Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ табадахи сессидэ 41 асуудалаар һунгамалнууд хэлсэхэ

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ

Тиихэдэ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов тоосохо

​Бюджет ба ниигэмэй һалбари зүбшэгдэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ һунгамалнууд 30-аад хуулиин түлэбүүдые ба тогтоолнуудые хаража үзэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

Зургаадахи зарлалай һунгамалнууд 28 асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэхэ юм

​Гүрэнэй шалгалтануудые үнгэргэһэнэй түлөө багшанарта мүнгэн түлэгдэхэ гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай сессидэ шиидэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ һунгамалнууд «Буряад Уласай болбосорол тухай» гэһэн хуулиин 27-дохи статьяда хубилалтануудые оруулба

“Буряад үнэн”, ​“Бурятия” сонинуудай ахалагша редактораар Баяр Ширапов томилогдобо

Мүнөөдэр, октябриин 31-дэ, Буряад Уласай Арадай Хуралда нюуса һунгалтаар Баяр Кимович Ширапов «Бурятия», «Буряад Үнэн» сонинуудай ахалагша редактораар томилогдобо

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси ажалаа эхилбэ

Мүнөөдэр, октябриин 31-дэ, Буряад Уласай Арадай Хуралай 6-дахи зарлалай һунгамалнууд ээлжээтэ сессиеэ эхилбэ

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси үглөөдэр үнгэргэгдэхэ

Арадай Хуралай һунгамалнууд 56 асуудалаар хэлсэхэ

​Арадай Хуралай һунгамалнуудай ажалай түрүүшын үдэр

Үнгэрһэн долоон хоногто Буряад Уласай Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай һунгамалнууд түрүүшынхиеэ сугларба. Түүхэдэ ороһон эмхидхэлгын энэ сессидэ бүхы хүтэлбэрилэгшэдэй нэрэнүүд элирүүлэгдээ

​Буряад Уласай Арадай Хуралай хороонуудай гэшүүд элирүүлэгдэбэ

Сентябриин 19-дэ үнгэргэгдэһэнБуряад Уласай Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай түрүүшын сессидэ Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ нюуса дуугаар һунгагдаба

​Алексей Цыденов: « Улас доторхи асуудалнуудые нэгэдэн шиидхэхэбди»

Мүнөөдэр, сентябриин 19-дэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай түрүүшын сессидэ һунгамалнуудые амаршалба.