Главная / Новости /Общество / ​Бултанда һайшаалтай буряадай булан

​Бултанда һайшаалтай буряадай булан

08-11-2019

Саяна Ванчикова аяншалагшадые угтана

Буряад ороной түүхэ, ёһо заншалтай, Буддын шажантай аяар холын Сочи хотодо аяншалагшад танилсаха аргатай. “Роза Хутор” гэһэн хадата курортдо нээгдэһэн “Минии Росси” гэһэн этнокомплексдо буряад угсаатаниие танилсуулха тусхай таһаг хүдэлнэ.

“Минии Росси” гэһэн комплекс хадаа оройдоол 12 таһагһаа бүридэнэ гээд хэлэлтэй. Нэгэндэнь Буряад Уласай өөрын үзэсхэлэн-харалга дэлгээһэниинь ехэ һайшаалтай.

- Бүхы комплекс 3,3 гектар газар эзэлнэ. Энэ багахан дэбисхэр дээрэ Ород гүрэндэ нягта харилсаа холбоотойгоор нүхэсэн, олон тоото арадууд ажаһууна гэжэ харуулагданхай. Москва болон Казань хотонуудай Кремлиие, Суздалиин, Кавказай, Ураалай болон Сибириин, Хойто зүгэй можо, хизаарнуудые нэгэ доро хараха аргатайт. Урданай сагта түхэреэн модоор баригдаһан ородуудай гэрнүүдые хүн зон ехэ һонирхожо харана, - гэжэ Буряадай таһагые харагша Саяна Ванчикова хөөрэнэ.

Буряадай таһаг хадаа дасандал адляар бодхоогдоһон байшан дотор түбхинэнэ. Эндэ гадар талаһаань эхилээд, Буддын шажанда шэлжэн ороһон буряад угсаатанай онсо илгаа ойлгохоор. Иимэ һонирхол татама Буряадай түүхэ харуулһан тус байшан Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Доржиевай ашаар бодхоогдоо гээд хэлэлтэй.

- Манай байшанай хажууда олон айлшад зурагаа буулгуулна. Хүн бүхэндэнь буряад угсаатанай угтамжын ёһо гурим ойлгуулжа үгэнэбди, - гэжэ таһагые даагша хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Этнокомплексһоо холо бэшэ оршодог Мзымта гэдэг хадын голой эрьеэр Саяна уруудажа ябатараа, унаһан модо харажархёо. Тэрээниие байшандаа асаржа, тэг дундань табиһан байна.

- Тэрэ модо сэбэрлэжэ арюудхаад, байшанай тэг дунда табяаб. Ороһон айлшадтаа багахан зурамуудые үгэхэдэмнай, тэрэ модондомнай үлгэнэ. Жэлһээ үлүү хугасаа соо энэ модон дээрэмнай сүлөө газар үгы болошоо. Энэ хадаа олон айлшадай ороһыень гэршэлнэ бшуу, - гэжэ Саяна Ванчикова мэдүүлнэ.

Эндэ бууһан аяншалагшад Буряадай таһагые ехэ һонирхожо харана. Юуб гэхэдэ, Буддын шажанда хабаатай олон һонирхолтой юумэн дэлгэгдэнхэй ха юм. Тиихэдэ зүүн зүгэй литын 12 жэлэй амитадай дүрэнүүд наймаанда һайнаар ябана. Буряад орон тухай гарай бэлэгүүдшье худалдаанда бии.

Буряад уран гартанай хүрэлөөр, алта мүнгөөр хэһэн бүтээлнүүдээр улад зон угаа ехээр һонирхоно. Бүхэдэлхэйдэ мэдээжэ Даши Намдаков өөрынгөө үзэсхэлэн эндэ дэлгээһэн байна. Мүн тиихэдэ буряад уран зураашадай бүтээлнүүд тус байшаниие шэмэглэнэ.

Буряадһаа гарбалтай футбол наадагша Владимир Гранадай зурагууд олоной анхарал татана. Юундэб гэхэдэ, мэдээжэ тамиршан Улаан-Үдэдэ түрэһэн гэжэ олонхи зон мэдэнэгүй.

Хирэ-хирэ болоод лэ, хэмжээ ябуулганууд таһагай дэргэдэ үнгэргэгдэжэ байдаг. Арадуудай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулагдажа, буряад аялга дуунай, хатарай батл эмхидхэгдээ.

Буряадай таһагые мэдээжэ артистнар, тамиршад, политигууд һайхашаан харана. Греко-римскэ барилдаагаар гурба дахин Олимпиин абарга Александр Карелин буряадуудта зорюута орожо, бэлэгүүдыень абахамни гэжэ мэдүүлһэн юм.

А.Карелин айлшаар буугаа

Октябрь һарада Сочи хотодо болоһон “Росси-Африка” гэһэн уласхоорондын хуралдаанда хабаадагшад Буряадай таһагые ехэ өөгшөөн хараа.

- Кот-д-Ивуар гүрэнэй Юрэнхылэгшын хани Доминика Уаттарада хүхэ хадаг һайшаагдаа. Тэрэ манай липын балтай сай тон дуратайгаар уугаа. Харин Кени гүрэнэй Юрэнхылэгшын наһанайнь нүхэр “Сагаан дали” болон улааганын сай худалдажа абаа. Бусадшье айлшад гарай бэлэгүүдые түрэл Африкаяа абаашаа, - гэжэ Саяна Ванчикова тэмдэглэнэ.

Буряад орониие холо ойгуур суурхуулжа байһан энэ таһаг хүгжэжэл, хүн зониие гайхуулжал байг лэ!

Саяна Ванчиковагай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад орон Даши Намдаков Валерий Доржиев Сочи Владимир Гранат Александр КарелинНаши издания