"Хүхюу Зохёолшон"

«ХҮХЮУ ЗОХЁОЛШОН» УРИЛДААНДА УРИНАБДИ

Бу­ряад хэлэтэйл һаа, ямаршье наһанай, ямаршье яһанай хүн хабаадаха эрхэтэй. Тус урилдаан 2019 оной октябриин 15 болотор үргэлжэлхэ. Илалта туйлагшадта шагналнуудые барюулгын баяр ёһолол октябрь һарада Буряад хэлэнэй үдэрнүүдэй хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ. Урилдаанда гэжэ ороһон зохёолнууд “Буряад үнэн” сониндо гү, али Хэблэлэй байшанай сайт дээрэ http://burunen.ru/ толилогдохо.
 

.

1804

Наши издания