Главная / Новости /Общество / Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ

08-04-2020

Буряад орондо тарилгын халуун хаһада бэлдэлгэ түлэг дундаа. Даб дээрээ аймаг бүхэндэ оньһон техникэнь хэр бэлэн бэ, үрэһэнэйнь нөөсэ хүрэхэ гү, үтэгжүүлгэ болон заһабариин хэрэгсэлнүүдээр гүйсэд хангагданхай гү гэжэ хинагдана. Гадна уласай Хүдөө ажахын яаманай болон нютагай захиргаануудай мэргэжэлтэд коронавирусай халдабариин үедэ яагаад ажалаа ябуулхаб гэжэ ойлгуулжа үгэнэ. 

Энээн тухай апрелиин 6-да Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй видеоконференц-холбоогоор үнгэргэһэн түсэблэлгын зүблөөн дээрэ агропромышленна комплексын болон хүдөө дэбисхэрнүүдые хүгжөөлгын талаар Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов мэдээсээ. 

Тарилгын хаһа дүүрэн хэмжээндэ үнгэргэхын тула бүхыдөө 23,4 мянган тонно үрэһэн хэрэгтэй: 12,7 мянган тонно – орооһото ургамалай, 10,7 мянган тонно – тэжээлэй. 

- Нёдондо яһала һайн ургаса хуряажа абаһанайхиие мүнөө ехэнхи ажахынууднай өөрын үрэһэтэй, - гэжэ Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглээ. 

Россельхозтүбэй мэдээнүүдээр, Буряадта дүн хамта 22 мянган тонно үрэһэн нөөсэлэгдэнхэй. Энэнь 94 хуби болоно. Дутаһан 1,4 мянган тонныень үрэһэ һайжаруулдаг ажахынууд хангаха юм. Тарилгын ажалда 836 трактор, 535 анзаһан, 601 культиватор болон дисковатор, 324 сеялкэ ашаглагдахаар хараалагдана. Тоһо түлишэ тухай хэлэбэл, дүн хамта 2500 тонно шахуу дизельнэ түлишэ болон 160 тонно бензин хэрэгтэй. 

Тарилгын хаһын эхилтэр 85 хуби трактор, мүн хүрьһэ эдлүүрилдэг болон таридаг бүхы техникын 95 хубинь бэлэн болоод байхаар түсэблэгдэнхэй. Гадна тарилгын 214 оньһон түхеэрэлгэ бүрилдүүлэгдэхэ юм.

Сайдай онсолһоор, хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэдтэ хараалагдаһан гүрэнэй мүнгэн дэмжэлгые түргэн шууд хүргэжэ үгэхэ хэрэгтэй. Тиигэбэл бүхэли үбэлые хангадаг хабарай тарилгын харюусалга ехэтэй ажал ашаг үрэтэйгөөр, мүн саг соогоо үнгэргэгдэхэ. Тэрэшэлэн тус яаман федеральна бюджедһээ үгтэһэн туһаламжые – 42 сая түхэриг уласай фермернүүдтэ дамжуулаад байна. Һаяын сагта хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэд уласай бюджедһээ 68,3 сая түхэриг дэмжэлгэдэ хүртэхэ юм. 


Теги: Даба-Жалсан Чирипов хүдөө ажахы Буряад Улас Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман тарилгын хаhаНаши издания