Главная / Новости /Общество / ​Багшын заяа

​Багшын заяа

04-12-2019

Ивалгын аймагай буряад хэлэ болон уран зохёолой багшанарай нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ, Доодо – Ивалгын дунда hургуулиин буряад хэлэнэй багша Людмила Баторовна БАНЗАРАКЦАЕВА дээрэһээ табисуураар багша болоhон хүн гээд hанадагби. Дээдэ hургуули дүүргэhэнэй удаа аяар 27 жэлэй туршада буряад хэлэ зааха зуураа юрэл хэшээлнүүдээ үнгэргөөд ябаа бэшэ, зохёохы, эмхидхэхы бэлиг шадабаритайгаа үдэр бүриин ажалаараа батадхан ябадаг юм.

Людмила Баторовнатай бидэ нэгэ нютаг тоонтотойбди. Зэдын аймагай Дээдэ – Бургалтай hуурин юм. Минии эжы Зинаида Баировна Туртуева – Буряад Республикын габьяата багша, Ород Уласай эрдэм һуралсалай отличник - Людмилын түрүүшын багшань байһан. “Зинаида Баировнагай заяа замые дагажа, багша болооб. Эрхим бэрхэ, һайн хүн һэн гэжэ ходо дурсажа ябадагби”, – гэжэ Людмила Баторовна хэлэдэг юм.

Эхин классуудай багша хадаа ажалдаа буряад хэлэнэй багшанартай дүтын харилсаатайб. Людмила Баторовна оёхо, нэхэхэ дуратай, «Бисероплетение» гэhэн кружок ябуулдаг. Түрэл хэлэндээ үхибүүдые дурлуулхын тула «Шагай наадан», «Хуушан монгол бэшэг» гэhэн кружогуудые сүлөө сагтаа эмхидхэдэг.

Мүнөө hая октябриин 25 – да шабинь - Намсараев Түмэн, 5 – дахи «в» ангиин һурагша, «Буряад – Монгол уран зохёол» гэһэн уласхоородын эрдэм шэнжэлэлгын хуралдаанда түрүү һуури эзэлжэ, түрэлхидынь, багшанарынь ехэ баярлаба. «Буряад хэлэн баян даа!» гэhэн уласхоорондын ондоо яhатанай хабаадалсаһан мүрысөөндэ Ен–шин–фо Николай, 9-дэхи ангиин hурагша, бэрхээр хабаадажа, 2 шатын Дипломдо хүртэбэ.

Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулида болоhон Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ «Нүхэдэйм дүхэригтэ…» гэhэн уран бэлигтэнэй мүрысөөн Гунга Чимитовэй 95 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан байжа, Людмила Баторовнагай заадаг басаган, 9 – дэхи ангиин hурагша Сафонова Саша «Уран зураг» гэhэн секцидэ 2-дохи hуури эзэлбэ. Гунга Чимитовэй зохёолнуудаар Саша олон зурагуудые компьютераар зураhан байгаа. Аймаг соогоо болоhон «Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ», Сагаалганай hайндэрнүүдтэ зорюулагдаhан уран уншалгын, найруулгын, диктантын мүрысөөнүүдтэ шабинарынь бэрхээр хабаадажа, шанда хүртэдэг. Хэд бэ гэбэл, Бурунова Лариса, Бумбуева Диана, Доржиева Сэржэма, Доржиев Мэргэн, Дондуков Алдар гэгшэд «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэhэн уласхоорондын мүрысөөндэ бэрхээр хабаададаг.

Людмила Баторовна 2012 онhоо аймагайнгаа буряад хэлэнэй багшанарые толгойлхо харюусалгата тушаалтай болоhониинь үндэhэтэйл юм. Ивалгынгаа аймагта дүршэл ехэтэй багшанар – Мэдэгма Бабасановна Бадмацыбикова, Сэсэгма Будажаповна Дамбаева, Марина Дабаевна Цырендоржиева, Баирма Бадраевна Намсараева, Сэсэгма Цыренжаповна Норбованжилова, Гүрэльбын - Сэсэгма Гомбоевна Чагдурова, Арюна Намсараевна Бадмажапова, Оронгын – Цырендулма Цыдендоржиевна Цыденова, Хурамшын – Саяна Николаевна Дашиева, hужаагай – Виктория Аюшеевна Найданова, Леонид Валерьевич Дамбаев, Сотниковын – Жаргал Самбуевич Гомбоцыренов, Мария Ильинична Мормоева – иимэ дүршэл ехэтэй зон толгойлогшодоо найдалаа үзүүлжэ байhаниинь сэнтэй ха.

Л.Б. Банзаракцаева Буряадай Эрдэм ухаанай яаманhаа Хүндэлэлэй грамотаар, Буряад Республикын Арадай Хуралhаа Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан юм. 2011 ондо «Буряад Республикын эрхим багша» гэhэн конкурсдо илаа hэн. Республикынгаа багшанарай урда нээмэл хэшээл ба мастер – класс харуулжа, Буряад Республикын Эрдэм ухаанай яаманhаа олон Баярай бэшэгүүдтэ хүртэбэ.

Энэ жэлдэшье буряад хэлэнэй үдэрнүүд манай аймагта олоной hонирхол үүсхэмээр үнгэрөө. Людмила Баторовнагай аймагайнгаа үхибүүд болон багшанарые суглуулжа, Гурэльбын hургуулида холын Монгол айлшадые урижа, «Буряад – Монгол уран зохёол» гэhэн эрдэм ухаанай шэнжэлэлгын хуралдаа үнгэргэбэ. Һурагшад 1, 2, 3 шатын Дипломоор болон бэлэгүүдээр шагнагдаба.

Аймагай захиргаанай гулваа В.Ц.Очиров, эрдэм hуралсалай таhагые даагша Ю.А. Андреев, аймагай профсоюзай эрдэм hуралсалай талаар дарга К.С.Эмдэйн гэгшэд туhаламжа үзүүлээ, саашадаашье иимээр дүнгэжэ, дэмжэжэ байбалынь, һайшаалтайл бэлэй гэжэ Л.Б. Банзаракцаева hанамжаараа хубаалдаа hэн.

Багшын заяагай бадаржа байгаа сагта буряад хэлэмнай мандаһаар байха гэһэн бата найдал досоом түрэбэ.

Надежда АЙСУЕВА, Ивалгын аймагай Тапхарай дунда hургуулиин эхин классуудай багша

Гэр бүлын жасаһаа гэрэл зураг абтаба 


Теги: Буряадай түрүү хүнүүд15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания