Главная / Новости /Общество / ​Хог нобшоор – зайн гал

​Хог нобшоор – зайн гал

19-02-2020

Баир Санжимитупов (баруун гарһаа)

Шэтэ хотын 42 наһатай олзын хэрэг эрхилэгшэ Баир Санжимитупов хог нобшо болбосоруулжа, элшэ хүсэ болон үтэгжүүлгэ үйлэдбэрилхэ арга зохёоһон байна. Эмнэлгын дунда мэргэжэлэй һургуули дүүргэжэ, эмнэлгын-һэргылэмжын һалбарида тэрэ хүдэлһэн намтартай. Мүнөө хог нобшо болбосоруулха хэрэгсэлнүүдые зохёоно. Яагаад энэ ажал эхилһэниинь һонирхолтой.

Газ гаргаха гэһээр...

Баир Санжимитупов санэпидемстанцида хүдэлжэ байһанаа, үгэрсэ ургуулдаг ажахы байгуулха зорилготой ажалһаа болиһон байна.

- Газар доогуур теплицэнүүдые бариха талаар тусхай түсэл зохёогооб. Тэрэнээ бэелүүлхэ газар бэдэржэ, арай шамай олоһыемни, тэрээ руум зайн гал татагдаагүй байшоо. Зайн галаар хангадаг эмхидэ хандахадамни, 19 сая түхэриг түлэхэ хэрэгтэй гэжэ харюусаа, - гээд, Баир Санжимитупов хөөрэнэ.

Олзын хэрэг һая эрхилжэ эхилһэн хүндэ энэ даагдашагүй ехэ мүнгэн гэжэ ойлгосотой. Тиигэжэ тэрэ ондоо арга бэдэрэн байтараа, хайшан гээд газ үйлэдбэрилхэб гэһэн һонирхолтой заабари харажархёо. Забһаргүй түмэр боошхо руу бог шорой хэжэ, тусхай барюулаар эрьюулжэ худхаһанайнь удаа тэндэһээнь газ гараха гэһэн удхатай.

- Би энэ аргаар ехэтэ һонирхожо, газ үйлэдбэрилхэ хэрэгсэл бүтээбэб. Теэд энэмни урагшагүй байшоо. Дураа гутабашье, эхилһэн ажалаа орхингүй, шэнэлээб, юумэ нэмээгээб. Худхаһаар, хуймаһаар газ гаргадаг боложо, хэмгүй баярлааб, - гэжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ тэмдэглэнэ.

Баир Санжимитупов хэһэн ажалайнгаа үрэ дүн – газ саашадаа сэбэрлэжэшье һураа, бүри саашаа тэрэнэйнгээ ашаар зайн гал үйлэдбэрилжэ эхилһэн байна. 1 Киловатт зайн галынь оройдоол 15 мүнгэтэ болоно – хог нобшо миинтэ ха юм. Энээндээ олзуурхажа, Баир саашадаа хуралдаан, форумуудта оролсожо эхилээ. Бог шорой эдлүүрилхэ талаар Яхад Уласта зохёогдоһон хэрэгсэл тухай мэдэхэдээ, бүхы дэлхэйдэ энэ һалбарида ямар ажал хэгдэнэб гэжэ танилсажа, эрдэмтэдэй тоогүй олон шэнжэлгэнүүдые үзэжэ, өөрын түсэл зохёоһон байна.

- Минии байгуулһан энэ хэрэгсэлэй ашаар пластигһаа – бензин, резинэһээ дизтопливо үйлэдбэрилхөөр. Иигэжэ хог нобшоһоо зайн галшье олзоборилхоор. Тиихэдэ органическа богһоо биогаз, зайн гал, үтэгжүүлгэ үйлэдбэрилхэ хэрэгсэл зохёогооб, - гэжэ Баир Санжимитупов хэлэнэ.

Дүй дүршэлөөрөө андалдажа...

Зохёоһон эдэ түсэлнүүдээ олоной һонорто дурадхажа, олзын хэрэг эрхилэгшэ Сколково жасын, «Мой бизнес» болон бусад эмхинүүдэй дэмжэлгээр Ород гүрэнэй хотонуудта үнгэргэгдэдэг Open Innovations Startup Tour гэһэн мүрысөөндэ хабаадалсаа. Энээнһээ урид 2018 ондо энэ мүрысөөндэ оролсожо, үндэр амжалта туйлаашьегүй һаа, олон хүнүүдээр танилсажа, дүй дүршэл олоһон байна. Харин байгша оной хэмжээ ябуулгада Баир Санжимитуповай түсэл гурбадахи һуури эзэлээ гээд тэмдэглэлтэй.

Байгаали хамгаалга шухала

- Байгаали хамгаалгын асуудал намда ехэ удха шанартай. Минии зохёоһон түсэлнүүд оршон тойрон байгаали бог шоройһоо сэбэрлэлгэдэ зорюулагданхай. Тиигэжэ хүндэ хэрэгтэй түлишэ, зайн гал, газ үйлэдбэрилэгдэнэ ха юм. Эдэнэй ашаар хог нобшо обоолхо полигонуудшье хэрэггүй болохо. Тиихэдэ бог шорой усадхаха, эдлүүрилхэ, үйлэдбэрилхэ комплексын ажалда тусхай тарифшье хэрэггүй, өөрыгөө дүүрэн хангаха шадалтай хэрэгсэлнүүд гэжэ онсолхо байнаб. Газар дэлхэйдэ бог хаядаһа усадхаха хэмжээнүүдые мүнөө абаагүй һаа, хожомдожо болохобди. Тиимэһээ бог шоройгоо илгажа суглуулха, газарта булангүй, эдлүүрилхэ саг ерэнхэй, - гэжэ Баир Санжимитупов һанаһанаа хубаалдана.

Эхэ газартаа, байгаалидаа хайшан гэжэ ханданабибди, саашанхи ажабайдалнай дулдыдаха.

Сүлөө сагтаа Ород гүрэнэйнгөө, Буряадайнгаа ажаһуугшадай түүхээр һонирходог Баир Санжимитуповай бог шорой усадхаха, эдлүүрилхэ, үйлэдбэрилхэ хэрэгсэлнүүд гансашье гүрэн доторнай бэшэ, харин бүхы дэлхэйдэ хэрэглэгдэдэг болоболнь һайшаалтай. Дэлхэйн бүхы гүрэнүүдтэ энэ шухала асуудалнуудай нэгэн болонхой гэжэ мэдээжэ. Голхоролтойнь гэхэдэ, буряад “Кулибинай” зохёоһон түсэлөөр ехэнхидээ хари гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд һонирхоно. Һаядаа энэ байдал хубилжа, Ородой Холбоото Уласай инвесторнүүд түсэлдэм анхаралаа хандуулха бэзэ гэжэ Баир Санжимитупов этигэлээ алданагүй.

Уран гартанай түсэлөөрнь һонирхобол, Интернет сүлжээндэ https://instagram. com/bairsan77 гэһэн хаягаар хандажа болоно.

Instagram/ @bairsan77


Теги: Буряад Улас Ородой Холбоото Улас зайн гал дамжуулга бог шорой Баир Санжимитупов17:17

Туйлаһан дээрээ тогтонгүй 

16:59

Яагаад бэеэ hамааруулнабта? 

16:55

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

16:48

Глава Бурятии: "Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию социальной инфраструктуры Бурятии" 

16:17

​«Мы позаботимся о вас!»: известные люди Бурятии – о солидарности и взаимопомощи 

16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания