Главная / Новости /Общество / ​Ногоон Дара эхэ

​Ногоон Дара эхэ

15-01-2020

Ивалгын Хамбын хүреэндэ Захааминай хуша нарһан модонуудаар бодхоогдоһон, үйһөөр шэмэглэгдэһэн Ногоон Дара эхын гайхамшагта гоё дуган мүргэлшэдые угтадаг. Хүреэнэй олон ехэ дуганууд соо онсо уранаар баригдаһаараа илгардаг энэ дуганай шэрээтэ Намжил ламбагайтай уулзажа хөөрэлдэбэбди.

- Бултанһаа илгарһан иимэ һайхан ордон имагтал Ногоон Дара эхэдэ ямар удхатайгаар бодхоогдоо гээшэб?

- Будаадын шажантан, тэрэ тоодо бидэ буряадууд, 21 Дара эхэдэ үнэнхэ сэдьхэлһээ мүргэн шүтэдэгбди. Тиихэдээ Ногоон Дара эхэ болон Сагаан Дара эхэдэ бүрил ехээр һүгэдэдэгбди. Минии хуряахай Пүрбэ Самбуев ном соогоо иигэжэ бэшэһэн:

«Хоёр шүдхэр айлые һалгааха гэжэ хэлсэбэ. Нэгэниинь гэртэ орожо, үбгэ һамган хоёрые хэрэлдүүлбэ. Уурлаһан һамган: «Түрхэмүүдтээ ошохомни», - гээд, хубсалаад гарашаба. Тиихэдэнь һанаһанаа дүүргэһэн шүдхэр нүгөөдэмни тэрэ һамгые баряа, торгоо бэзэ гээд ошоходонь, тэрэнь хооһон һулһаадии һууба. Гайхаад һураба:

- Үгы, юун болооб? Хоюулыень гол таһа хэрэлдүүлээд, һамгыень ябуулаа бэлэйб?!

- Хэн мэдэбэ? Ямаршье һамган гараагүй, нэгэл дохолон Дара эхэ үнгэрөөл даа!

Тэрэ эхэнэр айһандаа юм гү, тарнияа мартажархёод, алдаг, оног уншажа ябаа ха юм. Тиигээшье һаа, шүдхэр боохолдойнуудта диилдээгүй! Ногоон Дара эхын тарниие уншахада, бүхы муу муухайһаа, бузар буртагһаа зайсуулха гээшэнь үнэн юм гэжэ энэ домог сэхэ ойлгуулна».

- Тиигэбэл тэрэ тарниин удхые мандаа ойлгуулжа үгыт.

- Ногоон Дара эхэмнай бүхы бурхад, бодисаданартал адли бадма лёнхобын залаа дээрэ забилжа һуухадаа, баруун хүлөө доошонь һанжуулдаг. Энэнь, манай ойлгоходо, хандаһан хүн бүхэндэ тэрэ доронь туһалхаб гэһэн удхатай. Тиимэһээ «Ум Дари Дудаари дүри суухаа!» гэжэ уншаад ябабал, ямаршье далдын хүсэндэ диилдэхэгүй юм. Мүн баһа энэ наһандаа элүүр энхэ, амар мэндэ, ажал хэрэгтээ урагшатай урматай, гэр бүлэдөө олзотой омогтой, булта бүгэдөөрөө үнэр баян ябаха заяатай юм.

- Һайн даа, Намжил ламбагай, «Буряад үнэнэйнгөө» уншагшадта Дара эхын эбигээлые хүртөөжэ байгыт даа.

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Буряад Улас Ивалгын дасан Ногоон Дара эхэ17:13

​В Улан-Удэ после капитального ремонта открыли школу в поселке Звездный 

14:44

​В Бурятии увеличилось число получателей пособий на детей 

14:23

Фонд капремонта Бурятии выполнил 5-летний план работ за 2019 год 

13:44

​Бурятский певец получил Гран-при на международном конкурсе «Золотая Лира»  

12:41

В Кабанском районе Бурятии открылась детская школа искусств  

12:30

​В Бурятии пройдет фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан» 

10:38

​В Улан-Удэ создадут Межведомственную комиссию для решения проблем с атмосферным воздухом 

10:15

​В память о трагедии Ленинграда: в Бурятии стартовала акция «Блокадный хлеб»  

09:33

Бурятская художница проведет мастер-класс «Музейные скетчи» 

09:10

​Жители Бурятии приступают к освоению дальневосточных гектаров 

08:45

Зурхай на ​21 января, 27 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до -27 ожидается в Бурятии сегодня, 21 января 

Наши издания