Расширенный поиск  

​Буряад Уласта Алас Дурнын тэдхэмжээр бэелүүлһэн ажалай түрүүшын жэлэй дүнгүүд согсологдоо

Энэ хэмжээ ябуулгада ниитын ажал ябуулагшад, ехэ заһабари гү, али һэльбэн шэнэдхэгдэһэн эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд, аймагуудай засаг дарганар мэдээсэлэй албанай түлөөлэгшэд суглараа

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба

Москва хотодо Алас Дурнын тойрогой 11 можо нютаг худалдаа-наймаанай павильонуудые дэлгээ

​Үүлэндэ тулаһан үүсхэл гү?

Алас Дурна тойрогто ородог можо нютагуудай ажаһуугшадые анханайхяар наһанайнь амаралтада гаргадаг болоё гэһэн дурадхал Гүрэнэй Дүүмын Нютаг можын бодолгын, Хойто зүгэй ба Алас Дурнын бэрхэшээлтэ асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ, коммунист Николай....

​Буряадууд – Улаан талмайда

Дуу болон хатарай “Байгал” театр Москва хотын Арбат дээрэ декабриин 2-һоо 8 болотор үдэр бүхэндэ “Байгал. Буряад орон. Ерээдүй” гэһэн тоглолто үгэхэ юм

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра заһабарилагдана

150 оюутадые багтааха Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра 1967 ондо баригдаһан

​Москва хотын ажаһуугшад болон айлшад Буряад уластай квестын аргаар танилсаха

«Алас Дурнын экспрессэй» вагон бүхэндэ QR-код хэрэглэжэ, харгыда ябаһан хүн бүхэн квестдэ хабаадаха аргатай

​Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар жэлэй дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хэлэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар түрүүшын жэлэй дүнгүүдые согсолбо

​«Алас Дурнын экспрессэй» бүридэлдэ Буряадтай танилсуулһан вагон Москвагай метродо шуумайна

«Москвада Алас Дурнын үдэрнүүдэй» хэмжээндэ «Алас Дурнын экспресс» гүрэнэй ниислэл хотын метродо ябажа эхилээ

​Жэлэй дүнгүүд

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай 2018 оной ноябриин 3-ай зарлигаар Буряад Улас Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ оруулагдаа һэн

​«Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд» гэһэн фестивальда Буряад Улас тоглолтонуудые бэлдэнэ

Москвада декабриин 12-14-нэй үдэрнүүдтэ “Экспоцентр” гэһэн үзэсхэлэнэй түбтэ “Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд” гэһэн жэл бүриин фестиваль үнгэргэгдэхэ

​«Алас Дурнын яармагта» Буряад Улас хабаадаха

Декабриин 2-һоо 8 болотор Москвада гурбадахияа «Алас Дурнын яармаг» үнгэргэгдэхэ

​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алас Дурнын можо нютагууд талмайнуудые бэлдэжэ, хүтэлбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд нютаг можонуудайнгаа булюу талануудые хүрэнгэ оруулагшадта харуулһан байна

Владивосток хотодо «Алас Дурнын гудамжа» гэһэн үзэсхэлэндэ Буряад Улас хабаадана

Зүүн зүгэй эдэй засагай V хуралдаанай хэмжээндэ тус үзэсхэлэн сентябриин 8 болотор ажалаа ябуулха