Главная / Новости /Спорт / Георгий Кушиташвили арга боломжоёо алдаагүй

Георгий Кушиташвили арга боломжоёо алдаагүй

20-11-2019

Эрэшүүлэй дунда боксоор Ородой чемпионат үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ түгэсэбэ. Буряадай тамиршан Георгий Кушиташвили мүнгэн медальда хүртэбэ.

Самара хотодо болоһон чемпионадта Буряадай 6 хүн хабаадаа. Бүхы дээрээ 350 гаран боксёр ринг дээрэ гараһан байна. Батор Сагалуев, Николай Харанахоев, Радна Цыбиков, Доржо Раднаев, Сандан Санданов гэгшэд тэдэнэй тоодо азагүйдөө.

Сентябрь соо болоһон дэлхэйн чемпионадта Георгий Кушиташвили дүрбэлжэн финалай шатада шүүгдэжэ, медальда хүртөөгүй һэн гээд һануулая. Иимэ түргэн саг соо тохёолдоһон байдалые психологическа талаар тэрэ дабажа гаража шадаха гү, али үгы гэһэн асуудал эрид эгсээр табигдаа.

- Дэлхэйн чемпионадай удаа ехээр һанаата болооб. Тэрэ гэһээр тон бага саг үнгэрөөд байна. Тиимэһээ мүнөөшье болотор бүхы алдуунуудаа үшөө заһажа шадаагүйб. Хэды тиигэбэшье Ородой чемпионадта хамсыгаа шаман оролсожо, һайн дүн харуулхаяа оролдохоб, - гэжэ мүрысөөнэй эхиндэ Буряадай тамиршан мэдүүлһэн байна.

Өөрынгөө хүсэ шадал мэдэрһэн боксёр бүхы дүй дүршэлөө гаргажа, II һуури эзэлээ бшуу гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Самарын ринг дээрэ Георгий дүрбэ дахин илалта туйлаа. Мурманскын можын, Хабаровска хизаарай, Московско можын болон Дагестан Уласай тамиршадые шүүжэ, финалда ороо. Чечен Уласай түлөөлэгшэ Имам Хатаев түрүү һуури эзэлхын түлөө уулзалгада Буряадай тамиршаниие буляа гэжэ шүүгшэд мэдүүлээ.

II һуури эзэлһэн Георгий Кушиташвили 300 мянган түхэригтэ, “Илалтада шармайһанай түлөө” гэһэн тусхай шанда хүртөө.

Мүнөөнэй чемпионадта шалгарһан тамиршад Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа. Ахамад һоригшо Виктор Фархутдиновай хэлэһээр, 2020 он тон харюусалгатай жэл болохоор хараалагдана. Юундэб гэхэдэ, март һарада Олимпиин наадануудта ошохын түлөө шэлэн абалгын мүрысөөн Лондондо үнгэргэгдэхэ.

- Токиодо үнгэрхэ Олимпиин наадануудта бүхы 8 шэгнүүртэ хабаадаха түсэб урдаа табинабди. Тиимэһээ шэлэн абалгын мүрысөөн болотор ехэ ажал хэхэ байнабди. Һорилгын хэмжээ ябуулгануудта тус чемпионадта шангай һуури эзэлһэн тамиршадые хабаадуулхабди. Декабриин 11-15-ай үдэрнүүдтэ тэдэ Ханты-Мансийскда болохо уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаха. 2020 оной эхиндэ Киргизидэ болон Кисловодскдо бэлэдхэлэй хэмжээ ябуулга эмхидхэнэбди. Февралиин 19-22-то Нальчик хотодо эмхидхэгдэхэ бага мүрысөөнэй удаа хэн Ород гүрэниие Лондондо түлөөлхэб гэжэ элирүүлэгдэхэ, - гэжэ Виктор Фархутдинов мэдүүлнэ.

Сентябриин 17-до 24 наһа гүйсэһэн Георгий Кушиташвили һорилгын бүхы хэмжээ ябуулгануудта үрэ дүнтэйгөөр хабаадажа, Олимпиин наадануудта ошохонь болтогой!

Ородой боксын федерациин зураг

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: бокс Георгий Кушиташвили Самара18:00

​В Улан-Удэ подводят итоги конкурса "Буряадай түрүү хүнүүд"-2019 

17:37

​Шэнэ жэлэй шэнжэ 

17:25

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө 

16:59

​Харгын түлбэри тухай 

16:21

Эрилтэ ехэтэй элинсэгэй бараан 

15:30

​Земляки Рокоссовского: в Кяхтинском районе Бурятии откроют памятник великому советскому маршалу 

15:16

​В Бурятии детям-инвалидам помогут новые технологии 

14:53

Пяти лучшим студентам Бурятской ГСХА вручили именные сертификаты 

14:40

​Дальше – больше: о чем пишут известные люди Бурятии в канун Нового года 

14:28

Элитэ ламын эльгэн садан 

14:13

​«Больная» больница: в Хоринском районе Бурятии здание больницы находится в плачевном состоянии 

14:07

​Территория Сэма 

13:44

Трудный жанр 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: в лидеры одиннадцатого дня интернет-голосования вышли конкурсанты из Агинского бурятского округа 

12:00

"Молоко Бурятии": из-за финансового кризиса на гормолзаводе пострадали сельчане 

11:49

Северным районам Бурятии предоставили льготы на теплоэнергию 

11:30

​В Бурятии лесники выявили ночного «черного» лесоруба 

09:58

​В Улан-Удэ пройдет акция «С Новым годом, Служба крови!» 

09:32

Ученый из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

09:00

Юрий Трутнев о самолете "Байкал": «Полетит самолет!» 

08:50

​В поселке Каменск капитально отремонтировали детскую консультацию 

08:45

Зурхай на ​13 декабря, 16 лунный день 

08:30

Без существенных осадков, днём до - 22 ожидается в Бурятии сегодня, 13 декабря 

Наши издания