Расширенный поиск  

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха

Майн 22-то Солонгос ороной Сеул хотодо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй ород-солонгос хуралдаан эмхидхэгдэхэ

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо

Мүнөөдэр Антон Виноградов уласта инвестици оруулха талаар сайдай тушаал сүлөөлхэ юм

Уласхоорондын «BAIKAL OPEN» урилдаанда Буряадай тамиршад 8 медальда хүртэбэ

«BAIKAL OPEN» мүрысөөнэй эрхим барилдаашанай нэрэ зэргэдэ Буряадай тамиршан Александр Богомоев хүртэһэн байна

Ой модо тариха бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада Буряад Улас хабаадаба

Буряад уласта 10-дахияи үнгэргэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулгада уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов хабаадалсаа

Глава Бурятии начал рабочую поездку в Кяхтинский район

Среди прочего Алексей Цыденов посетит отремонтированные дома культуры в сёлах Энхэ-Тала и Кудара-Сомон, а также аварийное здание Дома культуры в Кяхте

​Буряад уласта нэгэ үдэрэй туршада 30 гектар талмайда модонуудые тариха

Буряад уласай аймагуудай ажаһуугшадтай Алексей Цыденов уулзажа, ой модо тариха асуудалаар хэлсэһэн байна

Глава Бурятии обсудил с Дмитрием Медведевым ликвидацию очередей в детсадах республики

Премьер-министр поручил подготовить данные о том, сколько не хватает мест и какая сумма дополнительного финансирования необходима для решения этого вопроса

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Хяагта аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшотой хамта асуудалнуудые байра дээрэнь шиидхэхэ гэжэ яамануудай болон эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд Хяагта аймаг гараһан байна

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даалгабаринуудые бэелүүлхэ талаар зүблөөндэ Буряадай Толгойлогшо хабаадаба

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведевэй хэлэһэнэй ёһоор, Юрэнхылэгшын болон Засагай газарай даалгабаринуудые беэлүүлхэ шухала

​Шанга тулалдаануудта уринабди

Буряад Уласай Толгойлогшын шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын “Baikalopen” мүрысөөн майн 17-19-эй үдэрнүүдтэ болохонь

Амгалан байдал үршөөһэн Илалтын һайндэр – Улаан-Үдэдэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 74 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан һайндэр Буряад уласта үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэбэ

Алексей Цыденов встретился с участниками финалов всероссийских военно-патриотических игр из Бурятии

Ребята успешно представили республику на крупных соревнованиях с большой конкуренцией

Буряад уласай Закаменск хотодо амаралтын аятай газар байгуулагдаа

Бага хото һууринуудые болбосон түхэлтэй болгохо тухай федеральна программада оруулагдаһан Закаменск хотодо амаралтын шэнэ газар 2018 ондо нээгдээ бэлэй

Түрэлхи хэлэндээ - гол анхарал

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ажалай хэрэгээр аймагуудаар ябахадаа, һургуулинуудта болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ яагаад заагданаб гэжэ заал һаа хаража танилсана