Главная / Новости /Общество / ​Уян буряад хэлээ эрхимээр мэдэгшэдые урмашуулан баярлуулба…

​Уян буряад хэлээ эрхимээр мэдэгшэдые урмашуулан баярлуулба…

13-11-2019

Хэжэнгэ аймагай Дээдэ-Хэжэнгын дунда hургуулиин захирал «Буряад хэлэнэй габшагай hарын» дүнгүүдээр республика, аймаг соогоо бүхы хэмжээ ябуулгануудта бэрхээр хабаадаhан hурагшадаа амаршалжа, урмашуулгын бэлэгүүдые, үргэмжэлэлнүүдые бариба. Жэл бүри түрэл хэлэндээ дуратай үхибүүдээ тэмдэглэдэг hайхан заншалтайбди.

Энэ жэлдэ буряад хэлэнэй электрон номоор уласай олимпиадада түрүү hуури эзэлhэн 11-дэхи ангиин hурагша Сэлмэг Ачитуева, 4-дэхи hуури эзэлhэн 2-дохи ангиин Дарья Гомбоева, 5-дахи hуури эзэлhэн 5-дахи ангиин hурагша Сарюна Дандарова гэгшэд халуун альга ташалган доро бэлэгүүдтэ хүртэбэ.

«Буряад хэлэн баян даа!» гэhэн уласхоорондын (энэ жэл дотор Монголhоо хүн зон хабаадаа) мүрысөөндэ 2-дохи hуури эзэлhэн Артем Андриевский, «Уран бэлигээр шалгарагша» гэhэн номинацида 1-дэхи hуури абаhан Никита Кулыров, ехэшүүлэй дунда 2-дохи hуури эзэлhэн физикэ ба информатикын багша Валентина Галактионовна Верхушина гэгшэд урмашуулагдаа.

Мүн тиихэдэ Гунга Чимитовай 95 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан Ким Цыденовэй «Нүхэдэйм дүхэригтэ» гэhэн уласай VI-дахи мүрысөөндэ эрхим найруулга бэшэжэ, түрүүшын hуури эзэлhэн 11-дэхи ангиин hурагша Баира Дамдинова, басни уншалгаар 4-дэхи hуури абаhан 10-дахи ангиин hурагша Самбу Ямпилов гэгшэд шагнагдаа. Аймаг дотор буряад хэлээр үнгэргэгдэhэн олон тоото хэмжээ ябуулгануудта шангай hууринуудые абаhан хүүгэд олон. Тэдэнэр урмашуулгын бэлэгүүдтэ хүртөө.

Мүнөө үе сагта, буряад хэлэнэй шахардуу байдалда ороод байхада, түрэл хэлэеэ түүхэлэн үзэхэ үхибүүдтээ анхаралаа хандуулжа, арга шадалаа оложо, амаршалжа, урмашуулжа байхада ехэл hайн гээшэ. Дэмбэрэлтэ хэрэг дэмжэжэ, буряад хэлэ гүнзэгыгөөр шудалдаг, түрэл хэлэндээ дуратай үхибүүдтэ бэлэгүүдые абаха мүнгэ хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэ Мэргэн Дансаранович Дамдинов, hургуулиин захирал Сэсэгма Николаевна Шойропова, түүхын багша Артур Доржибалович Очиров гэгшэд үгэhэн байна. Таанадтаа сэбэр hайхан сэдьхэлhээ сэнтэйхэн туhа хүргэhэндэтнай, хүндэлэн дохиноб.

Буряад хэлэнэйнгээ баялигые

Булта гүнзэгыгөөр шудалаял,

Үнэтэй, удхатай хэлэеэ

Үеын үедэ хүгжөөел!

Римма Будажапова, буряад хэлэ ба уран зохёолой багша


Теги: Буряад Уласай Хэжэнгэ аймаг һурагшад Сэсэгма Шойропова урмашуулгаНаши издания