Буряад Улас - 100 жэл, «Буряад үнэн» сонин - 100 жэл

“Буряад үнэн” сонин 1921 оной декабриин 21-дэ анха түрүүн ниитэлэгдэһэн гэжэ “түрэһэн үдэрөө” үнинэй тэмдэглэдэг. Тиимэһээ мүнөө жэлэй декабриин 12-ой дугаарта “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршаг сониндоо нээбэбди.

Сониной редколлегиин шиидхэбэреэр “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагнай “Буряад Улас – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагтай нэгэн мандал доро, нэгэн һайхан нюур нюурлажа, үргэн олон арад зондоо айлшалха ёһотой!

8634

Наши издания