Главная / Новости /Культура / ​КВН-эй дээдын лигэдэ

​КВН-эй дээдын лигэдэ

29-01-2020

Сочидо үнгэрһэн 30-дахи ойн жэлэй «КиВиН-2019» һүүлээр Буряадай болон Эрхүү можын суглуулагдамал «Буряадууд» гэһэн команда Премьер-лигэдэ ороо һэн. Хүбүүднай амжалтатайгаар наадажа, полуфиналда гаража шадаа һэн.

Манай юумэн хэзээ хүнгэн байдаг һэм? Энэшье удаа харгын мүнгэ бүхыгөөрөө бадаржа суглуулаа. Тиигэжэл Москва хүрэһэнэйнгөө урманда илалта туйлажа шадаа. Эгээл эрхим нэрэ зэргын түлөө манайхидтай долоон команда хабаадажа, шанга тэмсээндэ дүрбэниинь - «Буряадууд», «Я обиделась», «Доктор Хауcс» болон «Станция Динамо» Дээдын лигэдэ ороо.

Дээдын лигэдэ наадаха эрхэеэ «Буряадууд» һая баталаа гэжэ Буряадай КВН-эй хүдэлөөнэй ударидагша Чингис Болотов соносхоо:

- Январиин 12-һоо 25 болотор Сочидо үнгэрһэн «КиВиН-2020» нааданда хүбүүднай 1-дэхи ба 2-дохи шатануудта эрхимээр тэмсээ. Хоёр долоон хоногһоо Дээдын лигэдэ нааданууд эхилхэ.

2015 ондо Премьер-лигэдэ суута «Хара морин» илажа гараа һэн гэжэ һануулая. Тэрэмнай иимэ ехэ амжалта туйлаһан Буряадай түрүүшын КВН-эй команда болоно. “Хара мориной” һүүлээр Нэгэдэхи каналда аяар 11 жэл манай команда гараагүй юм. 2000-аад онуудаар “Байгал”, удаань Буряадай болон Эрхүү можын суглуулагдамал «350» команданууд һайнаар наадаа һэн.

vk.com /Чингис Болотов 

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: квн Сочи Ородой Холбоото Улас Чингис Болотов КиВиН-2019Наши издания