Расширенный поиск  

​Харгынь эхин эндэһээ

Ород гүрэнэй элитэ ехэ эрдэмтэн, Дурна зүг шэнжэлэгшэ, профессор Цыбен Жамцараногой түрэһөөр 138 жэл гүйсэһэнтэй дашарамдуулан, Ага тойрогто можо хоорондын эрдэм-шэнжэлгын хуралдаан болобо

​Уран үгын урасхал хайшааб?

Гулбай ехэ Яруунынгаа уран зохёолшодой нэгэдэлэй аяар 85 жэлээ угтажа байхадань, һониншье, һайханшье бодолнууд түрэнэ

​Хүгшэн абын хүүр дээрэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сууряан он жэлнүүдэй ошоошье һаа, дуулдаһаар зандаа

Агада аша туhатай уулзалганууд үнгэрбэ

Ага тойрогто “Тэнгэриин бэшэг гэһэн монгол уран бэшэгэй үзэмжэ, “Домог” гэһэн нооһоор гоё гоо бүтээлнүүдые урлагшадай ажалнуудые харалган нээгдээ

​Алхана уулаһаа түшэлгэтэй

Шэнэ жэлэй урда тээхэнэ, декабриин 22-ой үдэр, “Амар сайн” театрай артист Баира Дагбаева зохёохы ажалайнгаа үдэшэ үнгэргэхэнь

​«Амар сайн» театрай шэнэ зүжэг

2019 он - Россида Театрай жэл гээд соносхогдонхой. Гүрэнэй үндэhэтэнэй дуу, хатарай «Амар сайн» театр шэнэ зүжэг-наада бэлдэжэ, олониитэ харагшадтаа декабриин 12-то дурадхаба.

​Агын багшанарай багша

"Гуа сэсэн хатан" номинацида

АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ “АЛТАРГАНА” АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ

Ага найман эсэгын абьяас бэлигтэн, тамиршад, наада үзэгшэд хоёр хоног соо 3200 модо зайтай харгы дабажа, Ангарын эрьедэ болохо арюун һүлдэтэ “Алтаргана “наадандаа зорижо ерэбэ