Главная / Новости /Власть / Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар

Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар

06-11-2019

Закта һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Түнхэн, Аха аймагуудта социальна удха шанартай байранууд ашаглалда тушаагдаба. Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар бодхоогдоһон ба заһабарилагдаһан байшануудые Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шалгаба.

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй баяр

Түнхэнэй Хэрэн, Галба, Хужар болон Нилова Пустынь һууринуудта хүүгэдэй сэсэрлигүүд заһабарилагдаа.

Хужар һууринай ажаһуугшад шэнээр заһабарилагдаһан хүүгэдэй сэсэрлигэй газаа олоороо сугларжа, хүндэтэ айлшадые угтаа. “Мүнхэ Бадар” ансамблиин гэшүүд һайхан дуугаа дэлгээ.

Хужарай сэсэрлигэй заһабарилгада 6 сая 125 мянга гаран түхэриг һомологдоо. Тиигэжэ ехэ ажал хэгдээ, үхибүүдэй унтаха унтари, һуралсалай хэрэгсэлнүүд абтаа.

- Сэсэрлигтэмнай дулаан туалет үгы байгаа. Худаг малтажа, ариг сэбэр уһатай болообди. Хуушарһан хаяа хананууд, шала болон үһээмнай шэнэлэгдээ, - гэжэ сэсэрлигэй захирал Анастасия Китаева мэдүүлнэ.

Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Галина Маншеевагай хэлэһээр, Хужарай сэсэрлиг хэзээдэшье иимэ болбосон түхэлтэй байгаагүй юм.

Ноябриин 15-һаа хойшо Хужарай үхибүүд шэнэ сэсэрлигтэ ябажа эхилхэ юм. Тиихэдэ Нилова Пустынь һууринда баһал баяр ёһололой оршондо заһабарилагдаһан сэсэрлиг үүдэеэ сэлибэ. Эндэ 20 хүүгэд ябахаар хараалагдана. Бүхыдөө 8 сая 100 мянган түхэриг хэмжээнэй заһабарилга ёһоороо хэгдээ.

Нилова Пустынь һууринда ажаһуудаг Сойжон болон Любовь Умаровтан гэр бүлынгөө болон бүхы хүүгэдэй түрэлхидэй талаһаа амаршалгын һайхан үгэнүүдые хэлээ.

- Манай хүүгэд иимэ гоё сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгдэхэ гэжэ орой һанаагүйбди. Урид унахаяа байһан сэсэрлиг руу үхибүүдээ айжа байгаад эльгээдэг һэмди. Харин мүнөө үхибүүднай шэб-шэнэ унтари орон соо амарха, шэнэ нааданхайнуудаар наадаха, шэнэ кухниһаа эдеэ хоол бариха юм, - гэжэ залуу гэр бүлэ баярлана.

Бага һууринуудта соёл хүгжөөхын тулада

Түнхэнэй Закта һууринда хүн зон өөһэдынгөө хүсөөр ТОС-уудые байгуулжа, оршон байдалаа һайжаруулна. Оройдоол 170 гаран ажаһуугшадтай энэ һууринай хүн зоной баһал арадай хүсөөр Соёлойнгоо байшаниие заһабарилха гэжэ һанажа байтар, 2019 оной эхиндэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов ерэжэ, Соёлой байшан заһабарилгада туһа нэмэри үзүүлхэ тухай мэдүүлээ һэн.

- Манай Соёлой байшан аяар холын 1939 ондо нэгэ хуушан гэртэ нээгдээ. Тэрэ гэһээр тэндэ заһабарилгын ажал оройдоо хэгдээгүй байгаа бшуу. Мүн манай нютагта номой сан баһал хуушан гэр соо оршодог һэн. Иимэ гоё байшандаа бүри дуратайгаар хүн зомнай ябадаг болохол, - гэжэ Соёлой байшаниие даагша Наталья Пермякова хэлэнэ.

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, 2022 он болотор Түнхэнэй Хуурай Хобог, Шанай, Зуун Морин, Хужар һууринуудта соёлой байшанууд заһабарилагдаха. Мүн тиихэдэ аймагай Хэрэн түбтэ соёлой томо түб баригдахаар хараалагдана.

Хара-хужарайхид урматай

Һууринай түб һургуули

Ахын Хара-Хужар һууринда эхин классай һургуулиин ба сэсэрлигэй байшанууд заһабарилагдажа, ашаглалда тушаагдаба. Баярай хэмжээ ябуулга эртэ үглөөгүүр болобошье, бүхы хара-хужарайхидые суглуулаа.

- Манай һуралсалай гуламтада 9 үхибүүн эхин класста һурана. Мүн сэсэрлигтэмнай баһа 9 үхибүүн тоологдоно. Эхин класста нэгэ багша заана, багашуултай хоёр хүмүүжүүлэгшэ хүдэлнэ, - гэжэ Долгор Бадмаева захиралынь хөөрэнэ.

Мүнөө жэл Хара-Хужарай һургуули байгуулагдаһаар 30 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэжэ байна. Нээгдэһэн сагһаань байгшалжа байһан Жаргалма Гергенова мүнөөшье болотор заһабарилга хэгдээ гэжэ этигэнэгүй.

- Нютагай суглаанда Арадай Хуралай һунгамалнуудые уряабди. Тэдэнтэеэ хэлсэжэ, хамтын бэшэг зохёогообди. Нютагаймнай һунгамал Александр Бардунаев бүхы шадалаараа заһабарилгын асуудалнуудые шиидхээ. Түнхэн ба Аха аймагуудай һунгамалнууд Инна Ивахинова болон Николай Дашеев гэгшэд мүн лэ ехэ туһа үзүүлээ, - гэжэ Жаргалма Гергенова хөөрэнэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, бидэ бага һууринуудта һуралсалай гуламтануудые заал һаа хүдэлгэхэ ёһотойбди.

- Һургуулинуудай, соёлой байшануудай ашаар лэ бага һууринууд бүтэн бүлеэн байна ха юм. Энээниие һайнаар ойлгожо байһан бидэ туһа нэмэри үзүүлжэ, заһабарилга эмхидхэжэ байхабди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо һанамжална.

Олондо хэрэгтэй байшануудые одоол заһуулжа һанаагаа амарһан нютагаархид Алексей Цыденовтэ баяраа мэдүүлнэ.

- Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 2018 оной ноябриин 3-да манай уласые Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулаа һэн. Тиигэһэнэйнь ашаар иимэ ехэ мүнгэ Буряад руу дамжуулагдажа, ажабайдалаа һайжаруулнабди, - гэжэ Алексей Цыденов онсо тэмдэглэбэ.

PS: Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Аха аймагта заһабарилагдажа байһан хүүргэ хараһан байна. Мүн тиихэдэ шэнэ сэсэрлиг болон Соёлой байшан нээлгын баяр ёһололдо хабаадаа. Энээн тухай - удаадахи дугаартамнай.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Алексей Цыденов Буряад уласай Аха Түнхэн аймагууд Алас Дурнын тэдхэмжэ16:50

​Тренер из Бурятии стала членом женского комитета международной федерации тхэквондо 

16:45

​Как жилось буряту многожёнцу? 

16:29

​Аа-баа-ха зохёоһон алдартай 

16:28

​Бурятская спортсменка одержала победу в спринте на турнире в Финляндии 

16:12

​Гаталһан замынь гайхамаар 

16:10

«Золотые драконы» Бурятии 

15:56

​Талаантай тамиршан 

15:50

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили поддержку фермеров и многодетных семей 

15:13

​Түрэһэн үдэртөө түрүүлбэ 

14:42

Улан-Удэнская и Бурятская епархия отметила 10-летний юбилей 

14:34

​Буряад хэлэндээ бэрхэ 

14:26

В Бурятии обманутым дольщикам выплатят компенсацию за гаражи и кладовки 

14:13

​Эсэгын жэшээгээр 

14:12

​Должников из Бурятии заранее предупредят о передаче дел коллекторам 

13:58

Георгий Кушиташвили арга боломжоёо алдаагүй 

13:42

​Элбэг бэлигтэй Элбэг хүбүүн 

13:32

​«Артек» на Байкале 

13:00

​В Бурятии спишут штрафы 

12:37

В Улан-Удэ определили лучшего участкового уполномоченного полиции 

12:16

В Селенгинском районе Бурятии утонул ребёнок 

12:09

В Бурятии матери детей-дошкольников смогут бесплатно пройти профобучение 

12:03

Педагог из Еравнинского района представляет Бурятию на Всероссийском конкурсе 

11:59

Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени 

11:54

​Шэнэ харасаар 

11:53

Правила предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Бурятии изменятся с 1 января 

11:50

В Улан-Удэ открылись новые точки для сбора батареек и ртутных лампочек 

11:46

Порядок медосвидетельствования для бурятских водителей изменится 

11:44

​Российская академия наук пополнилась двумя бурятскими учёными 

11:43

Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет 

11:40

​Намтар түүхыень наадангаа дурдаба 

11:18

В Бурятии найденная в снегу полуторагодовалая девочка идет на поправку 

11:13

​В Бурятии всё ещё подводят итоги уборочной кампании 

10:56

Түрэл хэлэмнай– түшэг хэшэгнай 

10:53

​Бурятский боксер в фина­ле чемпионата России в Са­маре уступил чеченцу Има­му Хатаеву 

10:43

Больше половины жителей Бурятии сделали прививку от гриппа 

10:42

ЕГЭ - ехэ туйлалта гү? 

10:41

​Формула успеха улан-удэнского Дома творчества «Форус» 

10:40

154 человека эвакуированы: короткое замыкание проводки стало причиной пожара в Улан-Удэ 

10:36

В Селенгинском районе Бурятии водитель автомашины с наркотиками пытался скрыться от полицейских  

10:09

«Кнут тайши» - на сцене Бурятского театра драмы 

09:52

​Мобильный автоклуб с площади Советов отправился в Бичурский район Бурятии 

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 ноября 

08:30

​Без существенных осадков, днём до -17 ожидается в Бурятии сегодня, 20 ноября 

Наши издания