Главная / Новости /Общество / Хуулинуудай хубилалтын нүлөө

Хуулинуудай хубилалтын нүлөө

17-01-2020

Январиин 1-дэ Ород гүрэндэ хэдэн Хуули ондоо болгогдобо гээшэ. Бүхы һэлгэлтэнүүд арад зоной ажабайдалые һайжаруулхын тулада абтаа. Жэшээлбэл, ажалай салингай доодо хэмжээн (МРОТ) нэмэгдээ. Нёдондо 11 мянга 280 түхэриг байһан аад, мүнөө 12 мянга 130 түхэриг болгогдоо. Мүн тиихэдэ пенси 7,5 процентээр дээшэлүүлэгдээ.

Гэхэтэй хамта, архиин, виногой акцизна сэн нэмэгдээ. Хүн зоной архи ба тамхи ехээр уухагүйн түлөө, мүн бюджедтэ мүнгэнэй ехээр орохын тула энэ алхам хэгдээ гээд һанагдана.

Ажалшанай намтарта дэбтэр электрон болгогдохоор хараалагдана. Мүн тиихэдэ авто-унаагай сэн дээшэлээ. Шэнэ авто-унаа номергүйгөөр жолоодохо эрхэ болюулагдаа.

Эдэ бүгэдэ хубилалтанууд тухай Буряадаймнай ажаһуугшад юун гэжэ һананаб гэһэн асуулта табяабди.


Валентина Котовщикова, “Дайнай хүүгэд” гэһэн бүхэроссиин ниитэ эмхиин Буряадай таһагай хүтэлбэрилэгшэ:

- Ажалай салингай бага зэргэнь тон багаар дээшэлүүлэгдэнэ гээд һанагдана. Гүрэн доторнай үгэхэ мүнгэеэ хайрлаа юм гү? 800 түхэригөөр нэгэ дахин ошоод эдеэлжэрхихээр лэ.

Олон жэлэй хугасаада пенси нэмэгдэнэ. “Дайнай хүүгэд” гэһэн бүлэг ажаһуугшадта гүрэнэй талаһаа зууншье түхэриг нэмээ һаань, таатай. Юуб гэхэдэ, тэдэмнай тон бага пенси абана. 8,5 мянган түхэригтэ юу хэжэ, абажа шадахабши. Жэл бүри тэдэндэ бага зэргэ нэмээ һаа, абаха мүнгэниинь ехэ болонол даа.

Ажалай электрон дэбтэр за­луушуулда тааруу гэжэ һананаб. Элдэб саарһа дансанууд соо обооролдонгүйгөөр, тэрэниие бэ­дэржэ, саг һалгаахагүйбди. Харин наһатай зондо саарһаншье ажалай дэбтэр абаад ябахада хамаагүй.

Бальжинима Дамбаев, сэтгүүлшэн:

- Ажалай салингай доодо хэмжээн ажамидаралай доодо гарзые ехэ болгоогдоходонь нэмээгдээ. Энээниие һайн юумэн бэшэ гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. Нэмээгдэһэн бага зэргын тоо ажаһуугшадые баян болгохогүй. Эдеэ хоолой, хубсаһа хунарай болон бусадай сэнгүүдэй инфляци тогтоожошье шадахагүй - нэгэ бага багадуулха зэргэтэй

Владимир Цыбикдоржиев, ажалай ветеран:

- Мүнгэнэй нэмэгдэжэ байхада, муу бэшэ. Жэшээлбэл, минии нэгэ нүхэр 20 мянган түхэриг пенси абана. Тэрэнь 1 мянга гаран түхэригөөр ехэ болоо һаа, һайн гэжэ һананаб. Харгы дээрэ хэбтэхэгүйл даа иимэ мүнгэн.

Цырен-Дулма Сибирякова, гэртээ һуудаг:

- Үнэн дээрээ манай байдалые хараха болоо һаа, ажалай салингай доодо хэмжээн бишыханаар нэмээг­дээ гээд һанагдана. Экономико болон бусад һалбаринуудай хүгжэлтэдэ яагаадшье нүлөөлхэгүй. Мүн хүн зо­ной үдэр бүри абаха, эдихэ юумэндэ хүрэхэгүй.

Олон жэлдэ гэртээ үхибүүтэеэ һуудаг хадаа ажалай электрон дэбтэр яагаад нэбтэрүүлэгдэхэб гэжэ үшөө ойлгоногүйб.


Сергей Гомбоев, пенси абагша:

- Минии һанахада, пенси, салин болон бусад мүнгэ зөөри нэмээгдэхэдэл, эдеэ хоолой, эд зөөриин сэн эрид дээшэлнэ.

Пенсидэ гарахадаа, ажалай салингай табан жэлэй дунда зэргын тоогой мэдээ асархадамни, хэрэггүй гэжэ хэлээ. 2001-2003 онуудта хүдэлһэн газарыешни, тэндэ хэды салин абадаг байһыешни хараадаа абахабди гээ. Тэрээнһээ хойшо эдэ нэмэлтэнүүдтэ этигэнэгүйб. Ажалай электрон дэбтэр зүб нэбтэрүүлэгдэнэ гэжэ һананаб. Теэд хүн зон саарһан гү, али электрон дэбтэртэй байхаяа шэлэхэ болоно.

Баяр Очиров, гэртээ һуудаг:

- Ажалай салингай доодо хэмжээн, пенси тон багаар дээшэлнэ. Хоёр дахин нэмээ һаань, хүн зон мэдэрхэ байгаа. Бүхы иимэ нэмэлтэнүүдые худал гэжэ тоолоноб.

Ажалай электрон дэбтэр ажабайдалдамнай тиимэшье ехээр нэбтэрүүлэгдэхэгүй. Манай арад зон энээндэ үшөө бэлэн бэшэ. Тиимэһээ саарһан дэбтэрнүүдые үлөөхэ хэрэгтэй.

Олег Батуев, пенси абагша:

- Нэгэ талаар мүнгэ алтанай нэмэ­жэ байхада, һайн ааб даа. Хэды тии­гэбэшье энэмнай сэн нэмэлгые тон багаар хүсэлдүүлнэл даа. Гол эдеэ хоолой, түлишын түлөө сэнгүүдэй дээшэлээгүй һаань, нэмэлтэнүүдые хүн зон бодотоор ойлгохо байгаа.

Минии һанахада, пенсиин эгээл бага хэмжээн 12 мянгаһаа доошо байха ёһогүй. Жэл бүри хэдэн дахин нэмэгдэбэлнь, ехэ һайн байха һэн.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас асуулта Ородой Холбоото Улас хуулида хубилалтануудНаши издания