“ХҮХЮУ БУРЯАД”

«ХҮХЮУ БУРЯАД» УРИЛДААНДА УРИНАБДИ  

Бу­ряад хэлэтэйл һаа, ямаршье наһанай, ямаршье яһанай хүн хабаадаха эрхэтэй. Байгша ондо тус урилдаан гурбан шэглэлээр эмхидхэг­дэнэ: “Хүхюу Буряад”, “Хүхюу зохёолшон”, “Хүхюу Интернет”.

11014

"Аса бухал"

664
 11-10-2015

Һамганай мэхэ

643
 11-10-2015

Наши издания