Главная / Новости /Общество / Бүгэдын түлөө буян үйлэдэгшэ

Бүгэдын түлөө буян үйлэдэгшэ

08-11-2019

Цыбаан-Дари Жалсанова

Хүн бүхэндэ газар дэлхэй дээрэ хүлөө шоройдоhон, хүсэ абаhан ууган тоонто гэжэ байдаг. Урда хажуудаа Орголи-Бүмбэгэр баабайтай, баруун хажуудаа Түдхэлтэ хада уулатай, зүүн хажуудаа Баян-Хаан мүргэлтэй, хойто хажуудаа Шулуута-Хүгшэн эжытэй буянтай хэшэгтэй, дэмбэрэлтэ, аглаг hайхан Амгаланта Хори аймагай зүүн захада оршодог юм. Иимэ hайхан нютагтаа, Нахалаа голойнгоо уhанда умбажа, шулуутайхан газараарнь хүлөө шоройдожо, өөдөө болоhон, мүнөө 74 наhаяа гүйсөөд, хүл хүнгэн, ухаан hонор зандаа үшөөл олондо туhа хүргэжэ, буян үйлэдэжэ ябаhан Цыбаан-Дари Рыгденовна Жалсанова тухай хөөрэжэ бэшэхэ дурамни хүрэнэ.

Манза-Ширэ бурхан сахюусатай, 9 улаан мэнгэтэй, нохой жэлтэй эгэшэтэмнай ехэ буянтай, бурхантай, урагшаа hанаатай, сагаан hайхан сэдьхэлтэй хүн юм. Олоной түлөө буян үйлэдэжэ, Энэдхэг hайхан орон гурба дахин зорижо, гэгээн түрэлтэ Далай ламада ошожо, золгожо, бэлэг сэлэгээ барижа, адистань хүртэжэ ерэhэн байна. Бүри гурбан hаратайхан байхадань, ажалша малша Намжилма Бадмаевна Цыбенова Рыгдентэнэй гэр бүлэhөө энэ басагые үргэн абажа, үри хэжэ, гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэһэн, наhанайнь харгын зүб мүрыень заажа үгэн, хүмүүжүүлэн, хүн болгожо табиhан байна.

Эжынгээ энэ ашыень бүри hургуулиин шаби ябахаhаа эхилээд, абааштайхан, hүбэлгэн басаган hайн сэгнэлтэнүүд болон харюусалгатай ябадалаараа харюулжа захалаа гэжэ hанахаар байна. Хориин дунда hургуули амжалтатай hайнаар дүүргэhэнэйнгээ удаа нютагтаа жэлэй хугасаа соо үлэжэ, Георгиевско совхо- зойнгоо полевой бригадада учётчигоор ажаллаад, агроном болохо гэжэ шиидээд, Буряадайнгаа Хүдөө ажахын институдта табан жэлэй хугасаа соо hуража, агрономой дипломтой нютагаа бусажа, шэлэhэн мэргэжэлээрээ хүдэлһэн байха юм.

Дуратай мэргэжэлээрээ наhанайнгаа амаралтада гаратараа эрхим hайн ажаллаад, сүлөө сагтай болоходоо, нютагтаа шажан мүргэлэй ажал ябуулгада хам оролсожо эхилhэн байна. 2005 ондо Цыбаан-Дари Рыгденовнагай ударидалга доро Орголи- Бүмбэгэр баабайда гэжэ Жанчип Чойдон сахюусанай табан субаргатай комплекс бүтээгдэhэн. Энээнhээ гадуур, хүн зонтой үгэ хүүрээ ойлголсожо ядадаггүй Цыбаан-Дари абгайн тон ехэ оролдолгоор Тудхалта баабайда мүн лэ гоё hайхан субарга бүтээгдэжэ арамнайлагдаһан гээшэ. Юуб гэхэдэ, мүнгэ зөөриин татабариhаа эхилээд, хүн зониие, ехэнхидээ залуу үетэниие эдэбхитэйгээр энэ горитойхон хэмжээнэй ажал хүдэлмэридэ хабаадуулан эмхидхэхэ гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ байгаа. Энэ хэрэгтэ ехэхэн туhа хүргэлсэжэ, хабаадан оролсоhон зон гэхэдэ: Агваанай Булад ба Зоригто, Ойдобой аша Дагба, Гылыков Золто. Тиихэдэ Цыденова Соёлма басаган хандиб үргэhэн зоной нэрэ обог, он жэлнүүдыень бүридхэн, компьютераар гаргажа үгөө. Тэрэ олон нэрэнүүд бүгэдэндөө Түдхэлтэ баабайнгаа субаргада хадагалагдан оронхой.

- Түдхэлтэ баабаймнай хандиб оруулhан булта бүгэдэ зоноо үеын үедэ үри бэетэйнь үргэлсэн харалсажа байха даа, - гээд, субаргын найрай үедэ Цыбаан-Дари абгаймнай хэлэжэ байгаа hэн. Тиихэдэ Анаа дасанда боложо байдаг үйлэ хэрэг, хурал маанинууд нэгэнииньшье Цыбаан- Дари абгайн хабаадалгагүй үнгэрдэггүй агша. Үшөө саашань гэхэдэ, Анаа дасанда Чойжол сахюусанай хүрэг бүтээхые өөр дээрээ даажа абаад, Амгаланта нютагайнгаа хүн зондо ойлгуулжа, дурадхажа, ехэхэн хэмжээнэй ажал ябуулжа эхилэнхэй.

Сэхэ сэбэр абари зантай, энэрхы сагаан сэдьхэлтэй энэ эгэшэмнай тулиhан зондо али болохоор туhалха табисууртай гэжэ тэмдэглээд, Цыбаан- Дари абгайдаа доро дохин, нютагаархидайнь зүгhөө ехэ hайниие хүсөөд, үреэхэ байнаб:

Аза жаргалтай, үбшэ зоболонгүй,

Элүүр энхэ зандаа,

Һарбайhанаа абажа,

hанаhанаа хүсэжэ,

Хазаhанаа таhалжа,

эхилhэнээ бүтээжэ,

Зориhондоо хүрэжэ,

буян үйлэдэжэ,

Үшөөл олон жэлнүүдтэ

ябахатнай болтогой!

Дарижап ЕШЕЕВА-ШОЁНОВА16:50

​Юные лесники Бурятии увлекательно изучают природу 

16:44

​В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью 

15:57

Ученый, внесший существенный вклад в науку Бурятии – Валентин Рассадин 

14:58

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Тарбагатай аймагта 

14:56

Молодёжь Бурятии приняла участие в проекте «Безопасная республика» 

14:44

​В Прибайкальском районе Бурятии прошли профориентационные тренинги 

14:26

Буряад Уласай Кабанск аймагта соёлой гурбан байшанда ехэ заһабари хэгдэбэ 

13:51

​Хүдөө ажахын үйлэдбэринүүдэй «АГРОпродмаркет» үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

13:48

Легендарные «Виртуозы Якутии» дадут концерт в Улан-Удэ 

13:39

​Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов имени Дугаржапа Дашиева  

13:35

​«Аюулгүй улас» гэһэн түсэлдэ Буряадай залуушуул хабаадаа 

13:23

​В Бурятии предотвратили попытку вывоза контрабандного нефрита  

13:16

​Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Вадим Кантортой Байгалай колледжын оюутад уулзаба 

12:17

В Бурятии ожидается запуск сервиса «Электронный магазин малых закупок» 

12:14

Крупнейшая выставка сельхозпродукции «АГРОпродмаркет» пройдет в столице Бурятии 

12:11

В Улан-Удэ огнеборцы на пожаре спасли 60-летнего мужчину 

11:59

В Кижингинском районе Бурятии в рамках нацпроекта отремонтировали региональную дорогу 

11:57

В Бурятии состоится «горячая линия» по противодействию коррупционным правонарушениям 

11:53

Первый буддийский форум «Союз Жизни и Дармы» прошел в Бурятии 

11:51

Улан-удэнку Светлану Шершневу включили в международный совет по танцу ЮНЕСКО 

11:17

Подвальное помещение общежития кадетской школы-интерната в Бурятии закрыли на 60 суток 

11:15

​«Алас Дурнын экспрессэй» бүридэлдэ Буряадтай танилсуулһан вагон Москвагай метродо шуумайна 

11:14

Жительница Тункинского района Бурятии заплатила крупный штраф за сокрытие товаров из Монголии 

11:12

Жителя Бурятии будут судить за распространение порнографических материалов 

11:07

В Бурятии задержали двоих подростков за распитием украденного из кафе спиртного 

11:01

В Бичуре пройдет Совет представительных органов МСУ при Народном Хурале Бурятии 

10:59

В проектировании торговых центров в Бурятии будут участвовать органы пожарного надзора 

10:20

Акционерное общество выделит 5,5 млн рублей на подготовку сборной Бурятии по вольной борьбе к Чемпионату России 

09:47

​В Бурятии более пяти тысяч детей с инвалидностью 

09:13

​В Улан-Удэ презентуют успешный опыт бурятских производителей растительного сырья 

08:50

​Жителям Бурятии по спорам с ТГК-14 произвели перерасчет на 41,2 млн рублей  

08:45

Зурхай на ​12 ноября, 15 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до - 13 ожидается в Бурятии сегодня, 12 ноября 

Наши издания