Главная / Новости /Общество / ​Ленинградай бүһэлэлтэдэ байһан Буряадай ажаһуугшадта Алексей Цыденов хүрэбэ

​Ленинградай бүһэлэлтэдэ байһан Буряадай ажаһуугшадта Алексей Цыденов хүрэбэ

03-02-2020

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов бага наһандаа Ленинградай бүһэлэлтэдэ байһан Валентина Албитова Алея Ворсова хоёртой уулзажа, Ленинград хото бүһэлэлтэһөө сүлөөлһөөр 76-дахи жэлэй ойн баяраар амаршалаад, Владимир Путинай зүгһөө «Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баяр» гэһэн медальнуудые барюулаа.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Валентина Албитова 13 наһатай байхадаа, бүһэлэлтэдэ ороо. Бүһэлэлтын бүхы үдэрнүүдтэ тэрэ түрэлхидтэеэ Ленинградта ажаһуужа, хүндэ саг гаталһан байна. Буряад уласай Толгойлогшо Валентина Петровнатай уулзахадаа, уласай ажаһуугшадта, ургажа ябаа улаан бургааһадта шэрүүн жэлнүүд тухай хөөрэхыень хандаһан байна.

- 1941 оной июниин 1-дэ би 13-тай болооб. Дайнай эхилхэдэ, нэгэдэхиһээ дүрбэдэхи ангиин һурагшадые эвакуацида гаргаһаншье һаа, һара болоод һөөргөө бусаа һэмди. Бомбонуудые түрүүшынхиеэ хаяхадань, ехэл айгаа һэм. Үхэл дахажа ябаха. Ехэ шэрүүн, хүндэ жэлнүүд байгаа. Хэдышье баганууд байгаа һаа, бархиржа, хилээмэ эрижэ байгаагүйбди. Хуул адли байдалтайбди гэжэ ойлгожо байгаабди. Бархирхашьегүйш – хуу дадал болошонхой, - гэжэ Валентина Петровна хөөрэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Дайнай һүүлээр Валентина Албитова номой сангай хүдэлмэришэнэй мэргэжэлтэй боложо, наһанайнгаа нүхэртэеэ (Буряадһаа гарбалтай) Ленинградта танилсаһан юм. Тиигэжэ Буряад улас зөөжэ ерэһэн намтартай. 2020 ондо Валентина Албитова 90 наһа хүрэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Алея Ворсова Ленинградай бүһэлэлтэдэ абтахада, оройдоол хоёртой ябаа. Дайнай эхилхэдэ, эсэгэнь сэрэгэй албанда татагдажа, 1943 ондо госпитальда наһа бараһан байна.

- Дайнай эхилэдэ, хүйтэн, нойтон, гэдэһэн үлдэхэ саг ерээ. Абымнай сэрэгэй албанда мордоходо, бидэ эжытэеэ табан үхибүүд үлөөбди. Эвакуациин болоходо, эжымни ехэ аха болон намтай үлөө: «Минии үхөөшье һаа, намтаяа байг», - гэжэ хэлэһэн юм. Эжынгээ 125 грамм хилээмэ абахаяа ошоходо, ахамни мыло олоод, тэрэниие эдижэрхео. Эжын бусахада, ахам юумэ ойлгохоо болёод, наһа бараа һэн, - гэжэ Алея Абдуловна шэрүүн жэлнүүд тухай дурсана.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

1944 году Алея Ворсова эжытэеэ, эгэшэнэртэеэ, ахатаяа Ленинградһаа Свирск руу эвакуацида ерэһэн байна. Эндэ хадамда гаража, 1963 ондо Улаан-үдэ зөөжэ ерээ һэн.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагТеги: Буряад Улас Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн Алексей Цыденов Ленинград16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания