Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта олон байратай гэрнүүдэй хүтэлбэрилэгшэдые бэлдэхэ

​Буряад Уласта олон байратай гэрнүүдэй хүтэлбэрилэгшэдые бэлдэхэ

13-02-2020

Буряадай ой үйлэдбэриин колледж болон уласай ехэ заһабарилгын жаса хоорондоо харилсаатайгаар ажалаа ябуулха тухай хэлсээ баталба. Тэрэнэй ёһоор, байгша оной апрель һараһаа олон байратай гэрнүүдэй ерээдүй хүтэлбэрилэгшэд ехэ заһабарилгын объектнүүдтэ практика гараха юм.

Дүй дүршэлтэй хүдэлмэрилэгшэдэй хүтэлбэри доро оюутад ехэ заһабарилга үнгэргэхэ ажалай бүхы шатануудтай танилсаха. Тиихэдэ уласай ехэ заһабарилгын жасын мэргэжэлтэд «Управление и обслуживание многоквартирного дома» болон «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» гэһэн программа байгуулгада хабаадалсаха юм.

- Ородой Холбоото Улас дотор ехэ заһабарилгын программа долоодохи жэлээ ябуулагдажа байгаашье һаань, энэ һалбариин мэргэжэлтэдэй болон ажаһуугшадайшье эрдэм мэдэсэнь тон бага. Тиимэһээ Ой үйлэдбэриин колледждо олон байратай гэрнүүдэй хүтэлбэрилэгшэдые бэлдэжэ эхилһэндэнь ехэ баяртайбди, - гэжэ уласай ехэ заһабарилгын жасын юрэнхы захирал Тимур Цыренжапов хэлэбэ.

Буряад Уласай ой үйлэдбэриин колледжын захирал Гурожап Цэдашиевай тэмдэглэһээр, 2020 ондо болбосоролой эмхи олон байратай гэрнүүдэй хүтэлбэрилэгшэд түрүүшынхиеэ дүүргэхэ.

Тиихэдэ суг ажал ябуулха хэмжээндэ WorldSkills «Навыки мудрых» (50-һаа дээшэ наһатай хүнүүдтэ) гэһэн стандартаар гэр байрын ажахын хүдээлмэрилэгшэдые бэлдэхэ, тэдэнэй мэргэжэл дээшэлүүлхэ талаар ажал эмхидхэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахын мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас ехэ заһабарилгаНаши издания