Лучшие люди Бурятии

«Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн заншалта урилдаан соносхогдоно

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан «Бу­ряадай түрүү хүнүүд» гэһэн ээлжээтэ XXIII урилдаагаа соносхоно. Энэ удаа урилдаанай номинацинуудай нэрэнүүд болон за­рим эрилтэнүүд шэнэлэгдэбэ. Тиихэдэ тодорһон лауреадуудай энгэртэ үнэтэ медаль зүүлгэгдэхэ ба мүнгэн шан барюулагдахаар болоо. Мүн баһа эрхим авторнууд элирүүлэгдэхэ юм.

Тодорхойгоор эндэ уншагты.

36122

Наши издания