Главная / Новости /Культура / ​Театрай уласхоорондын үдэр «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг табиха

​Театрай уласхоорондын үдэр «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг табиха

28-01-2020

«Үльгэр» театрай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

Хойто зүгэй арадуудай онтохонуудта үндэһэлһэн «Кукушка» зүжэг мартын 26-27-ой үдэрнүүдтэ Н. Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын театрта табигдаха. Тус зүжэг табихаяа Улаан-Үдэ ГИТС-эй режиссёр Анна Роганова болон уран зурааша Александра Громова ерэһэн байна. Тэдэнэр зүжэгэй удха тухай, зүжэг тайзан дээрэ яажа табигдахаб гэжэ хөөрэжэ үгөө.

«Үльгэр» театрай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

«Кукушка» гэһэн зүжэгтэ Эхын дүрэ харуулагдана. Энэ дүрөөр эхэнэр, хүүгэдэй эжы, Эхэ-байгаали зураглагдаха. Жаргалтай, ажана тэнюун һууһан гэр бүлын эсэгэ уһанда шэнгэжэ наһа барана. Эжынь уһанда ошоходоо, нүхэрэйнгөө һүлдэтэй хөөрэлдэжэ, үхибүүд тухайгаа хөөрэдэг һэн. Нэгэтэ гэр бүлынгөө байдал тухай хөөрэжэ һуутараа, тэрэ халтиржа, уһа руу унашана. Хүйтэ абаһанһаа боложо, эхэ хүндөөр үбшэлнэ. Үхибүүн наһандаа дүүрэн сэнгэжэ ябаһан хүүгэдынь эжынгээ үбдэһэниие ойлгонгүй үлэшөө. Хүндэ үбшэнэй халуунда нэрбэгдэһэн эжынь хүхы шубуун боложо, ниидэжэ ябашаба.

«Үльгэр» театрай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг

Гуниг гашуудалтай онтохондо зүжэгэй үндэһэлһэншье һаань, найруулагша Анна Рогановагай хэлэһээр, дулаахан оршон, инаг дуран шэнэ зүжэг соо тон ехэ һуури эзэлхэ.

«Үльгэр» театрай мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас шэнэ зүжэг Анна Роганова Н. Бестужевавй нэрэмжэтэ Ород драмын театрНаши издания