Буряад Улас - 100 жэл, «Буряад үнэн» сонин - 100 жэл

“Буряад үнэн” сонин 1921 оной декабриин 21-дэ анха түрүүн ниитэлэгдэһэн гэжэ “түрэһэн үдэрөө” үнинэй тэмдэглэдэг. Тиимэһээ мүнөө жэлэй декабриин 12-ой дугаарта “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршаг сониндоо нээбэбди.

Сониной редколлегиин шиидхэбэреэр “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагнай “Буряад Улас – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагтай нэгэн мандал доро, нэгэн һайхан нюур нюурлажа, үргэн олон арад зондоо айлшалха ёһотой!

6800

Буряад Улас – буряад арадай түүхын шэнэ шатын эхин

Зүүн гарһаа: «Индиана Джонс», эрдэмтэн Цэбэн Жамсарано, эрдэмтэн П.К. Козлов – Монгол ороной элһэн губида тангуудай Хара хото олоһон. Хара хотодо газар малталга хэжэ, хоморой шухаг номуудые гаргаһан. “Монгол ба Амдо ба мүхэһэн Хара хото” гэжэ ном хэблэһэн.Буряад Уласай тогтоогдоһоор 100 жэл болохо гээшэ ямар удха шанартайб гэжэ бодомжолоогүйдэ аргагүй.Зоной ниигэмдэ, арад зоной нэгэ­дэмэл ажабайдалда (сообщество) хэ­дэн үе дэлхэйн түүхэдэ байгаа, тиигэ­эд сагайнгаа ерэхэдэ, үнгэрэн ошоо гэнэ ха юмбибди. Эртэ сагай (пер­вичное общество) эгээлэй байгаали­ин янзаар байһан үе, тэрэнэй һүүлдэ богоол бариһан нэгэдэл – гүрэнүүд бии болоо (рабовладение). Манай Түб Азида богоолшолго (гүрэнэй янзаар эмхидхэгдэһэн, Эртын Рим мэтэ, тиимэ үе байгаагүй), юрэл дай­най харгыгаар богоолшологдоһон хэсэг зон бии һэн, уг түрэл холбоо­той зониие нэгэдүүлһэн (родопле­менное сообщество, строй) үе, үшөө феодальна саг байгаа, тэрэшье фе­одализм гээшэмнай монголшууд­та нүүдэл феодализм һэн гэжэ нэн түрүүн манай совет академик Б.Я. Вла

475
 12-12-2018

Наши издания