Главная / Новости /Культура / ​Буряадай «Гулувун» ансамбль Красноярска хизаарай Эвенкийскэ аймаг айлшалхань

​Буряадай «Гулувун» ансамбль Красноярска хизаарай Эвенкийскэ аймаг айлшалхань

03-12-2019

Буряад Уласай делегациин бүридэлдэ ансамблиин арбан залуу артистнууд ба тэдэнэй балетмейстер Сэсэг Цыремпилова хабааданад.

Красноярска хизаарай Эвенкийскэ аймагай ниислэл Тура гэһэн тосхондо декабриин 5-да «В географическом центре России» гэһэн можо хоорондын фестиваль эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряадай эвенкнүүдэй соёл уралигай «Арун» гэһэн түбэй залуушуулай хатарай «Гулувун» ансамбль уласаа түлөөлхэ. Эвенкийскэ аймагай соёлой хүтэлбэриин, аяншалга хүгжөөлгын ба ниитэ эдэбхиин түбэй урилгаар «Гулувун» ансамбль ошоно гээд тэмдэглэлтэй.

Россиин олон яһата арадуудые нэгэдүүлгэдэ анхарал хандуулха зорилготой фестиваль үнгэргэгдэнэ. “Арун” түбэй түлөөлэгшэд декабриин 8-да нютагаа бусаха гэжэ хараалагдана.

Баримта

Ансамблиин бүридэл һүүлэй жэлнүүдтэ шэнэлэгдээ, тиихэдэ хабаадагшадайнь ехэнхинь үнинэй ансамбльда ябана гэжэ тэмдэглэлтэй. Тэдэнэр ехэнхидээ Улаан-Үдын ехэ һургуулинуудай ба колледжнүүдэй оюутад юм.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Бато-Цырен ДУГАРОВ

Теги:Наши издания