Главная / Новости /Власть / Алексей Цыденов албанай хэрэгээр - Буряад Уласай хойто аймагуудта

Алексей Цыденов албанай хэрэгээр - Буряад Уласай хойто аймагуудта

20-03-2020

Алексей Цыденов Таксимо һуурин ерэжэ, гурбан үдэрэй туршада Буряадай хойто аймагуудта ажалаа ябуулха. Буряадай Толгойлогшо Засагай газарай түлөөлэгшэдтэй хамта Муяын, Хойто-Байгалай аймаг болон Северобайкальск хотодо хүрэхэ. Онсо анхарал ажаһуугшадтай уулзалгада уласай хүтэлбэрилэгшэ хандуулха.

Таксимо һууринда Буряадай Толгойлогшо баригдажа байһан соёлой хүгжэлтын түбтэ, Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэдэ юрэнхылэгшын тэдхэмжын хэмжээндэ һомологдоһон мүнгөөр байгша ондо заһабарилагдаха хүүгэдэй-эдиршүүлэй тамирай һургуулида болон шэнэлэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэһэн обьектнүүдтэ хүрэхэ юм. ТОС-уудай эдэбхитэдтэй, залуушуулай зүблэл, уласай хүтэлбэрилэгшын урид ябахадаа, үгэһэн даабаринуудай хэр бэелүүлэгдээб гэжэ һууринай эдэбхитэдтэй уулзажа, шиидхэхэ асуудалнуудаар хэлсэхэ.

Удаань албанай хэрэгээр ябаһан засагай газарай түлөөлэгшэд Северобайкальск хото хүрэжэ, хуулиин наһа хүсөөгүй эдиршүүлэй реабилитационно түб, "Байкал" гэһэн соёлой байшан, музей бариха талмай болон ниигэмэй бусад шухала объектнүүдтэ хүрэхэ. Северобайкальск хотодо ВСЖД бүлгэмэй таһагуудай хүтэлбэрилэгшэд, ТОС-уудай эдэбхитэд, болбосоролой һалбариин хүдэлмэрилэгшэд болон Северобайкальск хотын һунгамалнуудай зүблэлтэй уулзаха.

Гурбадахи үдэртөө Нижнеангарскда хотын поликлиникэ, "Северяночка" гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүрэжэ, ниигэмэй удха шанартай эмхинүүдтэ ехэ заһабарилгада гү, али шэнээр барилгада мүнгэ һомололгын асуудалаар хэлсэхэ юм.

Энээнһээ гадуур, Буряадай Толгойлогшо үйлэдбэринүүдтэ хүрэжэ, хүүгэдэй соёл уралигай һургуули, боксёрнуудай тамирай һургуули хүрэжэ, Сибириин үсөөн тоото үндэһэн арадуудай түлөөлэгшэдтэй шиидхэхэ асуудалнуудаар уулзаха.


Теги:Наши издания