Главная / Новости /Общество / Һармагшанһаа һайхан лэ һаа...

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа...

24-01-2020

pixabay.com

Эрэ хүн hармагшанhаа халта сэбэр байбал болоо гээд анхан хэлсэгшэ hэн. Харин hүүлэй үедэ гоёхо шуналтай эрэшүүл олошоронхой. Модын ёһоор хубсалхаһаа гадна, бүри нюур аманайнгаа уршалаа тэниилгэхын тула тарилга хүүлэнэ, hахал hамбайгаа абхуулха тусхай газарнуудаар ябана. Энээнииень зүбшөөхэ, буруушаахашье хүнүүд бии гэжэ тусхай асуултынгаа дүнгөөр элирүүлбэбди.


Соёлма Бадмаева, банкын мэргэжэлтэн

- Бэеэ сэбэрээр, нарин нягтаар абаад ябахада, балай муу юумэн эндэ үгы гэжэ hананаб. Эхэнэрнүүд хюмhанhаа эхилээд, нюдэ амаа зуруулхаяа тусхай мэргэжэлтэдтэ ошоно, харин эрэшүүлэй тиимэ газараар ябахадань hонин шэнги. Сагай нэгэ бага ошоходо, юрын лэ ябадал шэнгеэр тоологдохо бэзэ. Һүүлэй үедэ гоёор хубсалдаг, хүнһөөл ондоохоноор үһэеэ абхуулһан залуу хүбүүд яһала олон болонхой. Мода гээшэ нэгэ бага хубилаад лэ, эрьеэд ерэжэ байдаг шуу. Бидэнэй абын залуугай үедэ эрэшүүл тон утаар үһэеэ ургуулдаг байгаа гэжэ гэрэл зурагуудаарнь харахаар байдаг. Хэдэн жэлэй үнгэрһэн хойно тэрэ мода мүнөө хүрэжэ ерээд байна бэшэ гү даа.

Солбон Субботин, зүжэгшэн

- Бэеэ гоёохо, ганса эрэшүүлэй үhэ, hахал тайраха газарнууд нээгдэнэ гэжэ дуулагшаб. Би зүжэгшэн мэргэжэлтэй hэн хойно балай буруушаанагүйб. Залууһаа бэеэ нягтаар абажа ябахадаа, хэды наһатай болобошье, өөрынгөө наһанһаа холо залуугаар харагдаха болоно ха юм. Анхан багадаа 50 гараһан зониие үбгэжөөл гэжэ һанагша һэм. Харин мүнөө 50-тай зон түлэг дундаа ябана гээшэл даа.

Эрдэни Раднаев, сэтгүүлшэн

- Хүн зоной яажаш байгаа хадань минии ямар хэрэг гээшэб. Гоёхо зон гоёжо байг. Эгээл шухалань - эрэ хүн эрэ зангаараа байбалнь дээрэ. Басагад ама, хамараа будажал байг лэ, эрэшүүл сэбэр хубсаhатай, hахал үhэеэ абаад ябабалнь хүрөөд үлэхэ. Эрилтэтэй һэн хойнонь тиимэ тусхай газарнууд хүдэлнэ гээшэ ааб даа. Хэдэн жэлэй урдахана буряадуудай дунда аргагүй ехээр гоёдог эрэшүүл харагдагшагүй һэн. Монголһоо ерэһэн залуу хүбүүд юрэ бусаар хубсалаад, толгойнгоо үһэндэ тоһо түрхижэ һамнаһан юумэд ябагша бэлэй. Харин мүнөө манай эндэхи оюутадые харахада, толгой соонь юун түрэнэб, тэрэнээ бэелүүлээд лэ ябана хаш.

Саяна Намжилова, багша

- Хюмһаа, һахалаа хүнэй туһагүйгөөр абахаар ааб даа. Һүүлэй үедэ манай буряад хүбүүд Урда Солонгос гүрэн ажал хэхэеэ ошоно. Тэндэ залуу эрэшүүл эмэгтэйшүүлһээ дутуугүй нюур, гараа будана. Элдэбын маска гэхэ мэтэ юумэ нюуртаа табина гэжэ минии танил хөөрэгшэ. Тэндэһээл баһа бэе бэеэ һажаана гэжэ минии тархида ородог.

Баясхалан Дабаин, сэтгүүлшэн

- Ахамад зон сэбэр гуталтай, хюмһан дороо хирэгүй байха ёһотой. Гоёлой газараар ябалта үлүү гэжэ һананаб, харин тамирай газараар ошожо, бэеэ һорилго хэжэ байбал, холо дээрэ. Мүнөөнэй сагта гоё бэетэй байха гэжэ зон оролдодог болонхой. Тамирай газарнууд олоор нээгдэнхэй.

Серафима Балданова, Эрхүү можын Соёлой яаманай мэргэжэлтэн

- Нюураа сэбэрээр угаагаад, үһэ зүһөө наринаар абаад, сэбэр хубсаһа үмдөөд ябабал, эрэ хүндэ ондоо юумэн хэрэггүй гэжэ һананаб. Эрэшүүлэй гоё үнэртэй уһа сасаад ябахадань, дуратай байдагби. Юрэдөө эрэшүүлдэ үлүү гаратараа гоёһоной хэрэгшье үгы, хэм соохоноо ябабалнь дээрэ байха.

Намсарай Намсараев, Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал

- Тон зүб даа. Эрэ хүн һармагшанһаа халта һайхан байха ёһотой. Энэ тэрэ гоёлой газараар ошожо, һахал һамбайгаа абхуулхаяа хэды һанабашье, ургаха һахал байхагүй (энеэнэ). Нэгэ хэбтээ юумэн бүхэн байдаггүй, хубилдаг жаматай ха юм. Энэ сагтаа таарама байха ёһотойбди гэжэ һанаха байнаб.

Булат БАДМАЕВ

Теги: Буряад Улас асуулта Баясхалан Дабаин Намсарай Намсараев Солбон Суббботин Серафима Балданова Эрдэни РаднаевНаши издания