Главные / Газета "Буряад Унэн"

Хүсөөд ерэһэн хүрэл шан

Бээжэнэй Олимпиин хүрэл медаль Базар Базаргуруевта (зүүн гарһаа) барюулагдаха болобо.

73
 12-04-2017
Бадма ЖАБОН​

Сэхэ дамжуулгын сэдэбүүд олон

Гарагай нэгэндэ Буряад Ула­сай Толгойлогшо – Засагай газарай Түрүүлэгшэ Вячес­лав Наговицын Буряад теле­видениин эмхидхэһэн сэхэ дам­жуулгада хабаадажа, харагшадай асуудалнуудта харюусаа.

249
 01-02-2017
Герман НАМЖИЛОВ Василий ЦЫБИКОВ

ЭТИГЭЛЭЙ ХАМБЫН АДИСТА ХҮРТЭЖЭ...

12-дугаар Бандида Хамба лама Даша Доржо Этигэловтэ зорюулагдаһан “Арбан эрдэниин үргэл” гэһэн соёлой ехэ наадам үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ эмхидхэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулга гурбадахияа болобо гээшэ.

611
 25-05-2016
Борис БАЛДАНОВ

Газета "Буряад Унэн"

Нет активных конференций

Далижуулһан эрмэлзэл

Алексей Цыденовые дүтэһөө харахада, ёһотой буряад шарайтай хүн. Иимэ сагаан шарайтай буряадуудай олон хадань, тэрэниие хоёр ондоо үндэһэтэнэй үри гэжэ һанаандааш оруулхаар бэшэ.
62
 05-04-2017
Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

"Алтан гуурһаараа" арад зоноо суурхуулаа

​Улаан-Yдэдэ Бавасан Абидуевай нэрэмжэтэ хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сангай байшан соо Сергей Сультимович Цырендоржиевай 80 жэлдэ зорюулагдаһан дурасхаалай үдэшэ үнгэрөө.
67
 06-04-2017
Эдуард БУДАЕВ

Хэн тухай һануулнаб хуушан хүхэ дэбтэр

Гар бэшэгүүдээ онгилон хаража байтараа, хуушан хүхэ дэбтэр оложорхибоб...
90
 06-04-2017
Туяна САМБЯЛОВА

Түнхэн аймагай түүхэтэ мүрысөөн

Саяан хадын хормойдо эмхидхэгдэһэн һур харбалгаар уласай хэмжээнэй мүрысөөн үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Түнхэн аймагай Аршаан һууринда 10-дахияа үнгэргэгдэбэ.
203
 05-04-2017
Борис БАЛДАНОВ

Петербургда боомбо тэһэрээ

Гараад байһан долооной гарагай хоёрто Санкт- Петербургын метрогой поезд соо тодхогдоһон боомбо тэһэржэ, 14 хүн алуулаа, 50 гаран зон шархатаа.
145
 05-04-2017
Баяр БАЛДАНОВ