Главная / Новости /Общество / Сагаан һарын түүхэ

Сагаан һарын түүхэ

14-02-2020

Сагаалгашад олон лэ һаа, һайн гэжэ тоологдодог

Сагаан һара хадаа монгол угсаатанай Шэнэ жэлынь болоно. Сагаан һарын лэ гарахада, ямар жэл үнгэрбэб, ямар жэл ерэбэб гэжэ дахин мэдэжэ абанабди.

Буддын шажанай үшөө тараадүй, дэлгэрээгүй үедэ Сагаан һарые угтадаг, ехэ һайндэр монгол угсаатан эмхидхэдэг байгаа. Мүнөөнэй август һарые “ногоон һара” гэжэ нэрлэдэг байһан гэхэ. Тэрэнэй һүүлээр алтан шаргы набшаһаяа дэлгээһэн, үдэртөө дулаахан, һүниндөө гаглюухан сентябрь гарана бшуу. Монгол угсаатан тэрэ һарые Сагаан һара гэжэ нэрлэдэг байгаа. Юуб гэхэдэ, энэ һарамнай одоол сагаан эдеэнэй дэлгэрһэн, адуу малай таргалһан, алим жэмэсэй улайһан, бүхы юумэнэй болбосорһон һайн һайхан сагта Сагаан һараяа угтажа, сарюун мэндэ амараа хэлсэжэ, ажана түбхинэн һууһан амгалан сагай арюун хаһа болоно ха юм. Сентябрь – Сагаан һара гэжэ тиихэ үедэ ехэл зүбөөр нэрлэдэг байгаа гэһэн һанамжа яһалал зүйтэй юм.

Теэд Чингис хаанай аша хүбүүн Хубилай энээниие 1267 ондо хубилгаһан гэжэ урданай түүхэ гэршэлнэ. Сентябрь һара соо үнгэргэгдэдэг һайндэрые февральда болгожо, Сагаан һара гээшэмнай хабарай эхин, Шэнэ жэл гэжэ тооложо эхилһэн юм. Үнэндөө Сагаан һарын гараха үеэр сагаан эдеэн үшөөл хоморшог байдаг һааб даа. Зүгөөр урдын буряадуудай хэлэһэнэй ёһоор, Сагаалганай болоходо, үүсэ мяхан үбһэ тэжээл хоёр тэн хахадта ороод байха зэргэтэй ха юм. Энэмнай эдеэ хоолоо, үбһэ тэжээлээ арьбалһан, хабарай хара һалхитай һарануудта тэниглэн ажаһууха гэһэн холын зорилготой бодол һанаан, түсэб хараа гээшэ ааб даа.

Агуу эрдэмтэн Марко Поло хадаа Хубилай хаанай ордондо Сагаан һарые угталсаһан тухайгаа дэлгэрэнгыгээр бэшэһэн байдаг. Энэ үдэр Хубилайн харьяата хүнүүд үндэр түрэлтэ хаандаа сагаан моридые, сагаан тэмээнүүдые, сагаан заа

“Hulunberphotography” сэтгүүлһээ гэрэл зураг


Теги: Сагаалган Буряад Улас Монгол УласНаши издания