Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ

​Буряад Уласай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ

13-11-2019

Н.Цыренов баярай бэшэгтэ хүртөө

Аха аймагай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан ашаглалгада тушаагдаба. Сорог һууринай ажаһуугша Николай Базарович Цыренов Соёлой байшан бодхоолгодо бусад нютагаархидаараа хабаадалсаһан байна. Уран гартанай хэлэһээр, эндэхи ажаһуугшад клубгүй арба гаран жэл ажамидарна.

- Нэгэ багахан байшан бодхоожо, клуб болгохо тухай нютагайнгаа ехэ суглаан дээрэ шиидхэбэри абаабди. Бүхы ажалаа хээд, нээлгын баяр ёһолол эмхидхэхэеэ байтарнай, тэрэмнай шаташоо һэн. Дулаасуулгын электро-хэрэгсэлһээ түймэр эхилээ гэжэ элирээ, - гэжэ Николай Базарович хөөрэнэ.

Соёлой байшангүй тула интернат-һургуулиин тамирай танхимда бүхы һайндэрнүүд, концерт-нааданууд болодог байгаа. Хожомдожо ерэһэн зон зогсоод, наада харагша һэн. Тамирай танхимда тайзан хаанаһаа байхаб даа.

- Тоглолто табихаяа холо ойроһоо артистнууд манай нютаг ерэдэг гээшэ. Улаан-Үдэ болон бусад аймагуудай уран һайханай коллективүүд, театрнууд концерт-наада, зүжэг харуулхаяа ерэхэдэнь, ехэ аягүй байгша һэн, - гэжэ Сорогой ажаһуугшад хэлэнэ.

Тиимэһээ нютагтаа заал һаа Соёлой байшантай болохо гэжэ сорогойхид шиидээ. Баһа өөрын хүсөөр шэнэ байшан бодхоожо эхилһэн байна. Хүн зон клубай торхо табяад, хушалта хээ. Эгээл энэ үедэ арадай оролдолго хаража гайхаһан Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тус барилгые Алас Дурна зүгэй тэдхэмжын программада оруулһан юм. Мүнгэнэй буухада, барилгын ажал үдэр һүнигүй ябуулагдажа, Сорог һууринайхид соёлой шэнэ байшантай болобо.

Хүүгэдэй сэсэрлиг болон Соёлой байшан нээлгын баяр ёһололнууд нэгэ үдэр эмхидхэгдэжэ, Буряад Уласай Толгойлогшо болон Засагай газарай гэшүүд эндэ уригдаа. Соёлой ажалай ветеран, 82 наһатай Тамара Шагжиевна Пронтеева шэнэ клуб эгээл түрүүн хаража, үндэр сэгнэлтэ үгөө. Тамара Шагжиевна 60 жэлэй саада тээ, аяар холын 1959 ондо, Сорог һууринда хүдэлхэеэ ерээ бэлэй.

- Эндэ тон багахан клуб байгаа. Эгээл эндэ нютагай хүн зон олоор сугларжа, элдэб зүжэглэмэл бүтээлнүүдые, хатар, дуунуудые бэлдэгшэ һэн. Зарим малшад үхэр малаа хашаа хотондоо хаагаад лэ, 10 гаран километр зай гаталжа, репетицидээ ерэдэг байгаа. Манай сорогойхид аймагай бүхы урилдаануудта түрүү һууринуудые эзэлдэг һэн, - гэжэ Тамара Шагжиевна дурсана.

Баяр ёһололой концерт нааданай үедэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Сорог һууринай ажаһуугшадые ехээр магтажа, баярые хүргөө.

- Оршон тойронхи байдалаа һайжаруулжа, бүгэдэ ан-бун ажамидарха хэрэг бүтээжэ байһан хүн зон ямаршье сагта хүндэтэй юм. Өөһэдөө эдэбхи үүсхэл гаргажа, өөрын гараар Соёлой байшан болон хүүгэдэй сэсэрлиг бодхооһондотнай баярые хүргэнэб. Бүхы юумэеэ барижа дүүргэхэеэ байхадатнай, бидэ туһалжа эхилээбди. Таанад өөһэдөө энэ баяр ёһололой хэмжээ хэжэ байнат, - гэжэ Алексей Цыденов сугларагшадта хандаа.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, Алас Дурна зүгэй тэдхэмжын мүнгэн ганса барилгада үгтөө бэшэ, мүн клубта хэрэгтэй зүйлнүүд абтагдаа. Тэрэ тоодо шэнэ 108 һандали асарагдаа.

- Иимэ һайхан байшануудтай болоод, бага ехэгүй баярлажа, нюдэнэй сэсэгы мэтэ нягтаар абажа байхабди, - гэжэ һайхан концерт-наада хараһан Сорогой ажаһуугшад мэдүүлнэ.

Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд, һургуулиин шабинар, Сорогой аха захатан концертдэ хабаадалсаһан байна. Ганса Аха аймагтаа мэдээжэ бэшэ, мүн нютагаа холо ойгуур суурхуулһан “Уулын сууряан” ансамбль, Ородой Засагай газарай “Ород гүрэнэй уян сэдьхэл” гэһэн гүрэнэй шанда хүртэһэн мэдээжэ үльгэр домог түүрээгшэ Бадма Габанов болон бусад сугларагшадые баярлуулаа.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Аха аймаг соёлой байшан17:38

«К Дортикосу - готов»: бурятский боксер сразится с именитым кубинцем 

17:32

​Буряадуудай бурхад 

17:18

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ 

16:50

В Бурятии​ Центр восточной медицины выпустил 10 тысяч упаковок уникальных целебных чайных сборов  

16:42

​«Буряад гутал оёнобди» 

16:28

Твои люди, Бурятия: по зову партии Цыдып Бадмаев осваивал целину 

16:18

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ 

16:01

​В Улан-Удэ стартует показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой-жёлтый пес» 

15:55

В Бурятии продолжается тенденция угасания уникальной культуры семейских 

15:45

​Постукачим-посекретничаем: жители Бурятии преображаются за маской сетевого анонима 

15:44

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү? 

15:07

​Идентификация героя 

14:37

​Транспортная «петля»: улан-удэнский автобус против независимых маршруток? 

14:00

​Страсти по Байкалу: священное озеро попало в зону повышенного политического внимания 

13:46

Тет-а-тет с депутатом: жители Левобережья Улан-Удэ пожаловались на бумажную волокиту 

13:34

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ 

13:17

​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам четвертого дня интернет-голосования лидирует Баргузинский район Бурятии 

11:29

​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө 

11:19

​Юрий Трутнев: «Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе»  

11:10

​На Р-258 «Байкал» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию шесть мостов 

11:06

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба  

10:37

«Мама юнкоров»: так называют Людмилу Доржиеву, председателя лиги юных журналистов Бурятии 

09:00

​Глава Бурятии о взаимодействии с ОАО «РЖД»: «Наше сотрудничество только расширяется»  

08:40

​Зурхай на 6 декабря, 10 лунный день 

08:25

​Преимущественно без осадков, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 6 декабря 

Наши издания