Главная / Новости /Общество / ​Энэрхы сэдьхэлынь эм мэтэл

​Энэрхы сэдьхэлынь эм мэтэл

27-11-2019

Лариса Цыренова

1965 оной зунай дунда hарада Захаамин хотодо алтан дэлхэйдэ мүндэлhэн, оюун бэлигтэй, эрдэм ухаатай, сэбэр сагаан hанаатай, энэрхы hайхан сэдьхэлтэй, сэлмэг сарюун шарайтай, эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой терапевт эмшэн басаган Лариса Нимаевна Цыренова юм.

1982 ондо Захаамин хотын 1-дэхи дунда hургуули эрхим hайнаар дүүргэжэ, Красноярск хотын эмнэлгын дээдэ hургуулида ороо. 1990 ондо тэрэнээ урагшатай бэрхээр түгэсхэhэнэй удаа хүлыень дүрөөдэ, гарыень ганзагада хүргэhэн заха холо Захаамин тоонто нютагаа бусажа, аймагайнгаа поликлиникэдэ терапевтээр хүдэлжэ, ажалайнгаа хүнгэн бэшэ намтарые эхилhэн байна.

Эрдэмээ дээшэлүүлжэ, врач- эндокринологоор хүдэлжэ ябахадань, гансал эм домуудаар аргалдаг бэшэ, харин энэрхы hайхан сэдьхэлэйнгээ уряагаар, үнэн үгөөрөө, урин дулаахан, зулгы зохид хандасаараа үбшэнтэниие хүл дээрэнь гаргадаг гэжэ үбшэн зон дуратайгаар эмшэлүүлхэеэ хандадаг hэн.

Дээдын эмшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, Лариса Нимаевна ахамад эмшэнэй орлогшоор амжалта түгэс ябахадаа, медицинын хүдэлмэрилэгшэдые hурган бэлдэхэ, залуушуулда бэеэ харуулан, жэшээ боложо, мэргэжэлыень дээшэлүүлхэ асуудалнуудта горитой анхарал хандуулдаг байгаа. Аргалалгын элдэб асуудалнуудаар, эмшэлэлгын темэнүүдээр шалгалтануудые үнгэргэхэ талаар туйлай ехэ ажал ябуулдаг hэн. Ашаг үрэ ехэтэй ажал ябуулжа байхадаа, мүнөө үеын эмнэлгын хэрэгсэл түхеэрэлгэнүүдые худалдан абалгада ехэ hаналаа табижа, тэрээн дээрэ үбшэнтэниие хэр аргалнаб, бэе махабадыень шэнжэлнэб гэhэн асуудалнуудта анхаралаа табиха. Эмнэлгын туhаламжа олгуулгын шанар тухай ниитын hанамжа ходол суглуулагдажа байха. Больницынгаа ажалшадай ажаhуудалда, ажал хэрэгүүдтэ ехэ анхаралаа хандуулха, али бүхы туhа хүргэхые оролдодог. Ажалдаа оролдосотой, бэрхэ эмшэдэй тоодо ородог юм.

Мүнөө Лариса Нимаевна терапиин таhагые даажа ябахадаа, эмшэдэй, ажалшадай болон эмшэлүүлэгшэдэй халуун баярта хүртэжэ, үбшэнэй шалтагааниие элирүүлхэдээ бэрхэ врач гүүлэн, олон залуу мэргэжэлтэдтэ жэшээ боложо, хүн зоной элүүрые хамгаалгада баян дүй дүршэлөө зорюулжа, урагшатайгаар хүдэлжэ ябанал даа. Бултанда адли тэгшээр хандадаг, шудалhан мэргэжэлэйнгээ оньhо олонхой, шадабаритай аргашадай тоодо ороод, аймагайнгаа зондо ехэ хүндэтэй хүн болонхой.

Замай үргэниие шэлэн абаhан, унаhан ядарhаниие үргэн бодхоожо, үбшэлhэн зониие үнэхөөрөө хайрлажа, урин зохидхон үгэнүүдээрээ урмашуулжа шададаг, урагшаа hанаатай манай эмшэн Лариса Нимаевна эрдэни шулуу эльбэн аршаhандал, эльгэ зүрхөөрөө үдэр hүнигүй үбшэн зониие энхэрэн үргэжэ, эдэгээхэ шадалтай даа.

Сагай хүлгөөн, манан соогуур, домогто яаранхай жэлнүүд соогуур олоhон мэргэжэлдээ нангинаар хандажа, эрдэм ехэтэй, дүршэл hайтай, бурханhаа зальбаралтай, дээдэ шатын эмшэн гүүлэн, урагшаал дабшажа, хүн зоноо үбшэнhөө аргалжа, хүндэ ямбатай, Захаамин hайхан нютагайнгаа зулгы hайхан талаар гэшхэжэл ябана.

Гүрэн түрэмнайшье хэжэ ябаhан буянта ажалыень үндэрөөр сэгнэнхэй: Лариса Нимаевна Ородой Холбоото Уласай, Буряад Уласай Хүндэлэлэй грамотануудаар, Баярай бэшэгүүдээр шагнагданхай. Эдэ олон шагналнуудынь нугархай хурса бодолойнь, үнэн сэхэ ажалайнь үрэ дүн болоно.

Ямаршье хүнэй хуби заяан наhанайнгаа нүхэрhөө дулдыдадаг гэжэ мэдэнэбди. Цырен Бимбаевич нүхэртэеэ 4 үхибүүдые хүл дээрэнь гаргажа, 5 ашанартай болонхой, баян тарган, эбтэй эетэй ажаhууна.

Ажабайдалай урасхал үеhөө үедэ дамжаг лэ гэhэн буряад үгэнүүд ехэл удхатай. Юундэб гэхэдэ, Лариса Нимаевнагай эжы, Долгоржап Ламажаповна Дашиева, 45 жэлэй хугасаа соо врач фтизиатраар хүдэлөө. СССР- эй элүүрые хамгаалгын отличник, Буряад Уласай габьяата эмшэн гэжэ хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдтэй. Тиимэһээ эргэжэлээ шэлэхэдээ, Лариса Нимаевна ядараагүй.

Лариса Цыреновагай баян намтар мүнөөнэй залуушуулда үльгэр жэшээ боложо ябаха гэжэ hананаб.

Лариса Цыреновагай гэр бүлын жасаһаа гэрэл зураг абтаба

Золто ЖАМСУЕВ


Теги: Буряадай түрүү хүнүүд18:00

​В Улан-Удэ подводят итоги конкурса "Буряадай түрүү хүнүүд"-2019 

17:37

​Шэнэ жэлэй шэнжэ 

17:25

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө 

16:59

​Харгын түлбэри тухай 

16:21

Эрилтэ ехэтэй элинсэгэй бараан 

15:30

​Земляки Рокоссовского: в Кяхтинском районе Бурятии откроют памятник великому советскому маршалу 

15:16

​В Бурятии детям-инвалидам помогут новые технологии 

14:53

Пяти лучшим студентам Бурятской ГСХА вручили именные сертификаты 

14:40

​Дальше – больше: о чем пишут известные люди Бурятии в канун Нового года 

14:28

Элитэ ламын эльгэн садан 

14:13

​«Больная» больница: в Хоринском районе Бурятии здание больницы находится в плачевном состоянии 

14:07

​Территория Сэма 

13:44

Трудный жанр 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: в лидеры одиннадцатого дня интернет-голосования вышли конкурсанты из Агинского бурятского округа 

12:00

"Молоко Бурятии": из-за финансового кризиса на гормолзаводе пострадали сельчане 

11:49

Северным районам Бурятии предоставили льготы на теплоэнергию 

11:30

​В Бурятии лесники выявили ночного «черного» лесоруба 

09:58

​В Улан-Удэ пройдет акция «С Новым годом, Служба крови!» 

09:32

Ученый из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

09:00

Юрий Трутнев о самолете "Байкал": «Полетит самолет!» 

08:50

​В поселке Каменск капитально отремонтировали детскую консультацию 

08:45

Зурхай на ​13 декабря, 16 лунный день 

08:30

Без существенных осадков, днём до - 22 ожидается в Бурятии сегодня, 13 декабря 

Наши издания