Главная / Новости /Общество / ​Жэшээтэ бүлэнүүд

​Жэшээтэ бүлэнүүд

06-11-2019

Гүрэнэй Кремлиин Ордон соо “2019 оной бүлэ” гэһэн Бүхэроссиин харалганда илагшадта шагналнууд барюулагдаа. Энэ хэмжээндэ буряад гэр бүлэнүүд оролсожо, шагналнуудта хүртөө. Захааминай Шагдаржаб Александрович, Галина Бадмаевна Хазагаевтан, Агын Далай Гынинович Гунгаев Цырендулма Тангатовна Жаргалова хоёр “Хүдөөгэй бүлэ” гэһэн номинацида шалгарһан байна.

Ородой Холбоото Уласай Ажалай болон ниигэмые хамгаалгын яаман Тулюур байдалтай гэр бүлын үхибүүдые дэмжэлгын жасатай хамта энэ харалга эмхидхэгдэнэ. 2016 онһоо эхилһэн энэ хэмжээн заншалта боложо, энэ удаа дүрбэдэхиеэ үнгэрбэ.

Байгша оной харалган 5 шэглэлээр үнгэрөө. Тэрээндэ бүхыдөө 85 бүлэ шалгараа. “Олон үхибүүтэй бүлэ” гэһэн шэглэлдэ - 22, “Залуу бүлэ” - 16, “Хүдөөгэй бүлэ” – 18, “Заншалаа сахигшад” - 14 бүлэ илажа гараһан байха юм. Гэхэ зуура үшөө 15 бүлэ Ородой Холбоото Уласай “Алтан бүлэ” гэжэ соносхогдоо. Тиигэжэ 50 жэлэй туршада эбтэй эетэйгээр ажаһуужа байһан бүлэнүүд эндэ онсо тэмдэглэгдээ.

Яларма һайхан тайзан дээрэ 5 шэглэлээр хубаагдан, илагшад уригдаа. Засагай болон ниитэ эмхинүүдэй түлөөлэгшэд тэдээндэ Баярай бэшэгүүдые барюулаа, баглаа сэсэг болон энэ ёһололдо зорюулжа бэлдэһэн ном бэлэглээ. Ородой Холбоото Уласай эгээл эрхим бүлэнүүд тухай тодорхойгоор тэрэ ном соо бэшээтэй, элдэб һонин гэрэл зурагууд үгтөөтэй. Үнэр баян айл бүлэнүүд үхибүүдтэеэ хамта хаа-хаанаһаа ерээ. Кремлиин Ордон соо үхибүүдэй энеэдэн замхаагүй - гэр бүлын ёһотой һайндэр гэжэ мэдэрхээр байгаа.

Ородой Холбоото Уласай хэмжээндэ олоной дундаһаа онсо шалгарһан хоёр гэр бүлэтэй дүтөөр танилсуулхамнай.

Буряад Уласые түлөөлһэн эрхим бүлэ

Шагдаржаб Александрович, Галина Бадмаевна Хазагаевтан гэр бүлэ болоһоор 50 жэлэй туршада эбтэй эетэй ажаһууна. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, һур харбалгаар олон тоото мүрысөөнэй абарга, 40 жэлэй туршада багшаар ажаллаһан Александр Харитонович эсэгынгээ харгы даган, Шагдуржап Александрович баһал багшаар ажаллаа. Мүнөөшье болотороо Буряад Уластаа абарга тамиршадые бэлдэжэ байһаар. Һур харбалгаар тэрэнэй хүмүүжэмэлнүүд амжалта асаржал байдаг. 35 жэл соо олон үхибүүдые тамирта дурлуулаа. Мүнөө дээрээ 20 шабинарынь тамирай багшын ажал шэлэнхэй.

Шагдуржап Александрович хадаа Буряад Уласай ниитэ һуралсалай эмхинүүдэй багшанарай харалганда илагша, Россиин габьяата һоригшо, Захаамин нютагайнгаа хүндэтэ эрхэтэн юм. Хүдөө нютагта ажаһуудаг тула ото адуу малаа үсхэбэрилжэ байһан. Мүнөө Хазагаевтанай бүлэ хүдөө ажахын үмсын хэрэг эрхилэгшэ фермер болонхой юм.

Галина Бадмаевна хүдөө ажахын дээдэ һургуули дүүргэһээр, түрэл “Харацай” ажахыдаа зоотехнигээр ажаллажа эхилээ. Нютагайнгаа профсоюзые хүтэлбэрилжэ, хүн зонойнгоо ажаһуудал һайжаруулхын тулада оролдожол ябаа. 26 жэлэй туршада эрхимээр ажаллаад, наһанайнгаа амаралтада гараа. Наһанайнгаа нүхэрэй найдамтай тулга боложо, үри хүүгэдээ абалсажа, үмсын ажахын жолоо шангаар баринхай байна.

Хазагаевтан гурбан баатар хүбүүдтэй. Тэдэнээ буряад заншалаар хүмүүжүүлээ - ямаршье ажалһаа, бэрхэшээлһээ сухарихагүйгөөр һургаа. Үбгэн абаяа болон эсэгэеэ һажаажа, хүбүүдынь тамираар бэеэ һоридог юм. Ехэ хүбүүн Сашань һур харбалгаар тамирай мастер, дунда хүбүүн Серёжань бүхэ барилдаагаар уласай хэмжээндэ хоёр дахин абарга болоһон. Одхон хүбүүн Баярынь баһал барилдаашан, тамирай мастерта кандидат нэрэтэй. Хүбүүдынь аба эжынгээ үршөөлөөр хүдөө нютагтаа буусаяа түхеэрэнхэй ажаһууна.

Ехэ Уула гэжэ уг удамайнгаа сахижа байһан обоодоо Хазагаевтан жэл бүри гаража, Үндэр Баабайһаа үршөөл абана. Угайнгаа бууса нангинаар сахижа байһан эжы абаяа зунай зулгы хаһада хүүгэдынь эрьен ерэдэг юм.

Агые түлөөлһэн эрхим бүлэ

Далай Гынинович Гунгаев Цырендулма Тангатовна Жаргалова хоёр Ага аймагай Согто-Хангил нютагай дунда һургуули дүүргэжэ, бусад залуушуулда жэшээ болон, хонин ажалда гараһан. Тэрэ үедэ энэ нютагай һургуули дүүргэгшэд комсомол залуушуулай хониной бригада байгуулжа, хонишоноор ажаллажа эхилһэн байгаа. Һургуули дүүргээд, хото город руу ошонгүй, нютагтаа үлөөд, хонин малда ажаллаха жэшээ энэл “Толон” бригадаһаа эхи абаад, хаа-хаанагүй хэрэглэжэ эхилһэн түүхэтэй.

Захаамин аймагай Хазагаевтан

Далай Гунгаев хонишоной хүбүүн хадаа хара багаһаа ажалша бэрхэ һааб даа. Харин Цырендулма Жаргалова олон хүүгэдэй эгэшэ - ямаршье ажалһаа сухарихагүй. Иимэ хоёр бэрхэшүүл гэр бүлэ боложо, Ажалай Геройн харгы зам зохёогоо. Далай Гынинович сэрэгэй албанай удаа нютагаа бусажа, механизатораар ажаллажа эхилээ. Харин Цырендулма абгай Нэршүүгэй совхоз-техникум дүүргэжэ, зоотехник мэргэжэлтэй нютагаа бусаһан юм. Эдэ хоёр залуушуулай гэр бүлэ болоходонь, колхозой түрүүлэгшэ хони даажа абаад, хүдөө гарахыень гуйһан аабза. Юунһээшье айхагүй Гунгаевтан бэеэ дааһан хонишод болоһоор лэ, жэл бүри үндэр амжалтануудые туйлажал ябаа. Эхэ хонидые жэл бүри эрхимээр түрүүлээд, амжалта туйлахаһаа гадуур, хониной үүлтэр һайжаруулгын ажал ябуулалсаа. Зоотехник- селекционер Базаржаб Цыдыповэй ударидалга доро Согто-Хангилай хүдөө ажахынхид “Хангилай” гэһэн өөрын үүлтэр байгуулһан юм. Энэ шэнжэлэлгын ажал Гунгаевтанай бууса дээрэл үнгэрөө. 2016 ондо ажалша бэрхэ гэр бүлын үдэр бүриин дууһашагүй ехэ ажал гүрэнэй талаһаа үндэрөөр сэгнэгдэжэ, Далай Гынинович Ородой Холбоото Уласай Ажалай Алдарта Герой болоһон юм. Цырендулма Тангатовна хажуудань дутуугүй ехэ ажал хэлсэжэ, найдамтай ара талань байгаа гэлтэй. Тиимэһээ баһал гүрэнэй шан - ордендо хүртэһэн.

“Хүдөөгэй бүлэ” гэһэн шэглэлээр шагналнуудые барюулгын ёһололдо Далай Гунгаевтан эгээл түрүүн тайзан дээрэ уригдаа. Энэнь хадаа онсо шухала удхатай байһаниинь эли. Гэхэ зуура, Ажалай Алдарта Герой гэжэ хэншье нэрлээгүй. Гэбэ яабашье, захагүй уужам Россиин булан бүхэнһөө хүрэжэ ерэһэн эрхим бүлэнүүд Далай ахайда дүтэлөөд лэ, гэрэл зурагаа буулгахыень гуйжа байхыень харахадаа, үбсүүндэнь толорһон Геройн тэмдэгые анхараад тиигэнэ гэжэ эли бэлэй.

Светлана Аюшинагай гэрэл зураг

Светлана АЮШИНА

Теги: Кремль Буряад Улас Үбэр-Байгалай хизаар гэр бүлэ20:44

Крематорий откроется в Улан-Удэ в 2020 году 

20:25

Максимальный размер пособия по беременности в Бурятии вырастет до 322 тысяч рублей 

20:04

В Улан-Удэ пройдет массовый флешмоб в честь Всемирного дня борьбы с диабетом 

19:23

Два брата из Бурятии угнали автомобиль и предлагали хозяйке его выкупить 

19:15

Госпрограммы в Бурятии: избежать формального подхода 

19:08

Алексей Цыденов о работе глав районов и министров: «Журить приходится регулярно, все должны быть в тонусе» 

19:05

Глава Бурятии о самолете «Байкал»: «Наш проект не останавливается, идет» 

17:27

​Буряадай эдир шатаршад Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөндэ 10 медальда хүртэбэ 

17:12

​Буряад Уласай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ 

17:00

​«Хадын бүргэд» Утаатада бодхоогдобо 

16:51

​Сорогто – соо шэнэ һургуули 

16:45

​Буряад дамжуулга бэлдэгдэнэ 

16:02

​Что нужно для долголетия детских изданий на бурятском языке? 

15:46

​Сагаан үбгэн шалгараа 

15:25

​Оскарто дэбжүүлэгдээ 

15:23

Заслуженный ветеран Бурятии – Тамара Абидуева 

15:11

​“Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди” 

14:48

​Сэдьхэлэйнь сэгнэшэгүй хэшэг 

14:30

Одноуровневое местное самоуправление в Бурятии: быть или не быть? 

14:04

​Бурятский летчик-истребитель – Бимба Ринчинов 

13:45

Почему культура старообрядцев Бурятии может исчезнуть безвозвратно  

13:23

Писатель Алексей Тенчой: «Мы не должны делать мир безобразнее и уродливее, чем он был до нас» 

13:12

​Жители одной из улиц Улан-Удэ устали жить в «гетто» 

12:20

За прошедшие сутки в Бурятии произошло шесть пожаров 

12:16

В Бурятии прошли чемпионат и первенство по конкуру 

12:13

Масштабное сокращение: что изменится в Бурятии с введением 4-дневной рабочей недели? 

11:57

Ребенок собственник квартиры: что важно знать при продаже недвижимости? 

11:28

Виктор Ефремов: "Улан-Удэ не контролирует ТГК-14" 

11:28

​Уян буряад хэлээ эрхимээр мэдэгшэдые урмашуулан баярлуулба… 

11:25

В Бурятии после реконструкции открыли памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны воинам-землякам 

11:22

Ушел из жизни известный бурятский режиссер Евгений Замалиев 

11:21

Дела писательские 

11:08

​В Улан-Удэ состоится продовольственная выставка 

11:06

Экс-глава бурятского поселения незаконно выделила знакомой 1000 кв.м. земли 

11:03

Руководителя сети агентств недвижимости в Бурятии осудили за мошенничество 

10:59

В Бурятии разыскивают подозреваемого в убийстве 

10:55

​Наадахамнай гү? 

10:47

​В Бурятии стартовала социальная акция «#добро03» 

10:32

​В России с 1 января изменятся правила выплаты пособий 

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 13 по 19 ноября 

08:30

Переменная облачность, местами небольшой снег, днем до -16 ожидается в Бурятии сегодня, 13 ноября 

Наши издания