Главные / Журнал "Байгал"

Эльгэн түрэлые, эб нэгэдэлые мандуулха

"Байгал" сэтгүүлэй ээлжээтэ дугаартай танилсуулга

294
 23-05-2019

​Чествование лауреатов конкурса журнала «Байгал» прошло в Улан-Удэ

Первое место разделили тункинский автор Лопсон Шенхоров и Народный поэт Бурятии Галина Раднаева

252
 22-03-2019

​2018 оной уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүл

Шэнэ сагай богоһо алхахадаа, үнгэрһэн үеэ эрьен, хаймадан шэнжэлхэ ёһо бии

294
 21-01-2019

Журнал "Байгал"

Нет активных конференций

Ёхор – степная пастораль

29 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья пройдет Глобальная Ночь ёхора
41
 24-06-2019
Александр МАХАЧКЕЕВ

​«Шатар - һургуулида»

Иимэ гаршаг доро бүхэроссиин түсэл оройдоол хэдэн можо нютагуудта бэелүүлэгдэдэг байна. Тус түсэлдэ ородог һуралсалай гуламтануудай дунда түрүүшын мүрысөөн һаяхана Сочи хотодо боложо, Үбэр Байгалай хизаарай Агын 1-дэхи һургуули чемпион боложо тодороо
466
 17-06-2019
Борис БАЛДАНОВ

​ШАРА-УЛААНААР УРДАШОО

Закаменскын зон хотынгоо дундуур урдадаг Модон-Хүл горхонойнгоо гэнтэ шара-улаанаар урдашахада, ехээр сошоо
535
 13-06-2019
Сэнгэ РИНЧИНОВ