Главная / Новости /Общество / ​Хүдөөгэй эхэнэрнүүдтэ онсо хандаса

​Хүдөөгэй эхэнэрнүүдтэ онсо хандаса

22-11-2019

Һаяхана Москва хотодо Гүрэнэй Дүүмын суглаанда хүдөө нютагта ажаһуудаг эхэнэрнүүдтэ хүнгэлэлтэ олгуулха тухай Хуули баталан абтаа. Тэрэнэй ёһоор, гарагай зургаанда (пятницада – авт.) хүдөөгэй эхэнэрнүүд нэгэ час урид ажалаа дүүргэхэ эрхэтэй болоно. Гэхэтэй хамта, долоон хоногой хугасаада 40 час ажалай түлөө үгтэдэг салингынь тэрэл хэбээрээ үлэнэ. Мүнөө хүдөөгэйхид 36 час хүдэлхэ болоно. Ноябриин 12-то энэ Хуули доро Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин гараа табиба.

Буряадаймнай ажаһуугшад шэнэ Хуули тухай юун гэжэ һананаб гэһэн асуудал табибабди.


Алдар Дамдинов, Гүрэнэй Дүүмын һунгамал:

- Үнэхөөрөө, иимэ Хуули Гүрэнэй Дүүмэдэ абтаһан байна. Ноябриин 12-һоо хойшо нэмэлтэнүүд Ажалай кодексдо оруулагдаа. Энэ Хуулиин ёһоор, хүдөөгэй эхэнэрнүүд ганса 36 час хүдэлхэ, мүн һарадаа нэгэ дахин бүхэли үдэр амарха аргатай.

Минии һанахада, эхэнэрнүүдтэ тон туһатай Хуули гээшэ. Юуб гэхэдэ, тэдэмнай хубиингаа ажахы хүгжөөхэ, өөрынгөө бэе махабадта анхаралаа хандуулха нэмэлтэ сагтай болоно.

Дашима Дамдинова, Түнхэн аймагай Пётр Билдаевай нэрэмжэтэ Аршаанай дунда һургуулиин захирал:

- Ямаршье сагта эхэнэрнүүд ехэ ажалтай байдаг. Дээрэһээ үгтэһэн энэ нэгэ сагаа гэр бүлэдөө, үхибүүдтээ зорюулбалнь, ехэ һайн байгаа. Юундэб гэхэдэ, һүүлэй үедэ эхэнэрнүүднай гэрээ орхёод, үглөөнһөө үдэшэ болотор ажалдаа ябадаг болошоо ха юм. Тиимэһээ тус Хуули зүбшөөнэб.

Сергей Дорош, Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал:

- Энэ тон зүб шиидхэбэри гэжэ һананаб. Юундэб гэхэдэ, хүдөө нютагтамнай ажабайдал хотын байдалһаа тон хүндэ гээшэ. Үхэр малайнгаа хойноһоо хараха, уһа, түлеэ залһаа асарха, пеэшэнээ түлижэ, эдеэ хоол шанаха гэхэ мэтын олон тоото уялгануудтай ха юм, хүдөөгэймнай эхэнэрнүүд. Тиимэһээ бидэ эхэнэрнүүдээ, эжынэрээ альган дээрээ үргэжэ, хайрлажа ябаха болонобди.

Дарима Бадмаева, Үбэр Байгалай хизаарай Ага-Хангилай хүүгэдэй сэсэрлигые даагшын уялгануудые дүүргэгшэ:

- Ехэл hайн гэжэ hананаб. Юундэб гэхэдэ, хото городой зондо орходоо, бидэшни үхэр мал баринабди, уhа саhаа зөөнэбди,

түлеэ залһаяа оруулнабди. Гансашье гарагай 6-да бэшэ, мүн бусад үдэртэ нэгэ час багаар хүдэлхэдэмнай болохол байгаа. Илангаяа үбэлэй сагта иимэ болоо hаань, үзэлэй гоё болохол.

Марина Аюшеева, Хяагта хотын 1-дэхи һургуулиин буряад хэлэнэй багша:

- Иимэ Хуули тухай түрүүшынхиеэ дууланаб. Теэд хүдөө һургуулиин багша, сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ үхибүүдээ хаяад, яагаад гэртээ нэгэ час урид ябашаха юм. Хайшан гээд энэ Хуули бэелүүлэгдэхэб гэжэ одоо ойлгоногүйб.

Ольга Доржиева, ажалай ветеран:

- Бүхы һамгад ажалһаа гэртээл ошохоёо яаража байдаг гээшэл. Юундэб гэхэдэ, гэрэйнгээ бүхы ажал эхэнэр зон хэнэ ха юм. Тиимэһээ иимэ шиидхэбэри абтаһандань баяртайб. Харин бидэ залуу наһандаа үхэтэрөө хүдэлхэш даа. Үхибүү түрэхэдэшни, оройдоол хоёр һарын амаралта үгэхэ. Тиихэдэнь үхибүүгээ аха дүүнэртэйнь орхёод, ажалдаа гарадаг һэмди.

Болот Ширибазаров, сурбалжалагша:

- Өөрөө хүдөө нютагта үндыһэн хүмби. Тиимэһээ “ажалай гурим” гэһэн ойлгосо байһыень одоошье һананагүйб. Үглөөнэй табанда эхэнэр һаалишад үхэр малаа ошожо һаагаад лэ, долоон сагта үхибүү шубуудтаа эдеэ хоол хэжэ, һургуулидань түхеэрдэг ха юм. Үдэшэндөөшье үхэр малаа эдеэлүүлхэ, һааха. Харин мүнөө совхоз-колхозой үгы болоод байхада, хүдөөдэ хүн зон ажалгүй болошоод, ганса хубиин ажал хэжэ ажамидарна. Теэд энэ Хуули хэндэ хэрэгтэй юм?

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: хүдөө ажахы17:00

Бурятские врачи согласовали тактику лечения от коронавирусной инфекции с московскими и израильскими коллегами 

16:30

В Бурятии в главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу 

16:00

Глава Бурятии провел прямой эфир в соцсетях по ситуации с коронавирусом и мерам поддержки бизнеса 

15:06

​Роспотребнадзор направил в регионы новые рекомендации 

14:24

В Улан-Удэ управляющим организациям и ТСЖ продолжают выдавать дезраствор 

13:49

​Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю 

13:01

В Бурятии после длительного простоя заработала «Тугнуйская» теплица 

12:07

​Во всех районах Бурятии по дежурным телефонам принимаются заявки на доставку продуктов питания и лекарств 

11:44

Алтан «ургаса» арьбанаар хуряаба 

11:43

​Мэр Улан-Удэ подписал распоряжение об отмене начисления пени для горожан за услуги холодного водоснабжения 

11:26

Зүүн хилэ хамгаалһан 

11:10

​В Бурятии ликвидировали два лесных пожара 

10:58

Гэрэл зурагай түүхэ 

09:28

​Юрий Трутнев: меры по предупреждению ЧС в ДФО должны стать более жесткими 

09:20

​В Бурятии на 2 апреля зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

08:58

​Юрий Трутнев: необходимо максимально обеспечить безопасность дальневосточников 

08:55

Экстренные службы Бурятия присоединились к Всемирному флешмобу #ОставайтесьДома 

08:45

Зурхай на ​2 апреля, 9 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 2 апреля 

Наши издания