Главная / Новости / / Бразили ошохо хүсэлтэйб

Бразили ошохо хүсэлтэйб

16-08-2012

Жаргалма Цыренова 2008 ондо оюутадай дунда үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ дэлхэйн чемпион болоо.

Очир Бухаевич болон Валентина Будаевна Цыреновтэнэй гэр бүлын одхон басаганиинь болоно.

Буряад орондо дүрэ буляалдалгын барилдаагаар шангай һууринуудые эзэлдэг юм. Баргажанай голһоо мэдээжэ, бэлигтэй олон спортсменүүд урган гараһан гэжэ мэдэнэбди. Тэдэнэй нэгэн хадаа Жаргалма болоно. Тэрэнэй аханарынь дүрэ буляалдалгын барилдаанда багаһаа ябадаг байгаа. Тиимэһээ басаган тэдэниие хаража, өөдөө болоһон тула баһал бага ябахаһаа хойшо барилдаха мэдэрэлдэ абтадаг байгааб гэжэ хэлээ. Ехэ ахань тэрэниие барилдажа һургадаг байгаа. Түрүүшын һурган хүмүүжүүлэгшэ гэхэдэ болохо. Бэрхэшээлһээ сухарингүй, тэсэмгэй, зориг ехэтэй байхыень тэрэ һургадаг байгаа.

Улаан-Үдэ һурахаяа ерээд, Максим Молонов, Цыден Гулгенов гэгшэдтэ хандажа, саашаа һорилгоёо үргэлжэлүүлээ. Эдирхэг наһандаа Россиин чемпионой нэрэ зэргэдэ Пермь хотодо 2006 ондо хүртөө. Һурган хүмүүжүүлэгшэдэйнгээ найдалыень харюулха гэжэ тэрэ ехэ оролдоһон байна.

Мүрысөөнүүд болон һорилгонууд минии ажабайдалда таһардаггүй гэжэ тэрэ хэлэнэ. Сүлөөтэй сагтаа кино хараха, мүнөө үеын аялга хүгжэм шагнаха дуратайб гэжэ тэмдэглээ.

Мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, газар дэлхэй хаража ябахада, ехэ гоё гэжэ Жаргалма хэлэнэ. Илангаяа Швеци гүрэн эгээл түрүүн ошожо, тэндэхи дурасхаалта газарнуудаар ябажа, тон ехээр һайхашааһан тухайгаа тэрэ дэлгэрэнгыгээр хөөрөө. Тэрэнэй удаа дэлхэйн олон гүрэнүүдээр ябаа. Хари гүрэн бүхэнэй түүхээр һонирхожо, мүрысөөнэй урда тээ бэеэ һамааруулдагби гэжэ тэрэ онсолон хэлэнэ һэн.

Лондондо үнгэргэгдэһэн Олимпиадын мүрысөөнүүдые тэрэ ехэ анхаралтайгаар харааб гэбэ. Любовь Волосовада тэрэ ехэтэ баясана. Тэрэнэй амжалта дүрэ буляалдалгын барилдаагаар һонирходог басагадые үшөө үндэр туйлалтануудта зоригжуулаа гэжэ тэрэ хэлээ. Жаргалма өөрөө баһал дүрэ буляалдалгын барилдаагаар Россиин суглуулагдамал командын гэшүүн юм. Россиин суглуулагдамал командын тренернүүд Бразилида үнгэргэгдэхэ Олимпиин наадануудта хабаадахаар маанадые һорижо эхилэнхэй. Тэндэ болохо Олимпиадада хабаадаха ехэл хүсэлтэй байна гээшэб. Саг харуулна бэзэ.

Авторай фото.

Эльвира ДАМБАЕВА оршуулба.


Теги: борьба газета «Буряад Yнэн»Наши издания