Главная / Новости /Общество / Олоной һанамжа - оносотой

Олоной һанамжа - оносотой

18-10-2019

Бэе бэеэ хүндэлжэ һураха байгаабди! Тэндэхи эндэ­хи буряад иимэ тиимэ гэлдэнгүй! Иимэ уряал фейс­бук холбоондо тараахадамни, 60 хүн зүбшөөжэ байһанаа мэдүүлээ. Зариманиинь һанамжаяа бэшээ:

Бальжин Данзанов:

- Зүб даа! Энэ юртэмсэ дээрэ хүниие хүндэлhэн, багтааhан, мууень даража, hайнииень үргэжэ ябаhан хүн арад зондоо хэрэгтэй болоод байна! Буряадайнгаа ёhо заншалаа hэргээхэ саг ерээ!

Дондок Дугаров:

- Тон зүб. Үсөөхэн арад аад, бууса буусаараа хубаара­ад hуухадамнай, юумэн ураг­шаа ябахагүй. Нэгэдэхэ саг энэл ерээд байна.

Инна Шагнаева:

- Ходо гайхадаг байгааб, юундэ манай буряадууд бэе бэеэ гамнадаггүйб, баhадаг бэ? Мүнөө саг ерээ ондоо­гоор хараха, наринаар олон юумэ ойлгохо...

Светлана Шойжонова:

- Инна, та тон зүб хэлэ­жэ байнатби сула тиигэжэ бододогби. Муугаа дараад, hайнаа үргөөд ябаял даа, бу­ряад угсаатан.

Светлана Бунеева:

- Эндэхи, тэндэхи гэлсэhээр, гурбан тээшээ тараагдаhан манай буря­ад арад зон юуншье гээ­шэб даа?! Ухаатай, бодолго­то болохоор болоол даа!!! Yгыл hаа, буряад хэлэмнай үндыхэшьегүй!

Дарима Цыбикова:

- Сагай зүрилдөөндэ арад зоной hайхан сэдьхэлhээ бүхы юумэн дулдыдаха бо­лоно.

Фейсбугта олоной һанаа зобооһон асуудал буряа­даараа үргэлжэ бодхоожо байдаг Буряадай гүрэнэй радиогой сэтгүүлшэн Оль­га Намдаковае онсо тэмдэ­глэмээр.

Ольга Намдакова:

- Үдэр бүри аюул тухай мэдээсэл дуулгахада, уй­тай байна. Сагаан-Нуурта 5 хүн, тэрэ тоодо 2 үхибүүн түймэртэ наһа бараа. Трам­вай хүлеэжэ байгаа хоёр хүн машинада мүргүүлээд, бурхандаа мордоо. При­байкалида гэртээ орхёотой гурбан хүүгэдэй багань гал дүлэндэ шатаа, нүгөө хоё­рыень хүршэнь үрдижэ аба­раа гэхэ мэтэ сонинууд эдэ үдэрнүүдые хүлгөөбэ. Гол зэмэ - архи! Нагаса эжым хэлэгшэ һэн - шолмосой ун­даар ухаагаа манатуулжа, үхэлэй харгыда гарадаг юм гэжэ... жаргалтайш гэжэ мэ­хэлдэг хорото уһа амандааш абалтагүй.

Баярма Сангадиева:

- Муу юумэ тоолоходо - олошорхо гэжэ нагаса эжым­ни хэлэгшэ hэн... Мүнөөнэй сэтгүүлшэд муу юумэ бэшэ­хэдээ бэрхэнүүд, тиигээд олошоржол байна.

Цыжит Будаева:

- Ехэнхи аюул архиин гэм зэмээр болодог гэжэ мэдээ­жэ. Бүхы муу юумэндэ хоёр жэл соо хүдэлжэ байhан Цыденов гэмтэй гэхэдэ, бу­руу даа. Мүнөөдэртөө архи бу уугты, буряадаар булта хөөрэлдэгты гэжэ Зарлиг буулгажархибалнь, бүхы ажабайдалнай hайжаршаха болоно гү? Хүнэй ажабайдал хүн бүхэнэй өөрын оролдол­го, ханамжалгаhаа дулды­дадаг. Аймшагтай гэнтын аюулда ороhон зон, үхибүүд ямар хайратайб. Ом маани бад ме хум!

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: буряад хэлэн17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания