Главная / Новости /Общество / Хамшагһаа хамгаалжа

Хамшагһаа хамгаалжа

12-02-2020

Улаан-Үдэ хотодомнай олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд хорюулагдажа магадгүй. Иимэ шиидхэбэри Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд бэлдэжэ байнхай. ОРВИ үбшэнэй һүжэрһэнһөө боложо, иимэ һэргылэмжын ажал ябуулагдана.

Улаан-Үдын бүхы һургуулинууд мүнөө хаагданхай. Һурагшадай ехэнхи хубинь ханяаданда хүртэхэдэнь, үбшэнэй бууратар һургуулинууд хаагдаба. Харин хүүгэдэй сэсэрлигүүд хүдэлнэ, гэхэ зуура хүүгэдээ сэсэрлигтэ асарха болихоёо багашуулай гэртэхин өөһэдөө мэдэхэ.

Буряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайдай орлогшо Валерий Поздняковой хэлэһээр, һуралсалай ажаябуулга тогтоогдоогүй, хүүгэд гэртээ даабари абажа дүүргэнэд. Харин тиихэдэ нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүд, тамирай секцинүүд болоногүй.

- Бүхы һургуулиин байшангууд соо, эдеэ хоол бэлдэдэг газарнуудта, хотын автобус, трамвайнууд соо үбшэн һүжэрөөхэ вирус арилган усадхаха талаар арга хэмжээнүүд бэелүүлэгдэнэ. Гарагай 5-да хотын захиргаанда энэ ушараар ээлжээтэ суглаан болохо. Тэндэ саашадаа ямар юун хэгдэхэб гэжэ шиидхэгдэхэ, - гээд, Улаан-Үдын Захиргаанай Социальна болон залуушуулай бодолгын хорооной түрүүлэгшэ Светлана Трифонова дуулгана.

Булат БАДМАЕВ

Теги: ОРВИ Буряад Улас Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ Светлана ТрифоноваНаши издания