Главная / Новости /Общество / Тамиршаншье, талаан бэлигтэй зураашаншье

Тамиршаншье, талаан бэлигтэй зураашаншье

20-12-2019

Интернет сүлжээндэ hайндэрнүүдэй үмэнэ буряад маягтай хөөрхэн зурагууд элбэгээр дэлгээгдэдэг болонхой. Уншагшад, һанана ёһотойт, байгша оной морилхоёо байтар, гахай унаһан хүбүүн олоной дура буляагаа бэлэй. Мэдэн гэһээмнай, эдэ зурагуудые мэдээжэ абарга Жаргал Очиров зурадаг байба. Олониитэдэ энэмнай тайска боксоор томо тамиршан гээд үлүү мэдээжэ юм. Теэдшье ганса зураха, тэмсэхэ бэшэ, үшөө англи хэлэ мэдэхэ бэлигтэй бэрхэ хүбүүнтэй дүтөөр танилсуулая.


Ахаяа дахажа абтаһан дүршэл

Жаргал хара багaһаа тэршээ, гүйхэ харайхадаа шуран бэрхэ байгаа. Тимур ахатаяа Жаргалай харилсаан анда нүхэд ёһоной анханһаа байһан юм. Ахаяа дахажа, Жаргал дзюдо ба самбогоор Серафим Шатаевай ударидалга доро хибэс дээрэ түрүүшынгээ алхамуудые хэжэ эхилээ. Үнөөхил Тимур ахынгаа зууршалгаар тэрэ үедэ аргагүй хүгжэжэ байһан тайска боксоор һорилго хэхэеэ шэлжэн ороо. Энэл тамирай шэглэлээр Жаргал тон ехэ амжалта туйлаа бшуу.

Мэдээжэ тамиршан тэмдэглэнэ: “Эжы, абамнай ехэ уран һайханда эльгэтэй хүнүүд байһан. Абамнай Семашкын нэрэмжэтэ Уласай эмшэлгын газарта олон жэлдэ хүдэлхэдөө, тэндээ дуунай бүлэгтэ оролсожо ходол дууладаг һэн. Зураха, баяан ба гитара дээрэ наадаха бэлигтэй хүн байгаа. Бидэшье Тимур ахатаяа үхибүүд байхаһаа зураха, гитара дээрэ наадаха дуратай һэмди. Ахаймни зурагай һургуулида һураһан, би гэртээл тэрэнэйнгээ һургуули гараһамби”.

Алтан hайхан абань, hанаха hарбайха ахань сагhаа урид хада гэртээ хариhаниинь харамтай.

Дэлхэйн абарга яагаад болооб?

Бэлигтэй бэрхэ һоригшо Даши Санжижаповай ударидалга доро бэеэ һорижо эхилээд, уданшьегүй түрүүшын амжалтануудта хүртэжэ эхилээ. Хоёр удаа 1996-1999 онуудта Орос Уласай, харин 1997-1998 онуудта Орос Уласай Ази можонуудай абарга боложо тодорһон гээшэ. Уласай чемпионат шүүхэдээ, тэрэнэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ абтажа, дэлхэйн урилдаанда оролсохо эрхэдэ хүртөө бшуу.

- Дэлхэйн чемпионадта ошожо шадаагүйб. Мүнгэ алта өөрөө бэдэржэ олодог саг байгаа. Эбээн тэдхэгшэдтэ хандажа, хүрэхэ мүнгэ суглуулаагүйһөө боложо, дэлхэйн чемпионадта хабаадалсаагүйб, - гээд тэрэ мэдүүлнэ. ­

Жаргал Очиров ( баруун захада)

Жаргал БГУ-гай хари хэлэнүүдэй таһагта эрхимээр һуража гараа. Англи хэлэ мэдэхэ һэн хойноо уласхоорондын түсэлдэ хабаадалсаад, Америкын Холбоото Штадуудта ажал хэхэ эрхэдэ 1998 онһоо хүртэжэ шадаа. Тэндэ Калифорнидо хүүгэдэй амаралтын газарта ажал хэхэдээ, хажуугаарнь бэеэ һорихоёо мартаагүй. Һорилго хэжэ байхадаа, тамиршадай уулзалга үнгэргэдэг мэргэжэлтэнтэй танилсажа (промоутер), дэлхэйн абаргын шанда хүртэхын түлөө сохилдохо эрхэтэй болоо. Хэдэн һарын туршада бэеэ шанга гэгшээр һорижо, 2000 ондо мэргэжэлтэ тамиршадай дунда тайска боксоор француз яһанай тамиршаниие диилэжэ, дэлхэйн абаргын нэрэдэ, мүн тиихэдэ чемпионой бүһэдэ хүртөө бэлэй. Энэ мартагдашагүй уулзалгань мэдээжэ Лос-Анджелес хотодо боложо үнгэрөө.

Америкэдэ байха үедөө олон-олон мэдээжэ зонтой уулзаа, танилсаа. Жэшээнь, дэлхэйдэ мэдээжэ Мухаммед Алиин басагатай нэгэ тамирай байшанда һорилго хэдэг һэн. Аяар 20 жэлэй туршада дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэеэ алдаагүй, мүн нэгэшье диилдэжэ үзөөгүй Бенни Уркидес гэһэн алдарта тамиршантай танилсаһан байха юм.

Тэрэ гэһээр Жаргал Батоевич нютагаа бусаад, олон газарта ажаллаа.

- Хоёр жэлэй туршада БГТРК-гай дизайнераар хүдэлжэ гарааб. Багаһаа зурадаг шадабаримни эндэл хэрэгтэй болоо. БГТРК-да хүдэлхэ үедөөл наһанайнгаа нүхэртэй танилсааб, - гэнэ.

Мүнөө мэдээжэ тамиршан Олимпиин халаанай һургуулиин захиралаар хүдэлжэ байнхай. Буряадай габьята һоригшо гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ байгша ондо хүртөө. Дүрбэн тээшээ тэгшэ бэлигтэй Жаргал Батоевич хоёр һайхан дангина басагадые үндылгэжэ байнхай. Тэрэ сүлөө сагтаа гуурһа барижа, буряад маягтай зурагуудые бүтээхэһээ гадуур, гүйхэ дуратай юм байна.

Буряадай мэдээжэ һоригшын урда үшөө олон дабаанууд байха, тэдэнээ амжалта түгэс дабахыень хүсэе! Шэнэ жэлэй үшөө олон зурагуудынь һаядаа олониитэдэ дэлгээгдэхэ бэзэ гээд найдая!

Жаргал Очировай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Булат БАДМАЕВ

Теги: Жаргал Очиров Буряад Улас тамиршан зураашан17:23

Улан-Удэ готовится к зимнему отопительному сезону 

17:06

В Улан-Удэнском горсовете состоялось заседание Комитета городского хозяйства, транспорта и связи 

17:00

​Города Бабушкин и Северобайкальск Бурятии вновь подают заявки на участие в конкурсе по благоустройству 

16:55

​В Бурятии проходят совещания по лесным вопросам 

15:37

​В Мухоршибирском районе Бурятии состоялось торжественное открытие пожарной части 

15:26

​Пищевая промышленность Бурятии стабильно снабжает жителей республики основными продуктами питания 

15:05

​В Бурятии лесники определили места отдыха 

13:45

В Улан-Удэ сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня 

13:30

В Улан-Удэ молодые сосны стали выше на 30 сантиметров 

13:10

В Улан-Удэ обновят 2404 аншлага с названиями улиц 

12:57

В Улан-Удэ началась стрижка газонов 

12:46

Улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году 

12:34

​Жители Бурятии с 1 июня могут оплатить за капремонт без комиссии, не выходя из дома 

12:02

Түүхын түүбэри 

11:26

Үүлтэрэй hайниие үргэжэ 

11:15

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

11:07

Буряад Уласта мал ажахы яажа хүгжөөхэб? 

10:39

​Международный аэропорт «Байкал» сумел сохранить маршрутную сетку полетов 

10:07

​В Фонде капремонта Бурятии прием граждан будет осуществляться по предварительной записи 

09:48

​В Бурятии готовятся к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 

09:15

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 1681 

09:09

​Более 450 пожилых жителей Бурятии бесплатно переобучаются в рамках нацпроекта 

08:45

Зурхай на ​4 июня, 13 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, днём до +24 ожидается в Бурятии сегодня, 4 июня 

Наши издания