Главная / Новости /Спорт / ​Яахань бэ, Япониин Олимпиада?

​Яахань бэ, Япониин Олимпиада?

25-03-2020

gazeta.a42.ru сайтһаа гэрэл зураг

Халдабарита коронавирус үбшэнһөө боложо, олон тоото хэмжээ ябуулганууд, илангаяа спортын мүрысөөнүүд болюулагдана. Иимэ орёо оршон байдалые бүри хүлгөөтэй болгохо дуратайшуул олошорно. Тэрэ тоодо Уласхоорондын олимпиин хорооной (МОК) гэшүүн Ричард Паундые нэрлэмээр.

Мартын 23-да тэрэ үндэр тушаалтан Олимпиин нааданууд мүнөө жэл болохогүй гэжэ мэдүүлээд, хэдэн сая спортдо дуратайшуулай һанаа зобообо. Олимпиада июлиин 24-һөө августын 9 болотор үнгэргэгдэхэ ёһотой гээд һануулая.

- Июлиин 24-дэ нааданууд эхилхэгүй. Дэлхэй дээрэхи һүүлэй байдалые бидэ шэнжэлээд, иимэ шиидхэбэри абаабди, - гэжэ Ричард Паунд тэмдэглээ.

Тэрэл үдэр Уласхоорондын олимпиин хорооной хүтэлбэрилэгшэ Томас Бах абаһаар лэ Паундын хэлэһые дэмжээгүй.

- Мүнөөдэрэй байдалаар хэншье Олимпиада үнгэргэлгые болюулхаяа байнагүй. Ганса болзорынь һэлгэгдэжэ магадгүй. Дүрбэн долоон хоногой хугасаа соо шиидхэбэри абтаха, - гэжэ Томас Бах хэлээ.

Токио хотын губернатор Кои­кэ Юрикын хэлэһээр, Олимпиада болюулагдахагүй. Юуб гэхэдэ, Япон­до һүүлэй хэдэн үдэрнүүдтэ бай­дал һайжарна. COVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэһэн хүн зоной тоо эрид до­ошолжо байна. Долоон хоногой эхин­дэ Япон гүрэндэ коронавирустай 1102 хүн тоологдоо. Пандемиин эхилһэнһээ хойшо 49 хүн тэндэ наһа бараа.

2020 оной Олимпиада үнгэргэлгын эмхидхэлэй хорооной гүйсэдхэхы за­хирал Тосиро Муто болон захирал Ёсиро Мори гэгшэд хэмжээ ябуулга сагтаа эмхидхэгдэхэ гээд мэдүүлнэ. Һонирхолтойнь гэхэдэ, Японой пре­мьер-министр Синдзо Абэ Олимпиа­дын болзорые һэлгэхэ тухай мэдүүлнэ.

Хүнгэн атлетикын уласхоорондын эблэлэй хүтэлбэрилэгшэ Себастьян Коу мүн лэ Олимпиада хойшолуулхые дурадхана.

- Хүндэ үбшэнһөө гүрэнүүд элдэбээр хохидоо. Тиимэһээ Олимпиин наадануудай үедэ үнэн сэхэ урилдаанай ёһо заршам сахижа шадахагүйбди, - гэжэ Себастьян Коу хэлэнэ.

Грецидэ Олимпиин гал носоохо ёһолол харагшадгүйгөөр болоо

photos.rg.ru

Бэеэ бариял даа!

Канада, Австрали болон Норвеги гүрэнүүд тамиршадаа Олимпиин наадануудта табихагүйбди гэжэ эдэ үдэрнүүдтэ дуулгаа. Тиимэһээ Олимпиадын саг болзорые хойшолуулагты, үгышье һаа, болюулагты гэжэ Уласхоорондын олимпиин хорооной урда шанга эрилтэ табяа.

Австралиин олимпиин хорооной мэдээсэһээр, коронавирустай оршон байдалай үедэ тэдэ тамиршадые суглуулжа шадахагүй.

- Энэ үбшэниие диилэжэ үрдеэгүй аад, яагаад Олимпиада үнгэргэжэ байха юм. Тиимэһээ бидэ нэн түрүүн тамиршадай бэе махабадай түлөө һанаата болонобди, - гэжэ Норвегиин олимпиин хорооной хүтэлбэрилэгшэ Берит Кьелл хэлэнэ.

2016 оной Олимпиин наадануудта Австралиин тамиршад 29 медаль абаа һэн. Мүн Канадын түлөөлэгшэд 22 медальтай гэртээ бусаа. Норвегиин тамиршад оройдоол 4 медальда хүртөө бэлэй. Тиимэһээ эдэ гүрэнүүд зунай спортын зүйлнүүдээр тиимэшье түрүү зэргэдэ ябадаггүй байһаниинь эли. Тогтоод байһан оршон байдалые урдаа барин, шанга-шангаар дуугаржа, сэнгээ нэмээхэдэнь хашартай байна гээд һанагдана. Австрали, Норвеги болон Канада гүрэнүүдэй тамиршад Олимпиадада хабаадана гү, али үгы гү гэжэ хэншье обёорхогүй.

Энэ ушараар Ородой олимпиин хороон мэдүүлгэ уржадэр хэбэ. Тэдэнэй тэмдэглэһээр, бүхы гүрэнүүдэй олимпиин хороонууд бэе бэетэеэ харилсажа, Олимпиин нааданууд тухай хөөрэлдэнэ. Тамиршадай, харагшадай бэе тамир хамгаалха тухай һайнаар мэдэржэ байһанаа мэдүүлнэ.

- Энэ хүндэ ушарта һанаа амар байха хэрэгтэй. Мэгдэжэ гүйхэ хэрэггүй. Уласхоорондын олимпиин хороон Олимпиада эмхидхэгшэдтэй зүб шиидхэбэри абаха гээд һанагдана. Тэдэниие айлгажа занаха ябадал гаргаха хэрэггүй, - гэжэ Ородой олимпиин хорооной мэдүүлгэ соо хэлэгдэнэ.

Буряадай найдал

Буряадай тамиршад Олимпиин наадануудта хабаадахын тулада бэлэдхэл хэжэ байнхай. Харбаашан Инна Степанова бултанһаа урид Токио ошохо эрхэдэ хүртөө һэн. 2019 оной дэлхэйн чемпионадта Ородой эхэнэрнүүд түрүү командануудай тоодо ороо һэн.

Март һарын эхиндэ Таиландда болоһон уласхоорондын мүрысөөндэ Инна нэгэ алтан, нэгэ мүнгэн медальнуудые абаа. Олимпиадада зүбөөр бэлдэжэ байһыень энэ гэршэлнэ.

Үшөө Анна Балсукова, Наталья Эрдыниева һур харбалгаар Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажашье магадгүй.

Мартын 14-дэ Лондондо эхиеэ абаһан боксоор шэлэн абалгын уласхоорондын мүрысөөн гурбан үдэр болоод тогтоогдоо. Ородой командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай тамиршан Людмила Воронцова Великобританиин ринг дээрэ гаража үрдеэгүй.

Тус мүрысөө эмхидхэгшэд долоон хоногой эсэстэ тэмсээнүүд хэзээ үргэлжэлхэб гэжэ дуулгаха байгаа. Харин мүнөө болотор энээн тухай хэлээгүй.

Эдэ үдэрнүүдтэ барилдаашадай дунда шэлэн абалгын мүрысөөн үнгэргэгдэхэ аад, болюулагдаа. Хэзээ, хаана тэрэнь болохоб гэжэ баһа мэдэгдэнэгүй. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ Стальвира Оршуш болон Балдан Цыжипов оруулагдаха аргатай байгаа. Мүн тиихэдэ Кыргызстанай түлөө барилдадаг Арсалан Будажапов Токио ошохо яһала арга боломжотой болонхой.

Олимпиин наадануудай һүүлээр эрэмдэг бэетэй тамиршадай дунда Паралимпиин нааданууд августын 25-һаа сентябриин 5 хүрэтэр болохоор хараалагданхай. Тус хэмжээ ябуулга болохо гү, али үгы гү гэжэ арсалдаан гаража байнхай. Эндэ Буряадай хэдэн тамиршад хабаадаха аргатай. Нэн түрүүн һур харбаашаднай болоно.

Ромашка сэсэгэй дэльбэнүүдые таһалаад таадаг мэтээр Олимпиада болохо гү, али үгы гү гэжэ хүн зон маргаһаар. Коронавирус зайлан ошохол байха гээд найдая.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: олимпиада Инна Степанова Канада Австрали Япони Томас Бах Арсалан Будажапов Балдан Цыжипов Ородой Холбоото Улас Наталья Эрдыниева Норвеги коронавирус Ричард Паунд МОК17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания