Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программын хэмжээ ябуулганууд тухай

​Буряад уласта “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программын хэмжээ ябуулганууд тухай

29-11-2019

Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай хүдөөгэй газарнуудай хүгжэлтын таһагай дарга Светлана Кобылкина “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программаар Буряад уласта һүүлэй дүрбэн жэлдэ ямар ажал хэгдээб, бэелүүлэгдээб, хэды шэнээн мүнгэн һомологдооб гэжэ хөөрэжэ үгэбэ.

Һүүлэй дүрбэн жэлэй хугасаада бэелүүлэгдэжэ байһан хүдөөгэй тала дайдын хүгжэлтын ябаса хаража үзэбэл, хангалтатай гэжэ сэгнэмээр. Ород гүрэн дотор 2014-2018 онуудта “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэжэ программын хэмжээ ябуулгануудые бэелүүлхэ талаар 960,4 сая түхэриг мүнгэн һомологдоһон байна. Тэдэнэй тоодо федеральна бюджетһээ – 560,5 сая түхэриг мүнгэн, уласай бюджетһээ – 281,8 сая түхэриг, тиин бюджетһээ гадуур газарнуудһаа ба хүдөө нютагуудай бюджетһээ – 118,1 сая түхэриг мүнгэн оруулагдаа.

Бүхы мүнгэ зөөриин сугларһанай ашаар, программа бэелүүлхын дүнгүүдээр хүдөө нютагуудай дүшэн гурбан бүлэ гэр байраяа һайжаруулаа, тэдэнэй тоодо 39 залуу гэр бүлэ болон залуу мэргэжэлтэд.

Аймагуудта хэгдэһэн ажал

Кабанск аймагай Брянск ба Тресково хүдөө нютагуудта 9,9 модоной зайда уһаар хангалгын барилга бэелүүлэгдээ.

Тиин “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” программа бэелүүлгын хэмжээндэ хүдөө нютагуудта олон барилга хэгдээ. Нэрлэбэл, уласай аймагуудта 480 дүрбэлжэн метр талмайтай хэмэл хушалтатай тамирай табан талмай баригдаа; фельдшерскэ-акушерскэ дүрбэн пункт нээгдээ, тиихэдэ хүүгэдэй наадаха талмайнууд, амаралтын газарнууд ба Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан сэрэгшэдтэ зорюулагдаһан хүшөөнүүд һэльбэн шэнэлэгдээ.

Зэдэ аймаг

“2013 он болотор хүдөө нютагай социальна хүгжэлтэ” гэһэн федеральна программаар эхилһэн “Комплексная компактная застройка северной части с. Петропаловка Джидинского района” гэһэн түсэл бэелүүлгэ 2014 ондо үргэлжэлһэн байна. Тус түсэлэй ёһоор 3000 харагшадай һууритай стадион, түбэй котельнын һэльбэн шэнэлэгдээ, Петропавловка тосхоной хойто талын микрорайон зайн галаар хангагдаа, баһал тосхоной хойто талын барилгада инженернэ һужаагай баригдаа. Заһабарилгын ажалда дүн хамта 207,5 сая түхэриг һомологдоо: федеральна бюджетһээ – 117,1 сая, уласай бюджетһээ – 73,0 сая, нютагай бюджетһээ – 14,9 сая, бюджетһээ гадуур 2,5 сая түхэриг оруулагдаһан байха юм.

Кабанск аймаг

2018 ондо “Комплексное жидищное строительство микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского района” түсэл эхилһэн байна. Тэрэнэй ёһоор, гэр байра бодхоохо талмай бэлдэгдээ, зайн гал оруулагдаа ба үйлсэнүүд гэрэлтүүлэгдээ. 2021 оной дүүрэтэр тус проект бэелүүлэгдэхэ. Тиихэдэ үйлсэдэ бэеэ һорихо тренажёрнуудтай хэмэл хушалтатай тамирай талмай баригдаха, харгынуд болон уһаар хангалга оруулагдаха. Энэ түсэлдэ 119 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо.

Гүрэнэй программа бэелүүлгын хэмжээндэ зоной ажаһуудаг хүдөө нютагууд руу ошоһон олониитын хэрэглэлэй хатуу хушалтатай 54,63 модо утатай автомобильна харгын барилга эхилэнхэй гээд хэлэлтэй.

Гэр байраяа һайжаруулга

Тиин 2019 ондо улас доторнай “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программаар ехэ ажал хэгдээ. Нэн түрүүн хүдөөдэ ажаһуугшадай, залуу бүлэнүүдэй ба мэргэжэлтэдэй гэр байрын оршон байдал һайжаруулха талаар ажал ябуулагдаа. Энэ талаар 11,52 сая түхэриг һомологдоо, тэрэнэй тоодо федеральна бюджетһээ - 9,68 сая, уласай - 0,62 сая, нютагай бюджетһээ – 1,21 сая түхэриг ороо. Гэр байра бариха (худалдажа абаха) талаар гүрэнэй туһаламжада 13 хүн хүртөө, тэдэнэй арбаниинь залуу бүлэнүүд ба мэргэжэлтэд.

Грантын дэмжэлгэ

Хүдөөдэ ажаһуудаг эрхэтэдэй нютагай эдэбхи үүсхэлэй грантова туһаламжаар 0,69 сая түхэриг хараалагдаа, федеральна бюджетһээ – 0,42 сая, уласай – 0,02 сая, нютагай бюджетһээ – 0,25 сая түхэриг оруулагдаа. Тиихэдэ Кабанск аймагай Кабанск, Шергино һууринуудта, Захаамин аймагай Шара-Азарга нютагта хүүгэдэй наадаха 3 талмай бариха гэжэ түсэбтэ оруулагданхай.

Байгша ондо хүдөө нютагуудай фельдшерскэ-акушерскэ пунктнуудай хүгжөөхэ талаар Баргажан аймагай Хилгана нютагта ФАП баригдаа. Барилгада дүн хамта 7,46 сая түхэриг һомологдоо, тэрэнэй тоодо федеральна - бюджетһээ 3,68 сая, уласай бюджетһээ 3,78 сая түхэриг һомологдоһон байха юм.

Загарай аймаг

Загарай аймагай Усть-Брянь тосхондо хэмэл хушалтатай тамирай талмай бариха гэжэ түсэбтэ оруулагдаһан байна. Тэрэнэй барилгада 3,13 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ гэжэ тоологдоо. Тиигэбэшье барилгын хэлсээнэй ёһоор 3,54 сая түхэриг һомологдохо гэжэ шиидхэбэри абтаһан байна гээд тэмдэглэлтэй: федеральна бюджетһээ – 3,17 сая түхэриг, уласай бюджетһээ - 0,2 сая түхэриг, нютагай бюджетһээ 0,17 сая түхэриг һомологдоо.

2018 ондо “Комплексное жилищное строительство микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского района” түсэл эхилһэн байна. Тус проект 2018 ондо эхилжэ, 2021 хүрэтэр бэелүүлэгдэхэ ёһотой. Байгша ондо тус проектын ёһоор үйлсын бэеэ һоридог тренажёрнуудтай тамирай талмай бодхоогдожо эхилэнхэй. Барилгын хэлсээнэй ёһоор, 8,3 сая түхэриг һомолгдохо, тэрэнэй тоодо федеральна бюжетһээ – 7,13 сая түхэриг, уласай бюджетһээ - 0,46 сая түхэриг ба нютагай бюджетһээ -0,71 са ятүхэриг шэглүүлэгдээ.

Бато-Цырен ДУГАРОВ

Теги: Бурятия хүдөө ажахы хүдөө нютаг09:44

Работа предприятий АПК Бурятии продолжается в целях обеспечения продовольственной безопасности 

09:34

​В Бурятии ликвидировали 6 лесных пожаров 

09:24

​В Бурятии утвержден дополнительный список организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий 

09:18

​Правительство Бурятии разработало новый пакет мер поддержки экономики 

08:57

​В Бурятии на 8.00 часов 6 апреля зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

08:51

Торговая группа «Абсолют» в Бурятии оказала финансовую помощь сотрудникам инфекционной больницы 

08:45

Зурхай на 6 апреля, 13 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +11 ожидается в Бурятии сегодня, 6 апреля 

10:54

В Бурятии на 4 апреля зарегистрировано 35 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

09:51

​В Бурятии арендаторы республиканского имущества получат освобождение от уплаты аренды сроком на полгода 

Наши издания