Главная / Новости /Общество / Буряадаар уншадаг гү?

Буряадаар уншадаг гү?

20-05-2020

Хүндэтэ уншагшад! Фейсбук холбоондо түрэлхи хэлээрээ бэшэдэг, уншадаг зон олон боложо байна гээд анхарнаб. Энэ тон һайн гээшэ.

Буряадаар олониитэдэ үргэлжэ хандажа байдаг Намжилма Бальжинимаевае нэн түрүүн тэмдэглэмээр. Гадна Ольга Намдакова, Намжилма Цыденова, Эрдэни Раднаев, Бальжинима Дамбаев, Эрдэни Дагбаев… Тоолохо болоо hаа, үнэхөөр олон болоно. Теэдшье эдэ бүгэдэ зон олондо мэдээсэл тараалгын хэрэгсэлнүүдтэй холбоотой гээшэ ааб даа. Зүгөөр үргэн тойронхиие адаглабал, залуу халааниие ажаглабал, ород тээшээл боложо ябанабди. Үсөөн хадаа олон тоото арадтаа тулгалнал гээшэ аабзабди. Теэдшье үндэһэн “нюураа” алдаалгүйл һаа, һайн байгаа. Бандида Хамба ламамнай буряадаа үргэхэ талаар ехэл ажал ябуулна. Теэдшье туһа болоно гү? Болоно гээд лэ, сэдьхэлээ заһахаһаа бэшэ яахабиб…. “БуряадФМ”-тэй боложо, бүхэли сүүдхын туршада буряад абяа шагнаад, заримашуул, илангаяа наһатай зон ехэл олзуурхана. “Буряад үнэнөөшье” уншагшад бии. Арайл үсөөн болоһоор... 

Уржадэр урмаа хухармаар үзэгдэлтэй ушарһандаа, бэеэ барингүй, “Буряадаар хэн уншадаг юм гэһэн баһанги дээрэлхүү хандаса “Буряад үнэндэ” байнал. Ородой хэлээ һаа, ойлгохо һэм...” гэжэ Фейсбугта ниитэлүүлэн гэһээм, иимэ комментнүүд бэшэгдээ: 

Цырен Чойропов: - Хаана байна? 

Бэлигто Цырендоржиев: - Нюурынь харуулагты, хараа hаа, зада сохихоб. 

Лариса Халхарова: - Хэн тиигэнэб? 

Darima Tsybikova: - Уншаха зон олдохоо!!! 

Ольга Сотникова: - Тиимэл хэбэртэй байна гэжэ ойлгогдоно... 

Rimma Tsydenova: - буряадаараа алдуугүйгөөр бэшэдэг болоё гэжэ бэшэхэдэм, захиралда энэ хабаагүй, энэ административна ажал, буряад хэлэн хэрэггүй гэжэ бэшээ бэлэй. 

Дарима Бальжирова: - Яаhан буряадууд гээшэбибди даа...Энэ үсөөхэн зон байгаад... 

Tseween Pagi: - Уншаха.

Долгорма Дамбаева: - Уншаха зон олон даа.

Цырен-Ханда Жамсуева: - Тэрэ яажа байһан амитан гээшэб...совсем снесло что ли! 

Баирма Раднаева: - Буряад хэлэн хэрэггүй болобол, монгол хэлэн дээрэ «Буряад үнэнөө» гаргадаг болохоёо һанаа юм гүт, Сарюна Эрдынеева?

Цындыма Бабуева: - Тэнэгээ бү олондо харуулаяа, буряадууд!

Эдэ комментнүүдые уншаад, зосоом тэгшэрбэ. Теэдшье буряад хэлэнтэй хабаатай юумэн – уруугаал орожо байна гээд, Ольга Намдакова зүб тэмдэглэнэ: “Буряад хэлэн хууляараа уласай дэбисхэртэ гүрэнэй гэжэ абтаатай хадаа адли тэгшэ хэрэглэгдэхэ ёһотой!!! Теэд ҮНЭНөө ХУДАЛ болгоод, үргэжэ мүргэжэ ябаха сагта “Буряад үнэн” сониноо гэшхэжэ, үдьхэлжэ байгдана. Хөөрхы, ямаршье ехэ нүгэл гээшэб!!! Яагаад өөдэлхэ улас гээшэб?!” 

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сэтгүүлшэд. 2000-дахи онуудай эхеэр

“Буряад үнэн” сониндо хүдэлдэгби гэжэ, илангаяа би, омогорхол дүүрэн ябадагби. “Тэмээшэн хүн тэнээшэ, адуушан хүн дууша, хонишон хүн – ном уншааша” гэжэ хэлсэдэг гээшэ. Тэрээн шэнги хүдөөгэй юрын хонишон үбгэн абамни “Буряад үнэнөө” ходо захидаг, тэрэнээ тэсэ ядан хүлеэдэг бэлэй. Гартаа баряад, эхинһээнь эсэс болотор уншадаг юм һэн. 1990-ээд онуудта “Дүхэриг” сонин гарадаг байгаа. Бинь хажуудань баһал уншахаш. Дыжид Мархадаева, Баяр Балданов, Борис Балданов, Бутид Надцалова, Лопсон Гергенов шэнги сэтгүүлшэн болодог һаа гэжэ, зосоогоо бододог һэм. Буряадай хэлэ бэшэгэй факультедтэ һуража гараад, улаан диплом баринхай Хүсөөтэеэ ошоходомни, үбгэн абамни ехэтэ баярлаа юм һэн. Наһан болохынгоо урда тээ: “Ехэ ашамни диплом гартаа баряа даа”, - гэжэ хэлэһыень һанажа ябадагби. Наһан болоходонь, хүгшэн эжымни үбгэн абымни уншадаг “Буряад үнэн” сонин дэрэ дороо хээд унтадаг бэлэй. Наһаараа һууһан ханияа алдаад, тиигэжэ байгаал даа, хөөрхы.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: буряад хэлэн17:35

В Улан-Удэ в РКБ им. Семашко продолжаются противоэпидемические мероприятия 

17:26

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Общественный контроль нам просто необходим» 

17:26

Агаарай долгиндо - ЭРДЭМ БУДАИН 

17:12

​Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода: «Мы ввели жесточайший контроль и дисциплину» 

17:05

Бэрхэшээлые - хамтадаа 

16:56

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать предписания 

16:24

В Бурятии задержали ​«чёрных» лесорубов 

15:51

Сэкономить на комиссии по эквайрингу с 1 июня смогут стоматологические кабинеты и другие медучреждения Бурятии 

15:25

Командующий войсками ВВО проверил готовность частей и соединений округа в Бурятии 

14:52

​В России обновляют статистику смертности пациентов с COVID-19 по методике ВОЗ 

14:42

Кадастровая палата по Бурятии рассказала о дистанционной подаче документов в ВУЗы 

14:39

В Бурятии дети высаживают «Скверы Победы» 

13:59

С 31 мая по 4 июня в Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева 

13:33

​Мобильные группы в Бурятии продолжат контрольные мероприятия в отношении юридических лиц 

13:10

С 30 мая по 30 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 97, 97К, 100 

12:54

​30 мая в Улан-Удэ стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина 

11:46

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться федеральными мерами господдержки 

11:25

​Режим работы городского общественного транспорта на 29 мая в Улан-Удэ 

10:15

Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году 

09:53

АО «Интер РАО - Электрогенерация» направило 20 млн рублей на поддержку здравоохранения Бурятии 

09:39

В детской школе искусств Северобайкальска в Бурятии начался масштабный капремонт 

09:06

Количество заболевших коронавирусом в Бурятии выросло до 1438 

08:55

​Буряад театр готовит онлайн-подарок для юных зрителей ко Дню защиты детей 

08:45

​Зурхай на 29 мая, 7 лунный день 

08:30

Местами небольшой дождь, днём до + 16 ожидается в Бурятии сегодня, 29 мая 

Наши издания