Расширенный поиск  

​Улаан-Үдэдэ Бүхэроссиин хуралдаан эмхидхэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай Олониитын танхим майн 30-31-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ эдэбхитэй эрхэтэдэй хабаадалгатай хуралдаа үнгэргэхэ

​Буряад Уласай Аха аймагта хүүгэдэй сэсэрлиг баригдаха

2019 ондо Буряад Уласай Аха аймагта Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 24 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

​Буряад уласта нангин шүтөөнэй 750 газар «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада орохогүй

Буряадта «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада орохогүй нангин шүтөөнэй газарнуудые элирүүлхэ талаар ажал үргэлжэлүүлэгдэнэ

​Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадахыень Буряад уласай залуушуулые уряална

Байгша оной сентябриин 4-һөө 6 болотор Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха волонтёрнуудай бүлгэм байгуулагдажа эхилээ

​Буряад уласай гэр байрын ажахыда 160 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

Буряадай гэр байрын ажахын гурбан объектдэ Алас Дурнын федеральна тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 160 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

​Алас Дурнын гектар газарта хэн хүртэхэб?

Буряад орондомнай “Алас Дурнын гектар газар” гэһэн түсэл бэелүүлгэ тухай арсалдаата асуудал гараадхёо

​Улаан-Үдын ниигэмэй хамгаалгын хүтэлбэридэ ажаһуугшадай хандаха ушар олошороо

2019 оной февраль һарын тоо баримтанууд энээниие гэршэлнэ

​Алас Дурнада амжалта туйлагдаа

Буряад Уласай команданууд “Мини футбол - в школу!” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй гурбадахи шатада ехэ амжалтатайгаар хабаадажа, түгэсхэлэй шатада орожо шадаа

​Александр Бардалеев: “Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ захил-хандалгаар Буряад Уласай Засагай газар ажал ябуулна”

Буряад Уласай эдэй засагай сайд Федеральна суглаанда Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ захил-хандалга тухай тодорхойлбо

​Эдиршүүлэй амжалтанууд

Владивосток хотодо болоһон мүрысөөндэ 280 гаран барилдаашад 15-16 наһанай бүлэгтэ хибэс дээрэ гараа

Алас Дурнын федеральна тойрогой хүгжэлтын талаар оруулагдаһан дурадхалнуудай түлөө һанал хуряалга эхилээ

Һанал хуряалгын ашаар, 2025 он болотор Алас Дурнын хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада хараалагдаһан хэмжээ ябуулгануудай алиниинь тон хэрэгтэйб, шухалаб гэжэ элирүүлэгдэхэ

​Юрий Трутнев албанай хэрэгээр Буряад Улас ерэхэ

Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев февралиин 1-дэ албанай хэрэгээр Буряад Улас ерэхэ

​Шэрээгэй теннисээр Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөн Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэхэ

Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ ороһонһоо хойшо Буряад Улас тамирай түрүүшын хэмжээ ябуулга үнгэргэнэ