Главная / Новости /Общество / ​Үнэр баян гүрэн шадалтай

​Үнэр баян гүрэн шадалтай

07-02-2020

Амар сайн, уншагшад! Социальна холбоон соо нюдэндэм торосолдоһон зарим тэды шэнэ мэдээнүүдтэ өөрынгөө хандаса тунхаглахыемни зүбшөөгыт.

«Адагынь 3 болохо юм»

Хитадта хүн зонойнь тоо хэмһээ үлүү олон болоод, янза бүриин вирус зохёожо үсөөлнэ гээшэ гү гэжэ һанахаар болоод байхада, манай Россида тад ондоо байдал харанабди. Захагүй үргэн хизаар дайдаяа ашаглаха ажаһуугшадай тоо жэлһээ жэлдэ улам хороһоор. Жэшээлхэдэ, тоо бүридхэлгын баримтануудаар, мүнөө Буряадай хүн зоной 20 хубинь наһатайшуул болонхой: 5 хүнэй 1-иинь пенсионер юм. Энэ тоо саашадаа улам дээшэлээд, ажал хэдэг зомнай пенси абагшадһаа бүри үсөөн болохо гээд хүлеэгдэнэ. Эгээл тиимэһээ гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин ээлжээтэ хандалга-захяадаа үри хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ хэмжээнүүдтэ онсо анхаралаа хандуулаа. Гэбэшье гүрэнһөө мүнгэн туһаламжа абабашье гэлэйб... Арай шамай үхибүүгээ өөдэнь болгоходомни, тэрэмни хаана ажал хэхэ бэ? Үнөөхил Солонгос руу харгылха баатай болохо гү? Иимэ асуудалнуудые табиһан комментнүүд олон ябаа. Теэд хэншьеб хажууһаа туһалха, ажалаар хангаха һэн гээд, бэлэн юумэ хүлеэгээд һууха бэшэ, бэрхэшээлнүүдые шиидхэн, ажал хэхэл хэрэгтэй бшуу. Ажал хэжэ атаржадаг, хүдэлмэри хэжэ хүдэржэдэг гээд дэмы хэлэгдэдэггүй. Үнэр баян гүрэн – шадалтай гүрэн. Эгээл иимэрхүү удхатай пост Ольга Намдакова Фейсбугта нюур-хуудаһандаа бэшэхэдээ, 2010 ондо дахинаа хээлитэй болоод ябаһанаа дурсаа. Тиихэдэ харгыдань нютагайнь эхэнэр ушаржа, зүйтэй зүбшэл хэлэһэн байна. Тэрэнь бусадшье зондо һургаал заабари болохоор шэнги: “Гурбадахи үхибүүн - бурханай бэлэг, бүлэеэ нэгэдүүлхэ, үргэхэ үри ерэжэ байна...Түрүүшын үхибүүн эсэгын дали доро. Хоёрдохи үри эжын байха. Хоёрдохи үхибүүн эрхэ, ходол эрихэ эрмэлзэлтэй, тэрэнииень хангаха бүритнай түрүүшын үхибүүнэй тэнгэри шадалтай боложо шангардаг. Энэ гурбадахил үхибүүн өөрын харгытай, онсо талаантай, хэшэг элбэгтэй ерэдэг юм. Одоол эдеэлүүлхэ, хубсалуулха гэжэ һанаа зоболтогүй, хангалтань өөрөө ерэхэ…».

Хэзээ одхон Оюуна басагаяа түрэһэнөө дурсаад, Ольга Чечен Уласай толгойлогшодол иигэжэ уряалба: “Түрэжэл байгты, басагад, адагынь 3 болохо юм”.

Үхибүүн үнэхөөрөөшье өөрын эдеэ ундатай мүндэлнэ гэжэ буряадууд хэлсэдэг. Байдалай хэдышье орёо байбал, үхибүүд – манай үргэлжэлэл, үлгэн дэлхэйдэ үлөөхэ мүр сараамнай, “хүшөөмнай” ха юм.

Жэшээнь, Оюна үүримни өөртөө аяар 8 “хүшөө” бодхоонхой. Гэртээ ори ганса басаган байһандаа ехэтэ уйдадаг байһан. Харин мүнөө гансаһаа газар дүүрэхэ гэдэгтэл, долоон хүбүүтэй, ори ганса одхон басагатай болонхой сүлөө забгүй юм. Шагдаровтанай бүлэ үхибүүдтээ даруулжа зобошоһон хэбэршьегүй, бүхы хэмжээ ябуулгануудта намһаал урдуур ошонхой ябадаг. Олон үхибүүдые өөдэнь болгоходо, тиимэшье бэлэн бэшэл юм аабза. Аба эжынь, амараг нүхэрынь Оюнын хажуудань ходо байлсадаг, дүмэлсэдэг.

Үнэр баян Шагдаровтанай бүлэ

Үнэр баян айл бүлэнүүд мүнөө үсөөхэншье һаа, биил даа. Саашадаа гүрэнэймнай экономикын байдал һайжаржа, магад, үнэр баян бүлэнүүд бүри олон болохо гээд найдая.

Инаг хайратаяа бэдэрһээр

Ольга болон Оюнануудай олон үхибүүтэй боложо байтар, Анатолий Михаханов зүрхэ сэдьхэлыень буляаха басага бэдэрһээр. Һаяхана мэдээжэ сумоист Анатолий Михаханов Инстаграмда бага наһанайнгаа гэрэл зураг дэлгээгээд, инаг хайратаяа бэдэрһээрби гэжэ мэдүүлбэ. Хоёр үдэрэй туршада энэ гэрэл зураг доронь 3 мянган лайкнууд табигдаа, хөөрхэн монсуудайе өөгшөөжэ байһанаа мэдүүлэгшэд олон байгаа.

Анатолий Михаханов

facebook.com

Тамиршанайнгаа намтартай хахасаад, Японһоо нютагаа бусахадаа, Толя 293 килограмм байгаа. Жэлэй туршада 100 килограмм хаяжа шадаа. Мүнөөшье тураха хүсэлтэй һорилго хэһээр бшуу.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Буряад Улас Анатолий Михаханов Ольга Намдакова социальна холбоон17:17

Туйлаһан дээрээ тогтонгүй 

16:59

Яагаад бэеэ hамааруулнабта? 

16:55

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

16:48

Глава Бурятии: "Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию социальной инфраструктуры Бурятии" 

16:17

​«Мы позаботимся о вас!»: известные люди Бурятии – о солидарности и взаимопомощи 

16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания