Главная / Новости /Общество / ​Хонин һүрэг олошоруулха

​Хонин һүрэг олошоруулха

05-02-2020

Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осиповой даабаряар 2030 он болотор хони үдхэлгэдэ 3,5 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ түсэл табигдаба. Энэ мүнгэнэй 1,6 миллиарднь федеральна һан жасаһаа үгтэхэ.

- Энэ мүнгэн үүлтэртэ түлгэнүүдые, зайн галай хэрэгсэлнүүдые абалгада, хонишодой байрануудта худагуудые малталгада,шэнэ байрануудые барилгада гаргашалагдаха. Гүрэнэй туһаламжаар Могойтодо хүдөө ажахын логистическэ түб байгуулагдаха. Агын үүлтэр һайжаруулха түб һэргээгдэжэ, нооһо шалгаха уласхоорондын хэмжээнэй лабораториин оньһон хэрэгсэлнүүд абтаха. Залуу хонишодто гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ, - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайд Денис Бочкарёв амбан захирагшада элидхээ.

Эбэртэ бодо мал болон хонин һүрэг ямар талада үдхэхэдэ таарууб гэжэ элирүүлхэ шухала гэжэ Александр Осипов тэмдэглээ.

- Түргэн зуура бүхы хүдөө ажахынуудые шалгажа, хэр ашаг үрэтэйгөөр хүдэлжэ байһыень элирүүлхэ. Хаана муу дүнгүүдтэй байнаб - хүтэлбэрилэгшыень һэлгэхэ. Харин һайн дүнгүүдтэй хүтэлбэрилэгшэдые урмашуулха хэрэгтэй. Багашье, ехэшье ажахынууд юундэ, ямар ушарһаа хонидойнгоо тоо толгой үсөөрүүлнэб, али ямар аргаар олошоруулнаб гэһэн асуулта үнгэргэхэ ёһотойбди, - гэжэ амбан захирагша онсолоо.

Хитад гүрэнтэй зэргэлжэ байһандаа, хонин һүрэг үдхэлгөөр ашаг үрыень хараалха, мүн хүршэ можо, хизаарнуудта наймаа үргэдхэхэ хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхэ гэжэ Александр Осипов заабарилаа. 


Теги: хүдөө ажахы Үбэр Байгалай Хизаар Александр Осипов хони үдхэлгэ15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания