Главная / Новости /Общество / Хоолой гарган дуулая!

Хоолой гарган дуулая!

27-03-2020

Майн 9-эй урда «Ариг Ус» телекомпани заншалта ёһоороо арад зониие дайн тухай дуунуудые дуулажа, видео буулгаад эльгээхыень уряална.

«Алад гарахын аргагүй нангин удхатай һайндэр гээшэ ааб даа, - гээд, тус үүсхэл гаргагшад тэмдэглэнэ. – Дайн тухай фильмүүдтэ, дуунуудташье арад зон аргагүй дуратай ха юм, тэдэнь манай соёлой таһаршагүй хуби болошоо бшуу». 

Урда жэлнүүдтэ уласаймнай ажаһуугшад «Ариг Ус»-тай хамта «Катюша», «Три танкиста» гэжэ дуунуудые дуулаа һэн. Харин энэ удаа, Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн хүндэлэлдэ, эгээл мэдээжэ «День Победы» гэжэ дуу дуулахые эмхидхэгшэд дурадхана. 

Буряад Уласта ажаһуудаг хүн бүхэн тус акцида хамтарха аргатай. Тиигэхын тула «Ариг Ус» телекомпаниин сайт дээрэһээ дуунай фонограмма татажа абаад, дуулажа байһанаа гар утаһанайнгаа камерада буулгажа, info@arigus.tv гэһэн сахим хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй. Энэ хаягаар ерэһэн видеоматериалнууд эблүүлэгдэжэ, һайндэрэй үеэр «Ариг Ус» телеканалай агаарай долгиндо дамжуулагдаха. Хабаадаха хүсэлтэй һаа, апрелиин 12 болотор дуугаа бэшээд эльгээхэ хэрэгтэй. 

Эмхидхэлэй хороон

Анна Огороднигой гэрэл зурагНаши издания