Главные / Журнал "Байгал"

Эльгэн түрэлые, эб нэгэдэлые мандуулха

Буха-ноён баабайБуряад Уласай 100 жэлэй ойдо гэһэн ниитэ гаршаг доро Монгол Уласай түүхын эрдэмэй доктор Жамбалай Цэцэгмагай Цэвээн Жамцарано тухай «Буряадмонголшуудай оюун бэлигэй толи гэрэл» гэһэн статьягай түгэсхэл үгтэбэ. Агын тойрогой Һүдэнтэ нютагай...

1053
 23-05-2019

​Чествование лауреатов конкурса журнала «Байгал» прошло в Улан-Удэ

В Национальной библиотеке РБ с участием учёных Бурятии и представителей широкой общественности с успехом прошла церемония чествования победителей конкурса «Семьдесят семь притч и сказаний» («Далан долоон домог»), организованный литературно-художественным....

731
 22-03-2019

​2018 оной уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүл

Шэнэ сагай богоһо алхахадаа, үнгэрһэн үеэ эрьен, хаймадан шэнжэлхэ ёһо бии.Уран үгэмнай уян нугархай, удхатай шэдитэй зандаа гү, сэдьхэл хүлгүүлмэ, ухаа баяжуулма зохёолнууд бии гү, уутамнай хооһороогүй гү? Эдэ бүгэдэ тухай бодоходоо, баримтануудта абаһа...

807
 21-01-2019

Журнал "Байгал"

Наши издания

Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам

Данные от ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за январь 2020 года
83
 21-02-2020

​Жолоошон Жаргалай дуунууд

«Утын харгыда унташахагүйн түлөө дуугаа дуулажа ябадаг хүм»,- гээд, ашаанай томо машина жолоододог ажалтай Жаргал Раднаев хөөрэнэ. Һүүлэй үедэ Интернет сүлжээндэ тэрэ яһала мэдээжэ болоо
782
 21-02-2020
Булат БАДМАЕВ

​Тайзан дээрэ һалбарһан талын сэсэг

Гурба һарын 20-до «Байгал» театрай гол дуушан Болдын Ганцэцэг буряад арадай дуунай «Нэрьелгэ» гэһэн тоглолто үнгэргэхэнь. Харин энэнь театрай тайзан дээрэ үнгэрхэгүй, нэгэ бага ондоо маягтайгаар М.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музей соо табигдаха ю...
833
 21-02-2020
Булат БАДМАЕВ