Главная / Новости /Общество / ​Үндэһэн хуули тушаа

​Үндэһэн хуули тушаа

20-03-2020

Амар сайн, хүндэтэ уншагшад! Социальна холбоон соо янза бүриин мэдээнүүд, һанамжанууд ябадагаараал зандаа. Гэбэшье бултанда хабаатай Үндэһэн хуулида заһабаринуудые оруулха тухай арад зон хэлсэһээр. Теэд тиигэнгүй яахаб? Шэнэ хуули шэлэхэ сагнай дүтэлжэл байна ха юм.

Дурадхалдань дурагүйсэбэ

Гүрэнэй Үндэһэн хуулида ямар заһабаринуудые оруулха тухай Россиин ажаһуугшадай эдэбхитэйгээр зүбшэжэ байтар, Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Валентина Терешковагай дурадхал бултаниие хүлгөөбэ. Үндэһэн хуулида шэнэлэлтэнүүдые оруулжа, урдахи болзорыень үгыдэ тооложо, Владимир Путинда Юрэнхылэгшын тушаалда дахинаа һунгагдаха эрхэ олгуулха тухай тэрэ хэлэһэн байна. Социальна холбоон соо түрүүшын космонавт эхэнэрые харааһан зон олон. Тиимэһээ хэмһээ үлүү хараангүйгөөр, хэһэн баатаршалгыень мартангүй хүндэлжэ ябая гээд, Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов уряалба. Энэ пост доронь янза бүриин һанамжанууд бэшэгдээ.

Эрдэм Гомбоев:

- Муу байдалһаа боложо, хүнүүд иигэжэ бэшэнэ. Энэ хандасын үндэһэн шалтагаанииень харыт.

Людмила Ли:

- Бүхы һайниие эдлэжэ ябахадаа, юрын зониие юу ойлгохоб даа.

Василий Тараруев:

- Иигэжэ һаймһараад, залуугайнгаа баатаршалгые шударжархиба. Хүндэтэ хүн нэгэ гажа буруу үйлэ ябадалаараа нэрээ хухалха гэжэ байдаг гүб даа.

Павел Желибо:

- Валентина Терешкова манай Эхэ орономнай Герой гээшэ. Баруун гүрэнүүдэй тала баригшадай, коммунистнуудай болон бусадай “хусалдаанһаа” айнгүйгөөр зүб хэлээ. Владимир Путин элитые гүрэнэй мэдэлдэ дамжуулжа эхилбэ. Заатагүй һунгаха хэрэгтэй. Дуугаа үгыт.

Гадна Буряадай зарим ажаһуугшад Улаан-Үдын Терешковагай нэрэмжэтэ гудамжада ондоо нэрэ үгэхэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээ. 83-тай хүгшөөдэйе зүнтэглөөшье гэгшэд олон. Валентина Терешковагай басаганай хэлэһээр, энэ дурадхал оруулхыень Путин өөрөө эжыень гуйһан байгаа юм ха гээдшье мэдэмгэй зон бэшэнэ. Тиибэ яабашье энэ шэнэлэлтэ оруулха тухай дурадхал олонхи зон дурагүйгөөр хүлеэн абаһаниинь эли.

Бусадһаа эсэргүү

Үндэһэн хуулида оруулагдаха заһабаринуудта хабаатай баһа нэгэ мэдээсэл олониитые хүлгөөгөө. Федеральна Зүблэлэй гэшүүд сооһоо Вячеслав Мархаев ори гансаараа эсэргүү һанамжатай байжа, зүбшөөлөө үгэбэгүй гэһэн мэдээсэл мартын 11-дэ олоной дунда тараба. Мэдээжэ эдэбхитэн Биликто Дугаровай бэшэһээр, ябахынгаа урда тээ үүдэ хаб-яб хаагаад ябаха гэбэ. Вячеслав Мархаевай федеральна хэмжээндэ нэрэеэ нэрлүүлхэ hүүлшын арга боломжо байгаа... Россида эсэргүү ажал хэжэ байна. Баруун гүрэнүүдэй тала барина. Хэһэн ажалайнь дүнгүүд иимэ... Энэ пост доро янза бүриин һанамжануудые уншанабди. Гэбэшье олонхи зон нютагайнгаа баатарые хүндэлнэбди гэжэ тэмдэглэнэ. Харин Биликто Дугаровые хүндэлдэг зон үсөөн. Шадалтай зондо хамхуул шэнги няалдаад, һэбиһэн тээшэнь харайлгадаг хүн хэбэртэй.

facebook.com

Федерациин Зүблэлэй байшанай урда ганса хүнэй пикет буулгаһанаа мартын 14-дэ Вячеслав Мархаев Фейсбугта ниитэлүүлээ. Эсэргүү бодолтой байһанаймни түлөө тушаалаа сүлөөлхыем уряалһан хүнэй дэргэдэ зогсоноб гээд, сенатор бэшэбэ. Ондоо хүн тиигэжэ зүрхэлхэгүйл һэн даа.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Конституция Вячеслав Мархаев Ородой Холбоото Улас Үндэһэн хуули Эрдэм Гомбоев Василий Тараруев17:53

​Правительство Бурятии разработало ряд дополнительных мер устойчивого развития экономики 

17:37

Победа – одна на всех: наш вклад 

16:54

Ухаатай, туһатай, эзэндээ үнэншэ 

16:47

Министр сельского хозяйства Бурятии: «Государственная поддержка АПК будет предоставляться в установленные сроки» 

16:29

Отделы соцзащиты Бурятии приостановили работу до 3 апреля 

16:29

ТОСы стали одним из брендов Бурятии 

16:00

Эрын эрдэмэй эгээл ехыень эдлээ 

15:49

​Твои люди, Бурятия!: век Чойнхора Очирова 

15:38

Дуушан түрэһэн урмандаа дуунай һорёо туршажа... 

15:09

​В Улан-Удэ закроют фитнес-центры, бассейны, кинотеатры и другие развлекательные объекты 

14:56

Личный приём граждан в мэрии Улан-Удэ временно ограничен 

14:32

Дэгээн шэди тайлбарилагша 

14:01

В Бурятии разработали регламенты по регистрации аттракционов 

13:56

​Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на профилактику и минимизацию распространения коронавируса 

11:50

Эхи захань хаана юм? 

11:37

​Участок трассы Р-258 «Байкал» временно закрыт 

11:33

В Бурятии продолжается борьба с нелегальными водителями 

11:26

Результат анализа на коронавирус у Главы Бурятии отрицательный 

10:38

Забайкалье может поставлять сырьё для переработки пластика в Бурятии 

10:27

Салингай асуудал 

10:03

​Глава Бурятии подписал план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

09:11

Хоолой гарган дуулая! 

08:45

Зурхай на ​27 марта, 3 лунный день 

08:25

Местами небольшой снег, днём до -8 ожидается в Бурятии сегодня, 27 марта 

Наши издания