Главная / Новости /Общество / ​Түрүү хонишондо – түрын шагнал

​Түрүү хонишондо – түрын шагнал

27-11-2019

Баатар Цыбенжапов

Үбэр Байгалай хизаарай Агын аймагай Согто-Хангил хамтаралай ахалагша хонишон Баатар Цыбенжапов «Эсэгэ оронойнгоо үмэнэ габьяатай байһанай түлөө» II шатын орденой медаляар шагнагдаһан байха юм. Тэрэ мүнөө үедэ Үбэр Байгалай хизаарай эгээл бэрхэ хонишодой нэгэн гэжэ тоологдоно.

Агын уужам талада түрэжэ, хүлөө шоройдожо бордойһон «Согто-Хангил» нютагайнгаа агро-хамтаралай ахалагша хонишоноор Баатар Бальжинимаевич ажаллажа, эхэ эсэгынгээ хэрэгые саашань үргэлжэлүүлжэ байна.

Баатар Цыбенжапов 1965 ондо худанса шарайд угай Бальжинима Цыбенжапов Мыдыгма Гуруева хоёрой эбтэй гэр бүлэдэ гурбадахи үринь боложо түрэһэн. 1982 ондо нютагайнгаа дунда һургуули түгэсхөөд, Агын авто-һургуулиин курснуудта һурахаяа ороод байтарнь, тэрэниие сэрэгэй албанда татаһан. Хоёр жэлэй туршада Совет Армида алба гараад, түрэл нютагаа бусажа, ажалайнгаа намтар хонишоной туһалагшаар эхилһэн. Тиигэжэ эхэ эсэгынгээ хэжэ ябаһан хүдэлмэри хаража, тэдэнэртээ туһалжа ябахадаа, дүршэл шадабарииень халан абаа. Удаань Ага-Хангил тоонтотой Жалма гэжэ нэрэтэй һайхан басаганда дурлажа, айл бүлэ болоһон.

2000 ондо Баатар ба Жалма Цыбенжаповтанай гэр бүлэдэ хонин һүрэг даажа абахыень дурадхал ороһон. Тэрэ гэһээр өөрынгөө хуби заяае мал ажахытай холбоһон байна.

Хонишоной ажалда нилээд ехэхэн хүсэ шадал, оролдолго ба тэсэбэри хэрэгтэй гэжэ хүн бүхэндэ мэдээжэ. Баатар Бальжинимаевич Жалма Цырендоржиевна хоёр ажалдаа харюусалга ехэтэй, нэтэрүү байһанайнгаа ашаар үндэр дүн туйлана. Имагтал тэдэнэй харууһалжа байһан һүрэг дээрэ Үбэр Байгалай нарин нооһото үүлтэр һайжаруулгын талаар эрдэмэй туршалганууд ябуулагдана.

Арбаад жэлэй туршада Баатар Бальжинимаевич Сибириин болон Алас Дурна зүгэй регион хоорондын үүлтэртэ хони ямаадай үзэсхэлэн дээрэ эхэ хонидоо ба түлгэнүүдээ абаашажа харуулна. Тиигэжэ нэгэтэ бэшэ алтан, мүнгэн медальнуудта ба дипломуудта хүртэһэн байха юм.

Цыбенжаповтанай бууса, хонидойнь хашаа, хорёо хододоо жэншэдгүй ажаллаатай байдаг хадаа малшадай буусын ариг сэбэрые шалгаха талаар аймагай ба тойрогой харалга-мүрысөөнүүдтэ оло дахин шалгарһан, шангуудта хүртэһэн. Гадна малай үбэлжэлгэдэ бэлэдхэхэ талаар Агын тойрогой хонишодой дунда болоһон ажалай тэмсээндэ түрүү һуури эзэлһэн байдаг.

Баатар Бальжинимаевич залуу хонишодой һургагша болонхой. Тэрэнэй бууса дээрэнь жэл бүри хэмэл аргаар үрэжүүлгын талаар семинарнууд үнгэргэгдэдэг. Тиихэ үедэнь Могойтын хүдөө ажахын, үйлэдбэриин техникумэй оюутад ерэжэ, һуралсал гарадаг заншалтай.

Үүлтэртэ ажахын хүгжэлтэдэ өөрын ехэ хубита оруулһанайнгаа түлөө «Агын Буряадай автономито тойрогой хүдөө ажахын габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэ Баатар Цыбенжаповта олгогдоһон байха юм. Тиин агропромышленна комплексдо олон жэл соо үнэн сэхээр ажаллаһанайнгаа ба үүлтэртэ хонидые хүгжөөлгэдэ хубитаяа оруулһанайнгаа түлөө Ородой Холбоото Уласай Хүдөөажахын яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан байха.

Хүн бүхэн өөрөө өөрынгөө харгы шэлэдэг. Баатар Цыбенжапов өөртөө наһанай иимэ харгы шэлэһэн байжа, тэрэ харгыгаар найдамтайгаар алхалһаар.

Баатар Цыбенжаповай гэр бүлын жасаһаа гэрэл зураг абтаба

Шойжит АРСАЛАНОВА

Ага тосхон


Теги: Буряадай түрүү хүнүүд



15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания