Главная / Новости /Общество / ​Эрдэм тээшэ хүтэлэгшэ

​Эрдэм тээшэ хүтэлэгшэ

27-11-2019

София Жамбалова

Уужам ехэ Буряадтамнай нэрэ солотой нютаг нуганууд олон. Хэбэд номхон Хэжэнгэ, хонгор hайхан Хори, сэлгеэ номин Сэлэнгэ гээд саашань тооложо барашагүй. Харин нютаг нуга ѳѳрѳѳ гэнтэ алдар солотой болошоогүйл даа, тэрэнэй соло ажаhууhан зонойнь аша габьяагаар олдодог.

Минии түрэhэн нютаг – алдарта Анаа дасан мүргэлтэй ая гангаар анхилhан аглаг аажам Анаа. Анаа нютагта аажам сэдьхэлтэй хүнүүд ажаhуудаг гэжэ Хоридо хэлсэдэг. Тэрэнь тон зүб гэжэ hанаха байнаб. Мүнѳѳ эгээл эдэ зоной нэгэн болохо нютагаймнай түрүү, хүндэтэй зоной тоодо ородог София Чимитовна Жамбалова тухай бэшэхэм.

София Чимитовна Анаагай дунда hургуулиин захиралаар арбан долоон жэл хүдэлжэ ябаhанаа, 60 наhа хүсэжэ, энэ октябрь hарада наhанайнгаа амаралтада гараба. Харин багша мэргэжэлээрээ хүдэлhэнииень тоолобол, аяар гушан долоон жэл болоно.

Буряадай гүрэнэй Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ дээдэ hургуулиин тоо бодолгын факультет дүүргэhэн София Чимитовна маанадые, hурагшадые, бэрхээр hургадаг, элдэб хэмжээнэй мүрысѳѳнүүдтэ: олимпиада, наадан, хуралдаануудта хабаадуулдаг. «Таанад хэнhээшье дутахагүйт, хаанашье ядахагүйт, ѳѳртѳѳ этигэгты», - гэжэ ходо хэлэдэг. Энэнь маанадые зоригжуулдаг, түрүү hуури эзэлхын тулга боложо үгэдэг. Нээрээшье, энэ-тэрэ мүрысѳѳнүүдтэ ошоходоо, ехэл урагшатай ябаад ерэдэгбди. Аажамхан сэдьхэлтэй арюухан багшамнай зохидхоноор миhэрэн угтадаг, маанадhаашье үлүү ехээр баярладаг.

Хэшээл заахын хажуугаар София Чимитовна хүмүүжүүлгын хэрэгтэ анхаралаа ехээр хандуулдаг. Сэбэр сэхээр ябагты, эхэ эсэгынгээ нэрэ гамнагты, нютаг нугаяа муу муухай ябадалаар бү бузарлагты гэжэ заадаг.

Түрэл нютагайнгаа hургуули даажа ябаhан София Чимитовна багшанартаа ехэ эрилтэ табидаг, багшанар эсэшэ сусашагүй хүдэлжэ, баhал үндэр амжалта туйлажа, hургуулиингаа нэрэ соло холо ойгуур суурхуулна. Манай hургуули дүүргэhэн үхибүүд ехэнхидээ дээдын мэргэжэл абаха гэжэ оролдодог, холын хотонуудташье эрхимээр hурадаг.

Талаан бэлигтэй багшамнай олон шагналнуудтай, Хүндэлэлэй грамотануудтай, үндэр нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэнхэй. Мүнѳѳ жэлдэ София Чимитовна Буряадай габьяата багша гэжэ үндэр нэрэдэ хүртѳѳ.

София Чимитовна - энэрхы сэдьхэлтэй эхэ, энхэргэн нагаса эжы. Гурбан дангина басагадтай, гурбан баатар хүрьгэдтэй, зохидхон зээнэртэй. Басагадынь булта дээдын эрдэмтэй. Эгээл ехэ басаганиинь, Саяна Зориктуевна, эхынгээ мэргэжэл шэлэжэ, мүнѳѳ Анаагайнгаа түрэл hургуулида үрэ дүнтэйгѳѳр хүдэлнэ, бэрхэ багша гэжэ хэлсүүлнэ.

Хүндэтэ София Чимитовнае 60 наhанайнь ойгоор амаршалаад, жаргалтай ябахыень хүсэнэб.

София Жамбаловагай гэр бүлын жасаһаа гэрэл зураг абтаба

Алтана РАДНАЕВА, Ааланай дунда hургуулиин 11-дэхи ангиин hурагша 


Теги: Буряадай түрүү хүнүүд18:00

​В Улан-Удэ подводят итоги конкурса "Буряадай түрүү хүнүүд"-2019 

17:37

​Шэнэ жэлэй шэнжэ 

17:25

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө 

16:59

​Харгын түлбэри тухай 

16:21

Эрилтэ ехэтэй элинсэгэй бараан 

15:30

​Земляки Рокоссовского: в Кяхтинском районе Бурятии откроют памятник великому советскому маршалу 

15:16

​В Бурятии детям-инвалидам помогут новые технологии 

14:53

Пяти лучшим студентам Бурятской ГСХА вручили именные сертификаты 

14:40

​Дальше – больше: о чем пишут известные люди Бурятии в канун Нового года 

14:28

Элитэ ламын эльгэн садан 

14:13

​«Больная» больница: в Хоринском районе Бурятии здание больницы находится в плачевном состоянии 

14:07

​Территория Сэма 

13:44

Трудный жанр 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: в лидеры одиннадцатого дня интернет-голосования вышли конкурсанты из Агинского бурятского округа 

12:00

"Молоко Бурятии": из-за финансового кризиса на гормолзаводе пострадали сельчане 

11:49

Северным районам Бурятии предоставили льготы на теплоэнергию 

11:30

​В Бурятии лесники выявили ночного «черного» лесоруба 

09:58

​В Улан-Удэ пройдет акция «С Новым годом, Служба крови!» 

09:32

Ученый из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

09:00

Юрий Трутнев о самолете "Байкал": «Полетит самолет!» 

08:50

​В поселке Каменск капитально отремонтировали детскую консультацию 

08:45

Зурхай на ​13 декабря, 16 лунный день 

08:30

Без существенных осадков, днём до - 22 ожидается в Бурятии сегодня, 13 декабря 

Наши издания