Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр - Бэшүүр аймагта

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр - Бэшүүр аймагта

07-11-2019

Ноябриин 7-до Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Бэшүүр аймагта ниигэмэй удха шанартай объектнүүдтэ хүрэхэ.

Шанага һууринай таряашанай-фермерскэ ажахыда бэлэн эдеэ үйлэдбэрилхэ талаар цехэй нээлгын баяр ёһолодо уласай хүтэлбэрилэгшэ хабаадаха юм. Удаань Потанино һууринда эбэртэ бодо мал үсхэбэрилдэг ажахыда хүрэхэ. Тус ажахы үйлэдбэриеэ үргэдхэхэ түсэл бэелүүлгэдэ грантын дэмжэлгэдэ энэ жэл хүртэһэн байна. Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Буряадай эгээл томо хүдөө ажахын пүйлэдбэринүүдэй нэгэн “Победа” гэһэн хүдөө ажахын ажалтай танилсаха. Гэхэтэй хамта, Алексей Цыденов Бэшүүр аймагай хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэдтэй уулзаха түсэбтэй. Энэ уулзалгада үдэр бүриин ажалай асуудалнууд ба түсэбүүд зүбшэн хэлсэгдэхэ.

Тиихэдэ Буряад Уласай Толгойлогшо Бэшүүрэй хүүгэдэй уралигай һургуули, Шэбэртэ тосхондо нааданай заалтай баригдажа байһан тамирай комплексдо хүрэхэ юм.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Бэшүүр аймагтаНаши издания