Расширенный поиск  

​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алас Дурнын можо нютагууд талмайнуудые бэлдэжэ, хүтэлбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд нютаг можонуудайнгаа булюу талануудые хүрэнгэ оруулагшадта харуулһан байна

Владивосток хотодо «Алас Дурнын гудамжа» гэһэн үзэсхэлэндэ Буряад Улас хабаадана

Зүүн зүгэй эдэй засагай V хуралдаанай хэмжээндэ тус үзэсхэлэн сентябриин 8 болотор ажалаа ябуулха

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна

Хүнүүд ехэнхидээ Ивалга, Тарбагатай, Сэлэнгэ, Кабанк, Байгал шадарай болон Хяагта аймагуудта газар абаха хүсэлтэй

​Буряад уласай ажаһуугшад 2019 оной августын 1-һээ «Алас Дурнын гектар» абаха аргатай

Алас Дурнын гектарта хүртэхэ талаар ажал гурбан шатада бэелүүлэгдэхэ

​Буряад Уласай Аха аймагта ниигэмэй һалбариин эмхинүүд шэнэлэгдэхэ

Алас Дурнын туһаламжа мүнгөөр Аха аймагта мүнөө жэл социальна һалбариин эмхинүүдэй дүрбэн байшан баригдаха, заһабарилагдаха

​Улаан-Үдэдэ Бүхэроссиин хуралдаан эмхидхэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай Олониитын танхим майн 30-31-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ эдэбхитэй эрхэтэдэй хабаадалгатай хуралдаа үнгэргэхэ

​Буряад Уласай Аха аймагта хүүгэдэй сэсэрлиг баригдаха

2019 ондо Буряад Уласай Аха аймагта Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 24 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

​Буряад уласта нангин шүтөөнэй 750 газар «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада орохогүй

Буряадта «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада орохогүй нангин шүтөөнэй газарнуудые элирүүлхэ талаар ажал үргэлжэлүүлэгдэнэ

​Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадахыень Буряад уласай залуушуулые уряална

Байгша оной сентябриин 4-һөө 6 болотор Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха волонтёрнуудай бүлгэм байгуулагдажа эхилээ

​Буряад уласай гэр байрын ажахыда 160 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

Буряадай гэр байрын ажахын гурбан объектдэ Алас Дурнын федеральна тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 160 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

​Алас Дурнын гектар газарта хэн хүртэхэб?

Буряад орондомнай “Алас Дурнын гектар газар” гэһэн түсэл бэелүүлгэ тухай арсалдаата асуудал гараадхёо

​Улаан-Үдын ниигэмэй хамгаалгын хүтэлбэридэ ажаһуугшадай хандаха ушар олошороо

2019 оной февраль һарын тоо баримтанууд энээниие гэршэлнэ