Главная / Новости /Общество / ​Шэнэ жэл - Улаан талмайда: нэгэ һүнеэр Москва ошоһон тухай хөөрөөн

​Шэнэ жэл - Улаан талмайда: нэгэ һүнеэр Москва ошоһон тухай хөөрөөн

15-01-2020

Бүхы Ород гүрэнэй олохон ажаһуугшад һайндэрнүүдые, илангаяа Шэнэ жэлые Москва ниислэлдэ гү, али тэндэхи суута Улаан талмай дээрэ угтахаяа хүсэдэг аабза. Миниишье уураг тархида иимэ бодол хирэ-хирэ болоод лэ орогшо һэн. Харин 2020 он угтахаяа өөрөөшье мэдэнгүй, Москва ябашооб.

Декабриин 30-да ажалһаа ехэ эсэнги ерээд, эртүүр унташооб. Теэд Шэнэ жэлэй урдахана ямар ажал байгааб гэжэ заримашуул һураадхина. Ажал хэжэ һурашаһан сэтгүүлшэд сүлөөтэй байхадаа бүри ехээр эсэдэг гээд абаһаар лэ харюу­саха хэрэгтэй.

Һүниин 12 сагта һэришөөд, унта­ри соогоо иишэ-тиишээ эрьелдэжэ хэбтэтэрээ, Интернет орожо харахам гэжэ бодобоб. Телефон соогоо ором­соорни, самолёдой биледүүдэй хямда сэнгүүд тухай хуудаһан нээгдэшөө. Гэнтэ харан гэхэдэмни, “Сибирь” авиакомпани Москва хүрэтэр билет оройдоол 5200 түхэригөөр табиһан байба. Энэ мэдээсэл тархидамни оро­жо, хаанаһааб даа “ошо, ошо!” гэжэ дай­лажа эхилһэн мэтэ болоо. Өөрөөшье мэдэнгүй, Интернедээрээ тэрэ билет абажархёоб. Хуби заяанһаа хайшаашье ошохогүйш даа.

Ородой ниислэл хото оло дахин ошоһон намда юумэеэ суглуулаад лэ, гараад ябашаха гээшэ тон бэлэн хэ­рэг. Хажуугаарнь Буряадай айма­гуудаар, хүршэ можо, хизаарнуудаар ото ябажа һуранхай намда бүри хамаагүй болоно бшуу.

Уршагта ябадалнуудни

Тиимэшье ехэ зөөри абангүй, ба­гахан рюкзагаа нюргандаа үргэлөөд лэ, аэропорт ябааб. S7 компаниин агаарай онгосонууд ходо хожомдожо ябадаг гэжэ үшөө дахин адаглааб. Юуб гэхэдэ, ямар бэ даа шалтагаан ол­доод, самолёдуудынь сагтаа ниидэ­жэ ерэдэггүй. Энэшье удаа үглөөнэй 8 сагта ерэхэ самолёт 11 часта буугаа. Улаан-Үдэ хүрэтэр ниидэдэг “Победа” болон “Смартавиа”, урда жэлнүүдтэ “Уральские авиалинии” компанинуудай самолёдууд сагтаал ерээд лэ байгшал.

5200 түхэригөөр абаһан биледтээ ехэ баяртай самолёдто һуубаб. Ха­жуугаараа һууһан хүнүүдтэ хөөрэжэ, би гансаараа эгээл хямда билед­тэйб гэжэ ойлгобоб. 8000, 12300 түхэригөөр билет абаһан хүнүүд олон байшаба. Мүн 22 мянгааршье билет абагшад үсөөн бэшэ. Теэд самолёт соо бултаниие тон адляар эдеэлүүлнэ, ундалуулна.

“Домодедово” ниидэжэ ерэмсээ­рээ, аэроэкспрессээр Москва ябааб. Сэнгынь 500 түхэриг байгаа. Харин билет абажа байхадамни, кассир һамган хэзээ бусахабта гэжэ асуу­хадань, ехэ гайхааб. Тиихэдэ хоёр тээшээ ганса 500 түхэригөөр яба­шаха аргатайб гэжэ үшөө ойлгоогүй байгааб. Энээниие мэдээ һаа гээд, халаглаад үлөөб.

Самолёдто билет абахадаа, хажуу­гаарнь хонохо газараа бэдэрээгүйдөө мүн лэ шаналааб. Москвагай түб ерэмсээрээ, зочид буудал бэдэржэ зүдэрөөб. “Москвагай олон тоото бай­рануудай нэгэндэнь заал һаа һуури олдохо” гэжэ мунхаг ухаандамни түрэһэн бодол тэрэ дороо дэгдэшөө бэлэй. Юрын үдэрнүүдтэ ерэһэнээ һанаад ябаһан байгааб. Улаан талмайда дүтэхэнэ 10 гаран зочид буудалда нэгэшье һуури байбагүй. Москвагай түбтэ төөреэ һаа, намдаа хэлээрэйт. Битнай юун хаана байдаг бэ гэжэ хуу мэдэхэ болооб.

Үнөөхи Улаан талмайда орохонь тиимэ бэлэн бэшэ байшоо. Баһа юрын үдэрнүүдые һанаандаа абаад ябааб. “Театральная” гэһэн метрогой буудалһаа гараад лэ, Улаан талмай­да ябашахаб гэжэ бодооб. О-о, тэндэ ороходошни, аяар хэдэн дахин шал­галта дабажа гараха байшоо. По­лициин хүдэлмэрилэгшэд бүхы хүн зоной сүүмхэ шалгажа, оруулжа бай­гаа. Минии рюкзак соо юун байхаб даа. Шалгуулаад лэ, Улаан талмай түргөөр зүдхэжэ ябатараа, самолё­дой эдеэн үлгүй байгаа гэжэ ойлго­жо, хото доторни дуугаржа эхилбэ. “Охотный ряд” соо орожо, сай уугаад бусахадамни, гэдэргээ Манежнэ талмайн харуулшад табяагүй. Нүгөө үүдээр гаража, Улаан талмайда гэ­дэргээ орохын түлөө дахин шалгалта хэгдэнэ. Мүн Ород гүрэнэй омогор­хол талмай орохын түлөө үшөө нэгэ шалгалта бүри хажуудань байгаа бшуу. Улаан талмай 19 час болохоёо байхада хүрөөб. Энэл сагта манай Буряадта Шэнэ жэл угталган эхилжэ байгаа. Хоёр-гурбан дүхэриг хээд лэ, тэндэһээ гаража ошоод, Тверскэ гудамжада, Театральна талмайда боложо байһан һонирхолтой хэмжээ ябуулгануудые харан зогсооб. Эдэ бүгэдэ газарнуудаар ябахада, гоёл даа. Элдэб һайхан гоё үнгөөр бай­шан бүхэн, модон бүхэн гэрэлтэнэ. Улаан, ягаан, сагаан галнуудһаа Мо­сквада үдэр шэнги.

“Юрэнхылэгшэ хаанаб?”

Энэл үедэ бороон дуһажа, олон тоото хүн зониие норгожо эхилээ. Шэнэ жэл угталгын үедэ бороо доро орохоб гэжэ оройдоошье һанаагүйб.

Үдэшын 21 сагта минии һайн най­за танил Баяр хонходожо, Москвагай түб хүрөөб гэжэ телефоноор дуулга­ба. Энэ гэнтын уулзалга байгаа бэшэ. Юуб гэхэдэ, Улаан-Үдэдэ самолёдто һая һуужа байхадамни, Баяр намда хонходоһон байгаа. Москва ошожо, Улаан талмай дээрэ Шэнэ жэл угта­хамни гэжэ хэлэхэдэмни, ехээр гай­хаа. Тиимэһээ намайе үнэнөө хэлээ гү гэжэ шалгахаяа ерээ ёһотой.

Москваһаа холо бэшэ Подольск хотодо хүдэлдэг Баяр нүхэрни нэ­гэшье дахин ниислэл хүрөөгүй байшаба. Тверской гудамжаар ябатараа төөрижэ, аяар час ша­хуу үнгэрһэн хойно намай оложо ерээ. Би тиихэдэнь маршал Жу­ковай хүшөөгэй хажууда хүлеэн зогсооб. Ерэмсээрнь Улаан талмай орохоёо һанахадамнай, полициин хүдэлмэрилэгшэд хаажархиһан бай­ба. Тэндэ байһан хүн зониие булты­ень гаргаа.

«Үглөөнэй 6 саг болотор эндэ хэн­шье орохогүй», - гэжэ полициинхид хүн зоной асуудалда шанга шангаар харюусахадань, Баярни уйдашаба.

«Ши миниил түлөө Улаан талмай дээрэ Шэнэ жэл угтажа шадахагүйшни”, - гэжэ байгаад хажуудам дуугарна.

Хэды тиигэбэшье 22 час 30 минутаһаа хүн зониие Улаан тал­майда гурбан талаһаань оруулжа эхилбэ. Бидэшье нюдэнһөө унаһан нулимсаяа аршажа, Улаан талмайда оробобди.

- Улаан талмай яахаяа орообибди. Эндэшни юуншье үгы. Концерт-наадан болохо гэжэ һанааб. Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин хэзээ, хаана гаража, үгэ хэлэхэ юм, - гэжэ 20 гаран минута байтараа, Баяр гэмэржэ эхилбэ.

- Үгыл даа, эндэшни концерт- наадан болохогүй. Тэрэ Тверской гудамжаһаа гадна, Москвагай 20 гаран талмай дээгүүр элдэб һонирхолтой тоглолто боложо байна. Эндэшни Кремлиин курант­нуудай 12 сагта дуугархые хүн зон хүлеэнэ, - гэжэ ойлгуулбаб.

Табан минута болоод лэ, хэды саг болобоб гэжэ Баярай дабтажал бай­хада, үни хүлеэгдэһэн Шэнэ жэлые асарһан 12 час болобол даа. Улаан талмайгаар дүүрэн сугларагшадай хүүеэн-хааяан соо курантнуудай абяан намда дуулдаагүй. Удаань Мо­сква мүрэнэй нүгөө талада фейер­верк ганса табан минутын туршада болоод дүүрэшэбэ.

- Манай Улаан-Үдэдэ гоёор фей­ерверк буудадаг. Дээрэһээшни унажа байһанда адли байдаг. Харин эндэ ямар холо табяатайб, - гэжэ байгаад, баһа Баяр гомдон хэлэбэ.

Уридшалан хэлээ һаа, гэртээ ерээд, телевизор харахадамни, Улаан талмай дээрэ 1 сая хүн Шэнэ жэл угтаа гэжэ мэдүүлээ. Бүхы сугла­рагшад тэндэһээ Москвагай үйлсэ гудамжануудаар найрлахаяа ябаа. Бидэшье Баяртаяа бүхэли һүни ябаабди.

Үглөөнэй 5 сагта Баяр нүхэдөө- рөө Подольскоёо бусажа, 8 сагта ажалдаа гараа һэн. Ямараар тэрэ үдэр хүдэлһэнөө намда үшөө хөөрөөгүй. Харин би Москвае ме­трогоор урда хойноһоонь гаталааб. Һайндэртэ зорюулжа, метро миинтэ­эр бүхэли һүниндөө хүдэлөө гээшэ.

Январиин 1-дэ ехэ һонигүй бай­гаа. Бүхы томо наймаанай түбүүд, магазинууд амараа. Тиимэһээ хаа­нашье орожо, юумэ хараха аргагүй. Тэрэ үдэшэндөө Улаан-Үдэеэ “Смар­тавиагай” самолёдоор бусааб.

Борис Балдановай дурадхаһан гэрэл зураг

Улаан-Үдэ-Москва-Улаан-Үдэ

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Шэнэ жэл угталга Буряад Уласай Улаан-Үдэ Ородой Холбоото Улас МоскваНаши издания