​Үгэеэ бөөмэйлһөөр...

22-01-2020

Кен Швенке сурбалжалаг­ша гэрэйнгээ дорьбожо байһанһаа һэришэбэ. Үглөөнэй 6 саг 30 минута. Оронһоо собхоржо бодоод, ажалайнгаа шэрээдэхи ком­пьютераа шагаахадань, иимэ мэдээсэл ониб-аниб гэжэ байба: “Америкын газар шэнжэлдэг албанай мэдээсэһээр, гарагай 2-ой үглөөгүүр Калифорни шта­дай Вествудһээ 5 миль газарта 4,7 балл хүсэтэй газар хүдэлөөн үзэгдөө”. Уншаһанаа “хэблэхэ” гэжэ тобшолуураар эльгээбэ, иигээд “Los Angeles Times” со­нин түрүүшынхиеэ сайт дээрэ Quakebot гэжэ алгоритмын ашаар тус мэдээсэл тунхаглаа. Бэлдэһээр хэблэлдэ оротороо оройдоол 3 минута эзэлээ.

Энэмнай аяар 2014 оной ушар. 6 жэлэй туршада юрэдөө тад он­доо юртэмсэ тогтоо. Жэшээнь, «The New York Times» сониной мэргэжэлтэд уласайнгаа Конгрес­сэй гэшүүдые нюураарнь танидаг тусхай хэрэгсэл зохёогоо. Тэрэнь­шье зүйтэй, аяар 541 хүн тэндэнь ажаллана. Байд гээд һэлгэжэ байдаг гэшүүдые энэ-тэрэ ушарта дурдахадаа, һанажа абахань хэсүү бшуу. Харин хүршэ Хитадай Синь­хуа мэдээсэлэй албанда хоёр жэ­лэй туршада “эхэнэр эрэ” кибер-хүтэлбэрилэгшэнэр ажаллажа захалһаар, бүмбэрсэг дэлхэйн олохон телевидениин ододые мэг­дэхээнэ.

Хитадай Синь­хуа мэдээсэлэй албанай видео

Буряадай сурбалжалгын юр­тэмсэ тус хубилалтанууд алад гараагүй. Мэдээжэ, олон уншагша­дай һонирхол татадаг сайтнуудта тусхай һони шэлэн хэблэжэ байдаг оньһото түхеэрэлгэнүүд нэбтэрһээр үнинэй. Уржа үдэшэ Алексей Цы­денов сурбалжалагшадаа мэргэ­жэлтэ һайндэрөөрнь амаршалаа. Сугларһан 100-гаад хүнэй, диилэнхи олониинь залуухан хүбүүд, басагад. Иигээд лэ саг – засаг гэжэ холбуу­лалай яаха аргагүй шэрүүн хүсэн ба үнэниинь баталагдана. Арбан жэл соо Буряадай мэдээсэлэй нюур танигдашагүйгөөр хубилшаба. Ула­стахи ажаһуугшадай ниитын бодол, һанаа, найдал, эрмэлзэл болбо­соруулжа ябаашад, саарһа гуурһа холо орхинхой, гар утаһанай ар­гаар хизааргүй оршолондо ами­дарна. Хоёр-гурбан үе холбожо ябаһан Баясхалан Дабаин, Алек­сандр Фарфутдинов мэтэ зон энэ “улаан бургааһадай” дунда ёһотой түүхэтэ үлэг гүрбэл мэтэ үзэгдэнэ. Теэдшье үнэн үгын жэнхэни сэн мэ­дэхэ зон эдэл ябанал даа.

Түгэсхэлэй орондо

Нэгэтэ һая танилсаһан проку­ратурын залуу мэргэжэлтэн иимэ ушар хөөрөө һэн. Нэгэ эрилтэ ехэ­тэй заагшань һая бии болоһон ком­пьютер дээрэ мүрдэлгын саарһа бэлдэхыень огто хорёо. Ушар юуб гэхэдэ, үгэеэ сэгнэнэгүйт гээд, ур­данайхяараал хургаараа тоншодог бэшэлгын машинка ашаглуулагша һэн ха. Энэньшье зүйтэй юм гү, удха түгэлдэр үгын ашаар хүн зо­ной хуби заяа хубилгамаар ха юм гэжэ дүүргээгшэ һэн хөөрөөгөө. Тиимэһээ эдэ хоёр мэргэжэлэй һайндэрнүүд зэргэлээд байжашье болоо.


Теги: Буряад Улас Хитад Баясхалан Дабаин мэдээсэлэй албан сурбалжалагшад Калифорни Кен Швенке17:05

В Улан-Удэ продлен прием предложений по тематике и оформлению Новогоднего городка – 2021 

16:50

Улан-Удэнские ТОСы активно благоустраивают свои территории 

16:07

В Фонде капремонта Бурятии прием граждан будет осуществляться по предварительной записи 

15:24

В Бурятии движение через железнодорожный переезд в поселке Култук ограничат 3 и 5 июня 

15:14

Юные цирковые артисты Бурятии получили Гран-При престижного фестиваля 

15:02

Жители Бурятии могут оценить качество дорожных работ с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги» 

14:57

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться льготными кредитами для сельского бизнеса 

14:30

​В Бурятии за «черными» лесорубами следят онлайн 

13:31

​В Бурятии за прошлый год на 6,8% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий 

13:10

В двух селах Мухоршибирского района Бурятии проходит капитальный ремонт домов культуры 

11:39

19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку в 1 млн рублей 

11:35

​Личный прием специалистами министерства соцзащиты Бурятии возобновляется 

11:26

​В Бурятии создается онлайн-школа по лекарственному растениеводству 

11:07

​20 творческим коллективам Бурятии присвоено звание «Образцовый детский коллектив Республики Бурятия» 

10:54

​Компания «НикМед» приобрела для больниц Улан-Удэ аппараты ЭКГ и 700 защитных костюмов 

10:49

В Бурятии нет лесных пожаров 

09:21

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 1587 

09:14

В Бурятии запустили собственное производство одноразовых медицинских масок  

08:45

Зурхай на ​2 июня, 11 лунный день 

08:30

Ветреная погода, днём до +20 ожидается в Бурятии сегодня, 2 июня 

Наши издания