Главная / Новости /Общество / ​Зохёохы зорилготой «Ая ганга»

​Зохёохы зорилготой «Ая ганга»

29-01-2020

Үнгэрhэн жэлэй декабрь һарада Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын дунда һургуули 8,7 сая түхэригэй грант шүүгээ. Россиин Эрдэм һуралсалай яаманай “Һуралсал” гэһэн үндэһэн проектын “Цифровая экономика” гэһэн шэглэлээр түрүүлжэ, һургуулиингаа дэргэдэ “Кампус молодёжных инноваций“ гэһэн профильно талмай нээхэ болоо бшуу.

Ментор болон тьюторнуудай хүтэлбэри доро

Үбэлэй амаралтын үедэ хабаадагша үхибүүд электрон эдэй засагта мэргэжэлтэ ёһоор хандаха, дадал шадабаритай болохо гэһэн зорилго бэелүүлээ.

Январиин 3-һаа 12 болотор “Ая ганга” гэжэ уласхоорондын профильно халаан ажалаа эхилээ. Монголһоо, Буряад оронһоо, нэрлэбэл, Хэжэнгэһээ, Хориһоо, Ивалгаһаа, Улаан-Үдэ хотын 17, 63, 35, 14, 20, 29-дэхи һургуулинуудһаа 300-гаад һурагша “Ая ганга” кампусай резидентнүүд боложо, энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаа. Тэдэндэ арбан үдэр мартагдашагүйгөөр үнгэрөө.

Түрүүшын үдэрһөө эхилжэ, “Тоогой һэбшээн” гэһэн хакатоной (һуралсалай) ажал ябуулагдаа. Эндэ ВСГУТУ-гай болон БГУ-гай багшанар - ментор, харин Хори, Хэжэнгэ аймагуудай багшанар тьюторнууд боложо, һуралсалай модульнуудаар хубааржа, кампусай резидентнүүдээр ажаллаһан байна.

Резидент бүхэн өөрынгөө дуратай шэглэл шэлэн абажа, тэрэнээ яажа үнгэргэхэ, хамгаалха зорилготойгоо тодорхойлһон байгаа.

Ямар шэглэлнүүд дурадхагдааб гэхэдэ,

3D-моделировани;

Робототехникэ;

Графическа дизайн;

«Цифровой брендинг»

«Цифровой модельер»;

“Динамо”- авто-хүлэгэй ябадал хурдадхалга, шэнэ конструкцинуудые зэргэсүүлэн үзэлгэ;

“Зоркий глаз”- харанхы сагта харгы дээрэхи аюулгүй байдал сахихын тула ямар шэнэ юумэ дурадхажа болохоб гэһэн шэглэл;

“Хэжэнгэ аймагай геройнууд” гэһэн социальна захилаар шэнэ сайт зохёолго;

Түсэлэй мобильна приложени зохёолго;

Харгын логистика, аймагай газарай дэбисхэрэй карта зохёолгын түсэл болон бусад һонирхолтой шэглэлнүүдээр үхибүүд хүдэлһэн, ухамайлан зохёоһон байна.

Иимэ һуралсалай модульнуудаар үхибүүд хүдэлхэдөө, дабтагдашагүй дүршэл абаһан байна. Бүхэдэлхэйдэ оньһон техникын хүгжэһэн оршондо ондоо хүнтэй, тиихэдэ бэе бэетэеэ яажа харилсажа болохоб гэһэн арга олдоо бшуу.

Һурагшадые харахада, сүлөө забгүй сагынь үнгэржэ, хэһэн ажалдаа дуратайгаар, шуналтайгаар хандаһаниинь элирээ. Үхибүүн бүхэн шэнэ түсэл зохёожо дүүргээд, олоной дунда тэрэнээ хамгаалжа, эгээл эрхимэй тоодо орохоёо оролдоо.

“Ая ганга” гэһэн уласхоорондын халаанда һурагшадта һуралсалай модульнуудай хажуугаар элдэб ондоо хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдөө: “Танилсалгын үдэшэ”, бизнес-квест- нааданууд, Агууехэ дайнай Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулһан дуу инсценировко, «Буряад хэлэнэй үдэр» гэхэ мэтын мүрысөөнүүд мүн.

Сүлөө сагтаа резидент бүхэн обсерватори гү, али һургуулиин тамирай зал соо теннис наадахаяа болон бассейн руу, елүүртэ өөрынгөө дураар ошодог байгаа. Энээнһээ гадна Хэжэнгын дунда һургуулиин багшанарай эмхидхэһэн мастер- классуудта, КВН, зүжэгшэнэй һургуули, һүн дээрэ зураг зуралга болон бусад хэмжээнүүдтэ онсо дуратайгаар хабаадаа.

Хабаадаһандаа урматай

Сэлмэг Жимбеевна Жамсуева, кампусай олониитэтэй холбоо бариха мэргэжэлтэн:

- “Ая ганга” гэжэ нэрэтэй «Кампус молодёжных инноваций» гэһэн халаанда ерэһэн үхибүүд зохёохы бэлигээ хурсадхаа, эрдэм шэнжэлхы хүдэлмэридэ абьяастай болоо. Эрдэм гээшэ тон шэнэ һалбари, хүнэй һонирхол, хүсэл ургуулха зүйл гэжэ мэдэрээ. Эндэ ганса һураха бэшэ, харин бэе бэетэеэ харилсаха, танилсаха, бултадаа эб нэгэн хүдэлхэ гэһэн эрилтые кампусай хүтэлбэрилэгшэ дүүрэн хангажа шадаа.

Дарима Ивсталиновна Цырен- жапова,“Ая ганга” кампус ударидагша:

- Грант шүүгээд байхада, һайн та­лань гэхэдэ, һургуулидаа мүнөө үеын хэрэгсэл абаха аргатай болоноб­ди. Мобильна компьютерна класс, проекторнүүдые, компьютер болон робототехникын хэрэгсэл абахабди. Ав­томастерской нээхэ түсэбтэйбди.

Елизавета Бубеева, Улаан-Үдэ хотын 17-дохи һургуулиин шаби:

- Би “Ая ганга” кампуста ерэһэндээ ехэ баяртай байнаб. Олон нүхэдтэй болооб. Муу тала нэгэшье олоогүйб. Үглөөнһөө үдэшэ болотор бүхы саг хубаарилагданхай байгаа.

Ородой-Адагай дунда һургуулиин һурагша Балданов Жамсын эжы:

- Энэ лагерьта аша хүбүүгээ ябуулааб. Үбэлэй амаралтань иимэ һайханаар үнгэрһэндэнь ехэ баяртайб! Багшанарта, эмхидхэгшэдтэ үнэн зүрхэнһөө һайн һайханиие хүсэнэб.

Цыбиков Бэлиг, Тарнуева Номина, Хэжэнгын дунда һургуулиин һурагшад:

- Бидэ 7-дохи “Улаалзай” бүлэгэй резидентнүүдбди. Монгол ороной нүхэдтэй болоһондоо баяртайбди. Һонирхолтой түсэлнүүдтэ хабаадаабди, олон юумэндэ һураабди. Амтатайгаар эдеэлээбди.

Ирина Рубиновна Шулунова, кампусай ментор, техническэ эрдэмэй кандидат, ВСГУТУ-гай доцент:

- Энэ кампуста ажаллаһан бүхы багшанарта, үхибүүдтэ баяр хүргэнэб. Үнэхөөрөөл ехын баяр, һайндэр болоо. Гол шухала юумэн гэхэдэ, үхибүүднай харилсажа һураа, шэнэ нүхэдтэй болоо, зохёохы бэлигтэн эндэһээ гарахал байха. Шэнэ орьёл өөдэ дабшагты! Удаадахи мэргэжэлтэ лагериин нээлтые тэсэжэ ядан хүлеэхэбди.

P.S: VK «Кампус молодёжных инноваций. Кижинга» гэһэн гү, али Инстаграм соо kizhinga_school1 гэһэн интернедэй сүлжээндэ фото- ба видео- материалтай танилсаха аргатайт.

Сэндэма СУЛЬТИМОВА, Хэжэнгын дунда hургуулиин буряад хэлэ ба уран зохёолой багша 

Сэндэма Сультимовагай гэрэл зурагууд


Теги: грант һурагшадНаши издания