Главная / Новости /Власть / Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар

Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар

06-11-2019

Закта һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Түнхэн, Аха аймагуудта социальна удха шанартай байранууд ашаглалда тушаагдаба. Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар бодхоогдоһон ба заһабарилагдаһан байшануудые Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шалгаба.

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй баяр

Түнхэнэй Хэрэн, Галба, Хужар болон Нилова Пустынь һууринуудта хүүгэдэй сэсэрлигүүд заһабарилагдаа.

Хужар һууринай ажаһуугшад шэнээр заһабарилагдаһан хүүгэдэй сэсэрлигэй газаа олоороо сугларжа, хүндэтэ айлшадые угтаа. “Мүнхэ Бадар” ансамблиин гэшүүд һайхан дуугаа дэлгээ.

Хужарай сэсэрлигэй заһабарилгада 6 сая 125 мянга гаран түхэриг һомологдоо. Тиигэжэ ехэ ажал хэгдээ, үхибүүдэй унтаха унтари, һуралсалай хэрэгсэлнүүд абтаа.

- Сэсэрлигтэмнай дулаан туалет үгы байгаа. Худаг малтажа, ариг сэбэр уһатай болообди. Хуушарһан хаяа хананууд, шала болон үһээмнай шэнэлэгдээ, - гэжэ сэсэрлигэй захирал Анастасия Китаева мэдүүлнэ.

Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Галина Маншеевагай хэлэһээр, Хужарай сэсэрлиг хэзээдэшье иимэ болбосон түхэлтэй байгаагүй юм.

Ноябриин 15-һаа хойшо Хужарай үхибүүд шэнэ сэсэрлигтэ ябажа эхилхэ юм. Тиихэдэ Нилова Пустынь һууринда баһал баяр ёһололой оршондо заһабарилагдаһан сэсэрлиг үүдэеэ сэлибэ. Эндэ 20 хүүгэд ябахаар хараалагдана. Бүхыдөө 8 сая 100 мянган түхэриг хэмжээнэй заһабарилга ёһоороо хэгдээ.

Нилова Пустынь һууринда ажаһуудаг Сойжон болон Любовь Умаровтан гэр бүлынгөө болон бүхы хүүгэдэй түрэлхидэй талаһаа амаршалгын һайхан үгэнүүдые хэлээ.

- Манай хүүгэд иимэ гоё сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгдэхэ гэжэ орой һанаагүйбди. Урид унахаяа байһан сэсэрлиг руу үхибүүдээ айжа байгаад эльгээдэг һэмди. Харин мүнөө үхибүүднай шэб-шэнэ унтари орон соо амарха, шэнэ нааданхайнуудаар наадаха, шэнэ кухниһаа эдеэ хоол бариха юм, - гэжэ залуу гэр бүлэ баярлана.

Бага һууринуудта соёл хүгжөөхын тулада

Түнхэнэй Закта һууринда хүн зон өөһэдынгөө хүсөөр ТОС-уудые байгуулжа, оршон байдалаа һайжаруулна. Оройдоол 170 гаран ажаһуугшадтай энэ һууринай хүн зоной баһал арадай хүсөөр Соёлойнгоо байшаниие заһабарилха гэжэ һанажа байтар, 2019 оной эхиндэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов ерэжэ, Соёлой байшан заһабарилгада туһа нэмэри үзүүлхэ тухай мэдүүлээ һэн.

- Манай Соёлой байшан аяар холын 1939 ондо нэгэ хуушан гэртэ нээгдээ. Тэрэ гэһээр тэндэ заһабарилгын ажал оройдоо хэгдээгүй байгаа бшуу. Мүн манай нютагта номой сан баһал хуушан гэр соо оршодог һэн. Иимэ гоё байшандаа бүри дуратайгаар хүн зомнай ябадаг болохол, - гэжэ Соёлой байшаниие даагша Наталья Пермякова хэлэнэ.

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, 2022 он болотор Түнхэнэй Хуурай Хобог, Шанай, Зуун Морин, Хужар һууринуудта соёлой байшанууд заһабарилагдаха. Мүн тиихэдэ аймагай Хэрэн түбтэ соёлой томо түб баригдахаар хараалагдана.

Хара-хужарайхид урматай

Һууринай түб һургуули

Ахын Хара-Хужар һууринда эхин классай һургуулиин ба сэсэрлигэй байшанууд заһабарилагдажа, ашаглалда тушаагдаба. Баярай хэмжээ ябуулга эртэ үглөөгүүр болобошье, бүхы хара-хужарайхидые суглуулаа.

- Манай һуралсалай гуламтада 9 үхибүүн эхин класста һурана. Мүн сэсэрлигтэмнай баһа 9 үхибүүн тоологдоно. Эхин класста нэгэ багша заана, багашуултай хоёр хүмүүжүүлэгшэ хүдэлнэ, - гэжэ Долгор Бадмаева захиралынь хөөрэнэ.

Мүнөө жэл Хара-Хужарай һургуули байгуулагдаһаар 30 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэжэ байна. Нээгдэһэн сагһаань байгшалжа байһан Жаргалма Гергенова мүнөөшье болотор заһабарилга хэгдээ гэжэ этигэнэгүй.

- Нютагай суглаанда Арадай Хуралай һунгамалнуудые уряабди. Тэдэнтэеэ хэлсэжэ, хамтын бэшэг зохёогообди. Нютагаймнай һунгамал Александр Бардунаев бүхы шадалаараа заһабарилгын асуудалнуудые шиидхээ. Түнхэн ба Аха аймагуудай һунгамалнууд Инна Ивахинова болон Николай Дашеев гэгшэд мүн лэ ехэ туһа үзүүлээ, - гэжэ Жаргалма Гергенова хөөрэнэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, бидэ бага һууринуудта һуралсалай гуламтануудые заал һаа хүдэлгэхэ ёһотойбди.

- Һургуулинуудай, соёлой байшануудай ашаар лэ бага һууринууд бүтэн бүлеэн байна ха юм. Энээниие һайнаар ойлгожо байһан бидэ туһа нэмэри үзүүлжэ, заһабарилга эмхидхэжэ байхабди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо һанамжална.

Олондо хэрэгтэй байшануудые одоол заһуулжа һанаагаа амарһан нютагаархид Алексей Цыденовтэ баяраа мэдүүлнэ.

- Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 2018 оной ноябриин 3-да манай уласые Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулаа һэн. Тиигэһэнэйнь ашаар иимэ ехэ мүнгэ Буряад руу дамжуулагдажа, ажабайдалаа һайжаруулнабди, - гэжэ Алексей Цыденов онсо тэмдэглэбэ.

PS: Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Аха аймагта заһабарилагдажа байһан хүүргэ хараһан байна. Мүн тиихэдэ шэнэ сэсэрлиг болон Соёлой байшан нээлгын баяр ёһололдо хабаадаа. Энээн тухай - удаадахи дугаартамнай.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Алексей Цыденов Буряад уласай Аха Түнхэн аймагууд Алас Дурнын тэдхэмжэ17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания